Nacházíte se na: Theofil > Různé > List sv. Polykarpa Filippanům

List sv. Polykarpa Filippanům

sv. Polykarp, 24.11. 2014

Od sv. Polykarpa máme zachovaný jediný list adresovaný Filippanům. Podnět k němu dali křesťané ve Filippách. Požádali jej totiž o doručení svého listu do Antiochie, v němž si též postěžovali na chování kněze Valenta, a zároveň prosili o zaslání Ignácových listů. Polykarp - což bylo i přání samotného Ignáce - jim posílá Ignácovy listy a s nimi tento průvodní list krátce po Ignácově smrti (kolem r. 114).

 

Více o sv. Polykarpovi a úvod k listu

 

List svatého Polykarpa, smyrenského biskupa a svatého mučedníka Filippanům

 

Polykarp spolu s kněžími Boží církvi ve Filippách[1].

Nechť vám všemohoucí Bůh a Spasitel náš Ježíš Kristus dá hodně požehnání a pokoje. 

 

I.

1. V našem Pánu Ježíši Kristu jsem se velice zaradoval, že jste přijali s opravdovou láskou obrazy[2] pravé lásky a že, jak se na vás slušelo, jste je spoutané - a pouta jsou pravou ozdobou svatých a diadém těch, které si Bůh a Pán náš vyvolil - doprovodili. 323polycarp10.jpg2. Zaradoval jsem se i nad tím, že kořen vaší víry, kterou jste přijali hned na počátku[3] až dodnes je živý a přináší ovoce v našem Pánu Ježíši Kristu, jenž neváhal zemřít za naše hříchy a kterého Bůh vzkřísil zprostiv jej bolestí smrti[4]. 3. Ač jste jej neviděli, věříte v něho nevýslovnou a slavnou radostí[5], kterou mnozí touží dosáhnout[6]. Vy víte, že jste byli spaseni milostí, nikoli ze skutků, nýbrž vůlí Boha skrze Ježíše Krista[7].

 

II.

1. Pročež podpásejte si bedra a služte Bohu v bázni[8] a pravdě. Zanechte pošetilých řečí a lidské hlouposti. Věříte přece v toho, jenž vzkřísil našeho Pána Ježíše Krista, dal mu slávu a trůn po své pravici[9]. Ježíši Kristu je podřízeno vše na nebi i na zemi, jemu slouží každý duch, on přichází jako soudce živých a mrtvých, jeho krev požádá od těch, kteří v něho neuvěřili. 2. A ten, jenž jej vzkřísil z mrtvých, vzkřísí i nás, jestliže budeme jednat podle jeho vůle, budeme-li zachovávat přikázání, budeme-li milovat, co miloval on, když nebudeme nespravedliví, když nebudeme podvádět, nebudeme-li lakomí, nebudeme-li závidět, zlem splácet zlo, urážky urážkami, proklínání proklínáním[10]. Pamatujte, co řekl Pán: Nesuďte, abyste nebyli souzeni; odpouštějte a bude vám odpuštěno; buďte milosrdní a naleznete milosrdenství; jakou mírou měříte, takovou vám bude naměřeno; blahoslavení chudí a pronásledovaní pro spravedlnost, poněvadž jejich je Boží království [11].

 

III.

1. Bratří, nechtěl jsem psát o spravedlnosti, ale vy jste k tomu dali podnět. 2. Ani já ani jiný mně podobný nemůže se vyrovnat moudrostí blaženému a slavnému Pavlovi, jenž byl u vás osobně[12] a učil tehdy lidi svědomitě a s jistotou slovu pravdy. A když odešel, napsal vám listy[13], do nichž kdybyste se pohroužili, mohli byste dále budovat na víře vám dané. 3. A tato víra je matkou nás všech, ji následuje naděje, předchází ji láska k Bohu, Kristu a k bližnímu. Kdo podle toho jedná, naplnil zákon spravedlnosti. Kdo totiž velmi miluje, ten má daleko ke každému hříchu.

 

IV.

1. Počátkem všeho zla je chtivost peněz[14]. Když víme, že jsme si na svět nic nepřinesli a že nemáme si co odnést[15], ozbrojme se zbraněmi spravedlnosti. Napřed se však naučme jednat podle přikázání Pána. 2. Potom naučte[16] své ženy žít podle víry a milovat čistou láskou a upřímně své muže, ve vší zdrženlivosti všechny ostatní a děti vychovávat v Boží bázni. 3. Učme vdovy, aby počestně žily podle víry Pána a ustavičně se za všechny modlily, aby nebyly lakomé, aby se nedopouštěly ničeho špatného, aby si byly vědomy, že jsou Božím oltářem , že Bůh vidí všechno a nezůstane mu utajena žádná myšlenka ani žádná tajnost srdce.

 

V.

1. Víme, že Bůh nebývá posmíván[17]. Proto jsme povinni důstojně zachovávat jeho zákon a jeho přání. 2. Jáhni nechť jsou před Božími zraky služebníky spravedlnosti, jako jsou služebníky Boha a Krista a nikoli lidí. Ať nepomlouvají, ať nejsou ramenáři, chtiví peněž, ať jsou laskaví, milosrdní, starostliví, ať jednají podle pravdy Pána, jenž se stal služebníkem všech. Oblíbí-li si nás Pán již nyní, dostaneme i budoucí život. Slíbil nám, že nás vzkřísí z mrtvých, a budeme-li žít tak, abychom ho byli hodni, že s ním budeme vládnout. Předpokladem je, že věříme. 3. Jinoši ať jsou ve všem bezúhonní. Především ať pečují o mravní čistotu a varují se všeho špatného. Je krásné zdržovat se tělesných žádostí. Každá žádostivost bojuje proti duši a smilníci ani prznitelé ani lidé zvrácení nedostanou nebeské království[18], ani kdo činí věci nedovolené. Proto je nutné zdržet se všeho toho a podřídit se kněžím a jáhnům jako Bohu a Kristu. Dívky ať se chovají cudně.

 

VI.

1. Kněží ať jsou laskaví, ať jsou ke všem soucitní, ať zbloudilé přivádějí zpět, ať navštěvují všechny nemocné, ať nezapomínají na vdovy, sirotky nebo chudého. Ať se starají o to, co je dobré před Bohem i lidmi[19], ať se varují hněvu, stranictví, nespravedlivého rozhodnutí, ať nejsou lakomí, ať lehko nevěří řečem proti někomu, ať nejsou přísnými soudci, ale ať si uvědomí, že jsme všichni hříšníci. 2. Prosíme-li tedy Pána, aby nám odpustil, musíme i my odpouštět. Stojíme před zraky Pána Boha a všichni staneme před soudnou stolicí Krista a každý bude skládat své účty[20]. 3. Služme tedy Bohu v bázni a úctě. Je to jeho příkaz i apoštolů, kteří nám kázali evangelium, i proroků, kteří předpověděli příchod Pána. Horlivě usilujme o dobro, varujme se pohoršení, falešných bratří i těch, kteří pokrytecky se nazývají křesťany a svádějí prosté lidi.

 

VII.

1. Každý, kdo nevyznává, že Ježíš přišel v těle, je antikrist[21]. Kdo nevyznává, že byl mučen na kříži, je z ďábla. Kdo libovolně překrucuje slova Pána a tvrdí, že není ani zmrtvýchvstání ani soudu, ten je satanovým prvorozencem[22]. 2. Proto se varujme pošetilostí mnohých lidí i falešného učení a přimkněme se k učení danému nám na počátku. Bděte na modlitbách[23], buďte vytrvalí v postech a prosme všemohoucího Boha, aby nás neuvedl do pokušení. Duch je sice připraven, avšak tělo je slab[24], pravil Pán.

 

VIII.

1. Neúnavně tedy vytrvejme při své naději a záruce naší spravedlnosti, při Kristu Ježíši, jenž vnesl naše hříchy vlastním tělem na kříž, jenž neučinil hříchu, ani nebyla shledána lest v jeho ústech[25], nýbrž všechno pro nás podstoupil, abychom v něm žili. 2. Snažme se tedy napodobit jeho trpělivost. I kdybychom měli pro jeho jméno trpět, oslavme jej tímto způsobem. Takový nám dal příklad trpělivosti, a my jsme uvěřili.

 

IX.

1. Prosím vás všechny, rádi se řiďte slovem spravedlnosti. Cvičte se v trpělivosti, kterou jste poznali na vlastní oči u blaženého Ignáce, Zozima a Rufa[26], ale i u jiných z vašich i u Pavla[27] a ostatních apoštolů . 2. Věřte, že ti všichni neběželi nadarmo[28], nýbrž pro víru a spravedlnost. Oni věřili, že jejich místo je u Pána, a pro něho i trpěli. Nezamilovali si tento svět, nýbrž toho, jenž za nás zemřel a pro nás jej Bůh vzkřísil.

 

X.[29]

1. Bratří, buďte v těchto věcech pevní a následujte příkladu Pána. Buďte pevní a stálí ve víře, milujte se vespolek, neměňte smýšlení, buďte vůči sobě navzájem laskaví, nikým nepohrdejte. 2. Kdo můžete vykonat dobré, neváhejte, poněvadž dobré skutky osvobozují od smrti[30]. Jeden druhému se podřizujte, veďte dobrý život mezi pohany, abyste byli chváleni za své dobré skutky a aby Pán nebyl vaší vinou potupen[31]. 3. Běda, kdo zavinil, že jméno Pána je tupeno. Učte všechny skromnosti, jak je tomu u vás.

 

XI.

1. Velmi jsem se zarmoutil nad Valentem[32], jenž byl u vás knězem, že nechce přijmout určené místo. Varujte se chtivosti peněz, buďte mravně čistí a upřímní. Varujte se všeho špatného. 2. Kdo se v těchto věcech nemůže ovládat, jak může k tomu vybízet druhého? Nemůže-li se kdo zdržet lačnosti po penězích, poskvrní se modloslužbou a patří mezi pohany, kteří neuznávají soud Pána. Či nevíme, že svatí podle Pavla budou soudit svět[33]? 3. Že by něco takového bylo u vás, mezi kterými pracoval blažený Pavel a které jmenuje na začátku svého listu, to jsem nepoznal ani neslyšel. O vás jde totiž chvála po všech církvích, jež jediné tehdy poznaly Boha, my[34] však ještě ne. 4. Bratří, velmi se rmoutím nad ním i nad jeho ženou: Pán nechť jim dá milost opravdového obrácení. Vy tedy jednejte opatrně. Nechovejte se k nim jako nepřátelé. Povolejte je nazpět jako nemocné a zbloudilé údy, abyste tak zachránili celé své tělo. Takovýmto jednáním sami rostete.

 

XII.

1. Jsem přesvědčen, že dobře znáte svatá Písma a že vám z nich není nic neznámo. Není mi možné šířeji se o tom rozepisovat. Jen toto: Hněvejte se, ale nehřešte a slunce nezapadej nad vaším hněvem[35], je v Písmu. Blahoslavený, kdo je toho pamětliv. A já věřím, že takový mezi vámi je. 2. Bůh a Otec Pána Ježíše Krista a sám věčný velekněz Bůh Ježíš Kristus nechť vás posiluje ve víře, pravdě, mírnosti, laskavosti, trpělivosti, snášenlivosti a čistotě; ať vám dá účastenství mezi svými svatými, s vámi pak i nám a všem na světě, kteří uvěří v našeho Pána Ježíše Krista a jeho Otce, jenž jej vzkřísil z mrtvých. 3. Modlete se za všechny svaté[36]. Modlete se i za krále a vrchnosti, za vladaře i pronásledovatele, za ty, kteří vás nenávidí, i za nepřátele kříže, aby ovoce vaší víry bylo zjevné všem a vy se stali dokonalými.

 

XIII.

1. Vy i Ignác jste mi napsali, aby, půjde-li někdo do Sýrie, vzal sebou mé listy. Učiním tak ve vhodnou dobu já nebo posel, kterého k vám pošlu. 2. Ignácovy listy, které nám poslal[37], i ostatní, které jsme měli u nás, jsme vám na vaši žádost poslali. Jsou připojeny k tomuto listu. Velice vám prospějí. Mluví o víře, trpělivosti a základních věcech, týkajících se našeho Pána. Pokud něco víte o Ignácovi a těch, kteří jsou s ním, podejte zprávu.

 

XIV.

Tento list jsem poslal po Krescentovi, kterého jsem vám vždy doporučoval a doporučuji i nyní. Žil s námi bezúhonně. Věřím, že i mezi vámi bude jednat stejně. Přijměte i jeho sestru, až k vám přijde. Pán Ježíš Kristus vás posiluj a jeho milost budiž s vámi všemi. Amen.

 

[Přeložil Josef Novák. Převzato z Třetí patristická čítanka, Česká katolická Charita, Praha 1985. Mírně upraveno redakcí Revue Theofil.]  

 

Související články:

Ignác Polykarpovi

Polykarp

 Umučení smyrnenského biskupa svatého Polykarpa

 

 

Poznámky:


[1] Filippi bylo bohaté město na řeckém pobřeží staré Makedonie mezi řekou Strumou a Mestou. Původně se jmenovalo Krenides. Filip II. makedonský král je kolem r. 360 př. Kr. rozšířil, opevnil a pojmenoval po sobě. R. 168 př. Kr. po bitvě u Pydny, kdy Makedonie se stala římskou provincií, se stalo město jakousi vojenskou pevností a v r. 32 př. Kr. dostalo se občanům města římského občanství. Křesťanskou obec tu založil sv. Pavel na své druhé cestě r. 52. Na své třetí cestě se tu zastavil ještě dvakrát (r. 57, 58).

[2] Tj. sv. Ignáce a jeho družinu, kteří městem projížděli jako vězni.

[3] Narážka na působení sv. Pavla.

[4] Sk 2,24.

[5] 1P 1,8.

[6] 1P 1,12.

[7] Ef 2,8-9.

[8] 1P 1,3 - Ž 2,11.

[9] 1P 1,21 - Ef 1,20,22.

[10] 1P 3,9.

[11] Lk 3,37; Mt 7,7; Lk 6,38.

[12] Sv. Pavel byl ve Filippách třikrát (r. 52, 57, 58).

[13] Sv. Pavel napsal Filipským jen jeden list, a to za své první vazby v Římě.

[14] 1Tim 6,10.

[15] 1Tim 6,7.

[16] Mluví-li ve 2. osobě, zatím co v předchozí a následující větě mluví v 1. osobě, je možné z toho usuzovat, že nebyl ženatý.

[17] Gal 6,7.

[18] 2K 6,9.

[19] Ř 12,17.

[20] Ř 14,10,12.

[21] 1J 4,3 (2J 7) - Polykarp tu vysvětluje, kdo jsou ti, kteří se pokrytecky nazývají křesťany.

[22] Takto dle Ireneje (Adversus haereses III, 3,4) měl nazvat sv. Polykarp Markiona.

[23] 1P 4,7.

[24] Mt 26,41; Mk 14,38.

[25] 1P 2,14,22.

[26] Uvádí-li Zozima a Rufa spolu s Ignácem, nasvědčuje to, že všichni tři byli v Římě umučeni.

[27] Zřejmě narážka na Pavlovo utrpení ve Filippech, kde byl zmrskán a uvězněn.

[28] Flp 2,16; Gal 2,2.

[29] Text kapitoly 10-12 a 14 se dochoval jen v latinském překladu.

[30] Tob 12,9.

[31] 1P 2,12.

[32] Pravděpodobně se dopustil toho, před čím sv. Polykarp hned v následujících řádcích varuje, byl pak suspendován.

[33] 1K 6,2.

[34] Tj. křesťané ve Smyrně.

[35] Ef 4,26.

[36] Tj. křesťany. Obvyklý výraz v křesťanském starověku.

[37] List křesťanům ve Smyrně a list Polykarpovi.

 

[RSS]

Přečteno 3485x

další články