Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí

Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí

sv. Lev Veliký, 18.4. 2014

Kristův Kříž je středem celého stvoření a celých dějin, průsečíkem, v němž se rozhoduje o věčnosti každého jednotlivého člověka; Kristův Kříž je Deskami, na nichž bylo "napsáno" Slovo Zákona, nového Zákona, Slovo, které se stalo tělem a jež má být "čteno" celou naší duší, celou naší myslí, celým naším srdcem i celým naším tělem, aby se i v nás stalo tělem. Rozjímejme nyní o skutečnosti Kříže spolu se svatým papežem Lvem Velikým (+461)!

 

ukrizovani-006-upr-men.jpg
 

 

Ať pochopí náš rozum, osvícený Duchem pravdy, s čistým a nezaujatým srdcem slávu Kříže zářící na nebi i na zemi! Ať vidí vnitřním pronikavým zrakem, co to znamená, co řekl Pán o svém nastávajícím utrpení: „Přišla hodina, kdy Syn člověka bude oslaven."[1] A co říká dále: „Teď je má duše rozechvěna. Co mám říci? Otče, zachraň mě od té hodiny? Vždyť právě pro tu hodinu jsem přisel!"[2] A když zazněl z nebe Otcův hlas: „Oslavil jsem a ještě oslavím"[3], odpověděl Ježíš kolemstojícím: „Ten hlas se ozval ne kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní nastává soud na tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vypuzen. A já, až budu se země vyvýšen, potáhnu všechny lidi k sobě."[4]

Obdivuhodná moci Kříže! Nevýslovná slávo umučení, v níž vidíme Pánovu soudnou stolici i soud nad světem i moc ukřižovaného!

Pane, přitáhl jsi k sobě všechny lidi. To proto, aby všechny zbožné národy na celém světě slavily to, co se konalo v jednom židovském chrámě v nejasných náznacích, a to nyní, kdy se tajemství uskutečnilo a odhalilo.

Vždyť nyní je slavnější hodnost levitů, větší důstojnost starších a posvátnější pomazání kněží; neboť tvůj Kříž je zdrojem všeho požehnání a příčinou všech milostí. Kříž dává věřícím sílu v slabosti, slávu v potupě, život ve smrti. Nyní taká přestaly rozmanité zvířecí oběti a všechny rozličné oběti byly vrchovatě nahrazeny jedinou obětí tvého těla a tvé krve. Vždyť ty jsi pravý „Beránek Boží, který snímá hříchy světa"[5]. A všechna tajemství uskutečňuješ na sobě takovým způsobem, že se všechny národy staly jediným královstvím, jako je jedna oběť místo všech krvavých obětí.

Nejmilejší, vyznejme proto, co slavně prohlásil slavný učitel národů svatý Pavel, apoštol: „Na tuto nauku je spolehnutí a zaslouží si, aby se jí naprosto věřilo: Ježíš Kristus přišel na tento svět, aby zachránil hříšníky."[6]

Neboť Boží milosrdenství se ukazuje na nás podivuhodnějším způsobem proto, že Kristus nezemřel za spravedlivé a svaté, ale za hříšné a bezbožné. A protože božská přirozenost nemohla zemřít, přece tím, že se z nás narodil, vzal na sebe to, co za nás mohl obětovat.

Kdysi totiž moc jeho smrti hrozila naší smrti. Vždyť říká skrze proroka Ozeáše: „Smrti, budu tvou smrtí; tvou ranou budu, pekelná propasti."[7] Tím totiž, že umřel, podrobil se zákonům podsvětí, ale zmrtvýchvstáním je zrušil. A tak zmařil věcné trvání smrti a z věcné udělal časnou. „Jako totiž pro svoje spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu."[8]

 

[Sermo 8 de passione Domini, 6-8; in PL 54,340-342. Český překlad převzat ze samizdatového vydání Denní modlitby Církve a mírně upraven a doplněn poznámkami pod čarou redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Zbožné očištění postem a milosrdenstvím 
Půst těla je bez účinku, nezřekne-li se duše zlého  
Jeden a týž prostředník mezi Bohem a lidmi, Bůh i člověk Ježíš Kristus  
Kdo miluje tvůj zákon, těší se z jeho pokoje 
Řeč na Narození Páně

 

Související články:

Chvála Kříže
Kdo jsi, Bože? 
Jacopone da Todi: Kříž Páně
Bernard z Clairvaux: Pod křížem  
Vladimír Losskij: Velikost Kristova kříže  
Pavel Evdokimov: Láska podle míry Boha  
Jan Damašský: Kristův Kříž převyšuje vše  
Jan Zlatoústý: Kříž je světlem celého světa  
Tomáš Akvinský: Proč Kristus zemřel na kříži  
Origenes: Spolu s Ním jsme z mrtvých vstali i my  
Melitón ze Sard: Velikonoční homilie (Peri Pascha)  
Bratr Roger, Matka Tereza: Pán Ježíš umírá na kříži 
Jan Damašský: Drahocenné a úcty hodné dřevo Kříže  
Wacław Hryniewicz: V kříži je příslib nové budoucnosti 
Efrém Syrský: Kristův kříž, záchrana lidského pokolení  
Ambrož Milánský: Kristus smířil svou krví svět s Bohem  
Jan van Ruysbroeck: O čtyřech znameních Boží věčné lásky 
František Saleský: Hora Kalvárie je pravou univerzitou lásky 
Cyril Alexandrijský: Ježíš Kristus dal své tělo za život všech lidí  
Cyril Alexandrijský: Skrze kříž se Kristus stal Králem nad světem  
Bruno Forte: Ukřižovaný Bůh je zjevením krásy, která zachraňuje  
Přechod od Starého Zákona k Novému je přechodem od těla k Duchu 
Lukáš Drexler: Bílá sobota - den sedmý, den Hospodinova i Adamova odpočinutí  
Tomáš Kempenský: Soustrast oddané duše se strastí a bolem bl. Panny Marie  
Hildegarda z Bingenu: O tom, že pět ran Kristových zahlazuje lidské hříchy  
Ambrož: Jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš  
Mechtilda Magdeburská: Jak za dnů bolestí zjevuje Kristus své rány  
Hans Urs von Balthasar: Ježíšova smrt je interpretem jeho života  
Lactantius: Dřevo pomazané krví beránka je symbolem Kříže 
Wincenty Myszor: Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyonu 
Klement Alexandrijský: Pán se sklonil, člověk povstal
Růžena z Limy: Kříž - jediné pravé schodiště do ráje
Kateřina Sienská: List bratru Tomášovi della Fonte 
Tomáš Špidlík: Tajemství kříže z hlediska teologie 
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj 
Juliana z Norwiche: Osmé zjevení Boží lásky 
Augustin: Jedině od Boha je naše spása 
Elisabeth Leseur: Per Crucem ad Lucem 
Jean Galot: Dar Syna je Darem Otce 
Petr Hudec: Kristus bungee jumping 
Anděla z Foligna: O cestách smíření
Juliana z Norwiche: Láska Kristova
Kateřina Sienská: Nepřátelé Kříže
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve 
John Henry Newman: Bůh a já 7 
Jindřich Suso: Povzbuzení duši
Silvestr Braito: Kříž nad vodou 

 

Poznámky:


[1] Srov. J 12,23. Pozn. RTh.

[2] J 12,27. Pozn. RTh.

[3] J 12,28. Pozn. RTh.

[4] J 12,30-32. Pozn. RTh.

[5] J 1,29. Pozn. RTh.

[6] 1Tim 1,15. Pozn. RTh.

[7] Oz 13,14. Pozn. RTh.

[8] 1Kor 15,22. Pozn. RTh.

 

[RSS]

Přečteno 2746x

další články