Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Ježíš Kristus - cesta k pravému životu

Ježíš Kristus - cesta k pravému životu

sv. Tomáš Akvinský, 4.8. 2014

"Ptáš-li se tedy, kudy máš jít, chop se Krista, protože on je cesta," povzbuzuje nás jeden z největších katolických teologů a Učitel Církve sv. Tomáš Akvinský (+1274).

 

jezis-cesta-pravda-zivot-upr-men.jpg
 

 

Ježíš mu odpověděl:

„Já jsem ta cesta, pravda i život.

Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."

Janovo evangelium 14,6

 

Cesta je sám Kristus, proto říká: „Já jsem cesta."[1] To má dostatečné odůvodnění, protože „skrze něho máme přístup k Otci."[2]

Ale poněvadž tato cesta není vzdálena od cíle, nýbrž je s ním spojena, dodává: „Pravda a život."[3] A tak on sám je zároveň cesta i cíl. Cestou je jako člověk, cílem jako Bůh. Podle toho tedy, že je člověk, říká: „Já jsem cesta." Podle toho, že je Bůh, dodává: „Pravda a život." Tím dvojím je vhodně označen cíl této cesty.

Neboť cíl této cesty je cílem lidské touhy. Člověk touží hlavně po dvou věcech: předně po poznání pravdy, která je mu vlastní; zadruhé po svém pokračování, což je společné všem věcem. Kristus však je cesta k poznání pravdy, přestože on sám je pravda: „Pane, veď mě v pravdě a budu chodit po tvé cestě."[4] Kristus je také cesta k životu, přestože on sám je život: „Ukázal jsi mi cesty života."[5]

A tak za cíl této cesty označil pravdu a život. Toto dvojí bylo výše řečeno o Kristu. Předně, že on sám je život: proto „v něm byl život."[6] A potom, že je pravda, protože „byl světlo lidí."[7] Světlo pak je pravda.

Ptáš-li se tedy, kudy máš jít, chop se Krista, protože on je cesta: „Toto je cesta, choďte po ní."[8] A Augustin říká: „Jdi prostřednictvím člověka a dojdeš k Bohu. Lepší je totiž klopýtat po cestě, než si zdatně vykračovat mimo cestu."[9] Protože kdo klopýtá po cestě, i když málo postoupí, přece se blíží k cíli. Ale kdo kráčí mimo cestu, vzdaluje se od cíle tím víc, čím zdatněji běží.

Ptáš-li se však, kam jdeš, přimkni se ke Kristu, protože on je pravda, ke které toužíme dospět. „Pravdu hlásá moje ponebí."[10] Ptáš-li se, kam se máš natrvalo dostat, přimkni se ke Kristu, protože on je život. „Život nalezli, kdo nalezli mne, blaženou milost dostanou od Pána."[11]

Přimkni se tedy ke Kristu, chceš-li být bezpečný. Vždyť nebudeš moci sejít s cesty, protože on je cesta. Proto kdo se k němu přimknou, nejsou na scestí, ale na správné cestě. Rovněž nemůže být nikdo oklamán, protože on je pravda a učí veškeré pravdě. Říká: „Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě."[12] Také nemůže být nikdo rozrušen, protože on je život a dávající život, jak říká: „Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti."[13]

 

[Super Ioannem, cap. 14, lect. 2. Český překlad převzat ze samizdatového vydání Denní modlitby Církve a mírně upraven podle latinského originálu a doplněn poznámkami pod čarou redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Blahoslavení chudí duchem...
Blahoslavení, kteří hladoví a žízní po spravedlnosti...  
Blaženost člověka spočívá v patření na Boha  
Drahocenná a obdivuhodná hostina
O zvěstování blahoslavené Panny 
Kristus je Hlavou Těla Církve 
Proč Kristus vstal z mrtvých? 
Proč Kristus zemřel na kříži? 
Duch Svatý je Bůh 
O trojím rození  
Chudý Kristus  

 

Související články:

Ježíš Kristus
Ambrož Milánský: Znalost Krista  
Richard Rolle: Hledal jsem Ježíše... 
Ambrož Milánský: Kristus nade všechno  
Ambrož: Otevři svá ústa Božímu Slovu  
Augustin: Ježíš Kristus je Bůh i člověk 

 

Poznámky:


[1] J 14,6.

[2] Srov. Řím 5,2.

[3] J 14,6.

[4] Ž 86,11.

[5] Ž 16,11.

[6] J 1,4.

[7] Tamtéž.

[8] Iz 30,21.

[9] Augustin, Sermo 141,4.

[10] 8,7; znění podle Vulgaty.

[11] 8,35.

[12] J 18,37.

[13] J 10,10.

 

[RSS]

Přečteno 2778x

další články