Nacházíte se na: Theofil > Svátosti > Eucharistie, záruka vzkříšení

Eucharistie, záruka vzkříšení

sv. Irenej z Lyonu, 13.5. 2014

Bůh se v Ježíši Kristu stal cele člověkem, aby zachránil celého člověka - jeho duši i tělo. Syn Boží své tělo pak obětoval na Kříži, aby nás vykoupil ze smrti, a dal nám na této své spásné oběti účast zejména skrze eucharistické způsoby chleba a vína, abychom byli na konci věků vzkříšeni, tak jako byl již vzkříšen On. Inspiraci k rozjímání na toto téma nám poskytuje sv. Irenej z Lyonu (+202/203) ve svém spise "Proti herezím" ("Adversus haereses").

 

chleb-a-vino-001-men.jpgJestliže by nebylo spaseno tělo, pak ani nás Pán svou krví nevykoupil; pak ale ani eucharistický kalich není účastí v jeho krvi, ani chléb, který lámeme, není účastí v jeho těle.[1] Vždyť krev je jen ze žil, z masa a ostatní lidské podstaty. Tou se skutečně stalo Boží Slovo[2] a vykoupilo nás svou krví, jak říká i apoštol: „V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů."[3]

A protože jsme jeho údy a protože jsme udržováni[4] prostřednictvím tvorů, on sám nám pak své tvory propůjčuje k službám: dává vycházet svému slunci a sesílá déšť, jak chce. Kalich, který pochází ze stvoření, prohlásil za svou krev, jíž obohacuje naši krev. A chléb, který pochází ze stvoření, je podle jeho ujištění jeho tělo, jímž obohacuje naše tělo.

Když tedy smísené víno[5] a upečený chléb přijímá Boží slovo a stává se eucharistií krve a těla Kristova a ta obohacuje a udržuje podstatu našeho těla, jak tedy mohou popírat, že tělo je schopno přijmout Boží dar, to je věčný život, když se živí krví a tělem Kristovým a je jeho údem?

Jak říká i svatý apoštol v listě Efezanům: „Protože jsme údy jeho těla, z jeho masa a z jeho kostí."[6] Neříká to o nějakém duchovém a neviditelném člověku - „duch přece nemá maso a kosti"[7] -, ale o tom, co tvoří skutečného člověka z masa, šlach a kostí. To se živí z kalicha jeho krve a z chleba, jímž je jeho tělo.

Dřevo vinné révy zasazené do země přináší svým časem plody. A pšeničné zrno zaseté do země se rozloží, vyroste a přinese mnohonásobný užitek působením Božího Ducha, který všechno udržuje v bytí. Bůh to pak dává ve své moudrosti k užitku člověku. Božím slovem se to pak stává eucharistií, to je tělem a krví Kristovou. Podobně i naše těla, živená eucharistií, uložená do země a v ní rozpadlá v prach, svým časem vstanou. Božím slovem se jim dostane vzkříšení ke slávě Boha Otce. On toto smrtelné tělo oblékne v nesmrtelnost a porušitelné tělo zdarma obdaří neporušitelností.[8] Vždyť Boží moc se dokonaleji projevuje v slabosti.[9]

 

[Adversus haereses, V,2,2-3; in SC 153,30-38. Český překlad převzat ze samizdatového vydání Denní modlitby Církve a s ohledem na latinský text a český překlad (Svatého otce Irenea, biskupa a mučeníka Patero kněh proti kacířstvím s některými dodatky, přel. J. F. N. Desolda, Praha 1876) upraven a doplněn poznámkami pod čarou redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

 

Související články:

Efrém Syrský: Duch a Oheň  
Cyprián: Chléb náš vezdejší dej nám dnes ...  
Jan Zlatoústý: Slovo proměňuje chleba a víno v tělo a krev Krista
Emilián Soukup: Eucharistie prvních křesťanů 1 - Nejstarší svědectví
Marie-Vincent Bernadot: Podstata křesťanského života: zůstávat v Ježíši
Hilarius z Poitiers: Jako Syn žije z Otce, tak my žijeme ze Syna skrze jeho tělo  
Ambrož Milánský: Tato svátost, kterou přijímáš, se uskutečňuje Kristovými slovy  
Jan Evangelista Urban: Jediná Boha hodná oběť: Kristus na Kříži, Kristus v eucharistii  
Johannes Marienwerder - Dorota z Montau: Čím více kdo miluje Pána, tím více po něm prahne  
Klement Alexandrijský: Skutečný chléb z nebe je tělo Kristovo, tělo zmrtvýchvstalé  
Tertulián: Požíváme a ctíme eucharistii a značíme se znamením Kříže  
Wincenty Myszor: Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyonu  
Jan van Ruysbroeck: O čtyřech znameních Boží věčné lásky  
Tomáš Akvinský: Drahocenná a obdivuhodná hostina  
Antonín Čala: Svědectví tradice o eucharistické oběti  
Karel Boromejský: Eucharistie přepodobňuje v Boha  
Lukáš Drexler: Jsou křesťanští mystici breathariáni? 
Jan z Jenštejna: De Corpore Christi - O Těle Páně 
Elias Vella: Mše uzdravuje a osvobozuje od Zlého
Mechtilda z Hackebornu: Cena jediné mše svaté
Gaudentius z Brescie: Eucharistie, Pascha Pána
Henri J. M. Nouwen: Ježíšova konkrétní láska
Lukáš Drexler: V čem spočívá věčný život 
Hilarius z Poitiers: Takto jsi připravil zemi 
Cyril Jeruzalémský: O těle a krvi Kristově
Ambrož Milánský: Svatá Eucharistie
Eucharistie - dar ukřižované Lásky 
Jan Tauler: My jíme našeho Boha 
Elias Vella: Já v tobě a ty ve mně
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve 
Justin: To čiňte na mou památku
Augustin: Totožnost Kristova těla
Ambrož Milánský: O Tajemstvích 
Cyril Jeruzalémský: Katecheze
Karel Říha: "Tajemství víry"
Sv. Augustin o eucharistii  

 

Poznámky:


[1] Srov. 1Kor 10,16. Pozn. RTh.

[2] Srov. J 1,14. Pozn. RTh.

[3] Kol 1,14. Pozn. RTh.

[4] Lze i: „vyživováni". Pozn. RTh.

[5] Sv. Irenej zde má na mysli tu skutečnost, že při slavení eucharistie se do mešního vína přilije i trocha vody, jak se to činí dodnes při mši svaté. Podle tradice se tak poprvé stalo už při ustanovení eucharistie Pánem během Poslední večeře. Tento zvyk dosvědčuje i sv. Justin (+165) ve své Apologii, I,67. Pozn. RTh.

[6] Ef 5,30; druhá část verše z Listu Efezským coby odkaz na Gen 2,23 je pouze v některých novozákonních rukopisech. Pozn. RTh.

[7] Lk 24,39. Pozn. RTh.

[8] Srov. 1Kor 15,53. Pozn. RTh.

[9] Srov. tamtéž. Pozn. RTh.

 

[RSS]

Přečteno 2250x

další články