Nacházíte se na: Theofil > Bůh, Trojice > Přesvatá Trojice, plnosti božského života!

Přesvatá Trojice, plnosti božského života!

Jean-Baptiste Chautard, 10.6. 2014

Úvodní modlitba ze známé knihy "Duše veškerého apoštolátu" ("L'ame de tout apostolat") francouzského trapisty Doma Chautarda (+1935), která v sobě zhutňuje křesťanské přesvědčení o Nejsvětější Trojici a zkušenosti s Ní.

 

trojice-002-upr-men-2.jpg

 

„Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva."

(Eucharistická modlitba)

 

Ó nejvznešenější a nejdobrotivější Bože, jak podivuhodné a úchvatné pravdy nám zjevuje víra o tvém vnitřním životě!

Otče svatý, ty věčně nazíráš sebe ve svém dokonalém obraze, ve Slovu - Slovo je radostně uchváceno tvou krásou - a z vaší společné extáze vychází výheň lásky Duch Svatý.

Jedině ty, ó přesvatá T r o j i c e, jsi dokonalý, překypující, nekonečný vnitřní život.

Ty, nekonečná Dobroto, chceš svůj vnitřní život šířit zevně. Tys řekl - a na tvé slovo povstávají díla z ničeho,[1] aby hlásala tvé dokonalosti a tvou slávu.

Mezi tebou a prachem, který ožil tvým dechem,[2] je propast. Tvůj Duch lásky ji chce vyplnit; tím ukojí svou nekonečnou touhu milovat a dávat se.

Proto v tobě probouzí rozhodnutí, že nám dáš podíl na svém božství[3]. Prach, kterému tvá ruka dala podobu, se může - div divoucí! - stát účastným božství a tvého věčného štěstí.

Tvé Slovo se nabízí, že vykoná to dílo. Stává se člověkem[4], abychom se my stali bohy.[5]

A přece jsi, Slovo, neopustilo lůno Otcovo.[6] V něm je tvá životní podstata a z toho zdroje budou na zemi tryskat divy tvého apoštolátu.

Ó Ježíši, Emmanueli, ty svěřuješ apoštolům své evangelium, svůj kříž, svou svátost lásky[7] a posíláš je, aby plodili[8] Otci adoptované dítky[9]. Potom se vracíš k Otci.[10]

A tvou úlohou, Duchu Svatý, je posvěcovat a řídit Mystické tělo Boho-člověka.[11]

Poněvadž chceš svádět proud božského života z Hlavy[12] do údů, vyvolil sis své spolupracovníky. Učedníci, zanícení letnicovým ohněm, se rozcházejí, aby všude zasévali do duší slovo, které osvěcuje, a do srdcí milost, jež rozněcuje, a tak lidem udíleli božský život, jehož plnost je v tobě.

 

Ó božský Ohni, rozněť ve všech, kdo mají podíl na tvém apoštolátu, plamen, který kdysi přetvořil šťastné učedníky ve večeřadle. Pak již nebudou obyčejnými hlasateli víry a mravů, ale živými kalichy božské Krve, která z nich přetéká do duší.

Duchu světla, vtiskni jim hluboko do ducha pravdu, že jejich působení bude mít úspěch jen potud, pokud budou sami žít nadpřirozeným vnitřním životem, jehož nejvyšším PŮVODCEM jsi ty a jehož ZDROJEM je Ježíš Kristus.

Ó nekonečná Lásko, rozněť jejich vůli palčivou žízní po vnitřním životě. Pronikni jejich srdce svými mírnými a mocnými paprsky, ať pocítí, že pravé štěstí zde na zemi je jen ve vnitřním životě. Jím následujeme tvůj život a máme podíl na něm i na životě Srdce Ježíšova v lůně Otce nejmilosrdnějšího a nejněžnějšího.

 

Ó Maria, Neposkvrněná, Královno apoštolů, požehnej těmto skromným řádkům. Vypros všem, kdo je budou číst, aby dobře pochopili, že chce-li Bůh skrze ně vlévat nebeské dary do duší, musí jejich činnost mít podíl na činnosti božské, které jsi byla účastná, když se v tvém panenském lůně vtělil ten, jenž tě učinil naší matkou.

 

[Převzato z Dom Jean-Baptiste Chautard: Činný a vnitřní život, Křesťanská akademie, Řím 1980. Upraveno a doplněno redakcí Revue Theofil.]

 

Související články:

Nejsvětější Trojice
Augustin: O Trojici (De Trinitate) 
Antonín Salajka: O trojjediném Bohu 
John Henry Newman: Traktát o Nejsvětější Trojici
Lukáš Drexler: Quicumque - Athanášské vyznání víry
Dominik Pecka: Trinitární základ křesťanských mysterií
Athanasius Alexandrijský: List o usneseních Nicejského koncilu 
Hilarius z Poitiers: Křtěte národy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého 
Polská biskupská konference: Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice  
Marie od Vtělení (Guyart): Uchvácena a pohlcena viděním Nejsvětější Trojice  
Jan van Ruysbroeck: Jednota v Trojici, Trojice v Jednotě - jeden všemohoucí Bůh  
Romano Guardini: Křesťanská modlitba je společenství se skutečným, živým Bohem  
Irenej z Lyonu: Pánem je Otec, Pánem je Syn, Pánem je i Duch Svatý 
Basil Veliký: Kdo přijímá Ducha, přijímá zároveň Otce i Syna  
Irenej z Lyonu: Tři články naší víry: Otec, Syn a Duch Svatý 
Hans Urs von Balthasar: Trojjediné sebezřeknutí Lásky  
Mechtilda Magdeburská: Nebeský šenk Svaté Trojice 
Mechtilda Magdeburská: Jak Bůh sebe chválí a zpívá 
Řehoř z Nyssy: Proti Eunomiovi (Contra Eunomium) 
Bernard Przybylski: Matka Boží a Nejsvětější Trojice 
Hans Urs von Balthasar: Kenotický trojjediný Bůh  
Adrienne von Speyr: Vzývání Nejsvětější Trojice   
Albert Veliký: Modlitba k Nejsvětější Trojici   
Trans Trojice anathematem polyamorie  
František Saleský: List o narození Páně 
Alžběta od Trojice: Můj Bože, Trojice 
Lukáš Drexler: Arianismus, ariánství 
Andělská chvála Trojice svaté
Alžběta od Trojice - životopis
Lukáš Drexler: Bůh

 

 

 

 

Poznámky:


[1] Srov. Gen 1,3.6.9 atd. Pozn. RTh.

[2] Srov. Gen 2,7. Pozn. RTh.

[3] Srov. 2Pt 1,4. Pozn. RTh.

[4] Srov. J 1,14. Pozn. RTh.

[5] Factus est homo, ut homo fieret deus" (sv. Augustin, Sermo 9 de Nativitate).

[6] Srov. J 1,18. Pozn. RTh.

[7] Tj. eucharistii. Pozn. RTh.

[8] Srov. 1Kor 4,15. Pozn. RTh.

[9] Srov. Gal 4,5; Ef 1,5. Pozn. RTh.

[10] Srov. např. J 16,28 ad. Pozn. RTh.

[11] Deus, cujus Spiritu totum corpus Ecclesiae sanctificatur et regitur" (z liturgie).

[12] Srov. Ef 1,22; 5,23; Kol 1,18. Pozn. RTh.

 

[RSS]

Přečteno 2074x

další články