Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > O Křtu Páně

O Křtu Páně

sv. Hippolyt Římský, 10.1. 2008

"Ten, který je přítomen všude a nikde není nepřítomen, je nepochopitelný pro an­děly a vzdálený lidskému zraku, ten přistoupil ke křtu," píše ve svém kázání sv. Hippolyt Římský (+235).

 

K Janovi přišel Ježíš a přijal od něho křest. Věc nanejvýš hodná obdivu! Nekonečná řeka, která obveseluje Boží město, je omyta nepatrnou vodou! Neobsáhlý pramen, který rodí život pro všechny lidi a je bez konce, je přeplněn nepatrnými vodami tohoto času. 

Ten, který je přítomen všude a nikde není nepřítomen, je nepochopitelný pro an­děly a vzdálený lidskému zraku, ten přistoupil ke křtu, jak se mu zalíbilo. krest-pane-2-men.jpg„Vtom se otevřelo nebe ... a z nebe se ozval hlas: ‚Toto je můj milovaný Syn, v něm jsem nale­zl zalíbení.‘"[1]

Milovaný plodí lásku a nehmotné světlo plodí světlo nepřístupné. Toto je ten, kte­rý byl nazván synem Josefovým a je to můj Jednorozený podle božské bytnosti.

„Toto je můj milovaný Syn", lačný, který živí nesčetné tisíce; pracující, který občerstvuje pracující; ten, který nemá, kam by složil hlavu a všechno řídí; který trpí a všechna utrpení léčí;  který je políčkován a světu dává svobodu; nechá si probod­nout bok a bok Adamův vyplňuje.

Ale prosím, věnujte mi pečlivou pozor­nost: neboť se chci utéci k prameni živo­ta a nazírat na pramen, z kterého prýští lék.

Otec nesmrtelnosti poslal na svět nesmrtelného Syna - Slovo. Ten přišel k lidem a chtěl je omýt vodou a Duchem. Chtěl je zrodit znovu k neporušitelnosti duše i těla, vdechl do nás dech života a vybavil nás neporušitelnou zbrojí.

Jestliže se tedy člověk stal nesmrtel­ným, bude také bohem. Jestliže se pak skrze vodu a Ducha svatého stává koupelí znovuzrození bohem, je také shledán po vzkříšení z mrtvých jako Kristův spoludědic.

Proto volám jako hlasatel: Pojďte, všechny kmeny národů,  k nesmrtelnosti, prame­nící z křtu!  Toto je voda spojená s Du­chem, která zavlažuje ráj, zúrodňuje zemi, dává růst rostlinstvu,  plodnost živočichům. A abych ve zkratce shrnul všechno, člověk je jí znovuzrozen a dostává život, Kristus je jí pokřtěn, Duch svatý na ni sestupuje v podobě holubice.

Kdo totiž vstoupí s vírou do této kou­pele znovuzrození, odřekne se ďábla a oddá se Kristu, obrátí se zády k nepříteli, avšak vyzná, že Kristus je Bůh, svleče ze sebe služebnost a oděje se Božím dětstvím, vrátí se od křtu zářivý jako slunce, vysí­lající paprsky spravedlnosti. A co je největší: vrátí se jako Boží dítko a spoludědic Kristův.

Jemu buď sláva a moc, spolu s jeho nejsvětějším, dobrým a životadárným Duchem nyní i vždycky i po všechny věky věků. Amen.

 

(Z kázání O Zjevení Páně, připisovaného sv. Hippolytovi, Nn 2,6-8.10; Patrologia Graeca 10,854, 858-859, 862. Převzato z Denní modlitby církve.)

 

Více o sv. Hippolytu Římském 

 

Od téhož autora:

Mučednictví  
Hippolyt Římský: Philosophumena  
Józef Naumowicz: Namáhat se ku porodu Krista  
Bůh není žebrák, i tebe učinil bohem ke své slávě  
Dvojí příchod Krista  

 

Související články:

Tridentský koncil o křtu   
Brigita Švédská: O Kristově křtu v Jordánu
Didymos Alexandrijský (Slepý): Duch svatý nás obnovuje křtem
Pavel Hödl: Křest dospělých - katechumenát rozvržený do stupňů 1/3  
Petr Chrysolog: Dnes Kristus vstoupil do vod Jordánu, aby smyl hřích světa  
Cyril Alexandrijský: Kristus při křtu nepřijal Ducha sám pro sebe, ale pro nás  
Klement Alexandrijský: Křest Duchem svatým 
Lukáš Drexler: Holubice nového stvoření 

 

Poznámky:

[1] Mt 3,16-17.

 

[RSS]

Přečteno 2046x

další články