Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > O blahoslavené Panně

O blahoslavené Panně

Johannes Franke, 15.4. 2015

Další z pěti dochovaných kázání německého dominikánského lektora Johanna Franka (14. stol.), které se spolu s dalšími autory eckhartovského okruhu zachovalo ve středověkém souboru textů "Paradisus animae intelligentis".

 

Úvod  

 

068-upr-vyr-men.jpg

   

„In omnibus requiem quesivi." (Sir 24,11)

„Ve všech věcech jsem hledala odpočinek." (Sir 24,11)

 

„Ve všech věcech jsem hledala odpočinek."[1] Tato slova jsou napsána v Knize Moudrosti o naší Paní a o každé svaté duši.

Kde působí Duch svatý, tam sídlí vůle bez míry. I kdyby člověk dělal všechno, co jen může, přece by celá jeho mohoucnost - a mohl by všechno, co mohou všichni tvorové - nemohla dosáhnout této vůle; tak velice mocná je tato vůle. ... Vtělí-li mistr do hmoty své dílo, jež měl v mysli, spočine v tomto díle. Tak odpočal Bůh po všech svých dílech, neboť již každé stálo v přirozenosti, jež mu byla dána. Ne tak člověk: ten je dvojí přirozeností, a je ustavičný boj mezi duchem a tělem. Pokud by chtěl člověk chvilečku pilně pracovat proti tělu, nalezl by brzy veliký klid. Proto pravila duše: „Maličko jsem pracovala a nalezla jsem velký klid." Přemůže‑li duch tělo, odpočine v něm moudrost, neboť to pak přitahuje Boha. Tak přislíbil Bůh svému lidu: Chtěl jej mít na místech, kde by měl odpočinutí na vlastní půdě. Toho se dostalo těm, kteří si podmanili tělo. To je první nutná věc.

Nebo jinak: kde je rovnost, tam je klid. Tím více klidu, čím více podobnosti s věčnou Moudrostí. Ačkoli již v sobě nosíme obraz Boží, přece se mu podobáme ve ctnostech tak dalece, pokud jej následujeme, jdeme-li po cestách, kterými nás ve všech ctnostech předešel. Kde je milostí a darů Ducha svatého nejvíce, tam je nejvíce podobnosti. Dosáhneme-li toho, že se vší pílí jdeme po cestě, kterou On nás předešel, přece největší část z toho působí milost Boží. A přece, čím více poznáváme jeho cesty, tím více jsou pro nás neproniknutelnější a rozmanitější k poznání. Kdo však nechce poznávat jeho cesty, nikdy nedojde do jeho odpočinutí.

Ještě jinak mohu říci, že věčná Moudrost hledala odpočinutí ve svatém městě, to je v duši, která stojí v přítomnosti Boží. I když ustavičně nemůže stát na místě, musí přece, má-li do ní Bůh vniknout, čas od času být v klidu, neboť jeho pronikání se chce stát v klidu. Duše musí odpočívat, chce-li v sebe pojmout jeho vliv. On má více dobroty sebe sama vlít než duše možnosti přijímat. Marta, ač byla svatá panna a konala svaté dílo, musela postrádat vlivu jeho přítomnosti, poněvadž se starala o mnoho věcí. Ten vliv Maria přijímala, poněvadž seděla a byla v klidu.

Za čtvrté se může říci o naší Paní a o všech duších, že dvojím způsobem hledaly odpočinek ve všech věcech. Není žádného tvora, jenž by neměl na sobě božské podoby. Natolik duše poznává Boha, nakolik v něm odpočívá, a ne více. Ach, v jakém klidu je duše, které září Bůh ve všech věcech! Jak praví svatý Augustin: Duše je stvořena pro Boha a její odpočinek není nikde jinde než v Bohu.

Jiným způsobem hledá odpočinek, nehledá-li ve všech věcech, v lásce a žalu a ve všem nic jiného než čest Boží. Duše nikdy nesmí spočinout nohou své žádosti ve věci, v níž není čest Boží. Musí ihned k němu přiletět, jako holubice do archy, to je: sama do sebe, kde nalezne Boha.

 

[Přeložil A. Svatoš OP. Převzato s laskavým svolením České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 4, 1938. S přihlédnutím k německému originálu mírně upraveno redakcí Revue Theofil.]

   

Od téhož autora:

Synovství Boží 
Nad čím se můžeme rmoutit

 

Související články:

Reginald Dacík: Německá mystika 14. století 
Johann von Sterngasse: O spočinutí duše 
Mistr Eckhart: Boží přítomnost v člověku 
Jan Tauler: Bytí a způsob přátel Božích 
Mistr Eckhart: Prýští z Boží milosti...
Jindřich Suso: Před ukřižováním
Jindřich Suso: Povzbuzení duši 
Giselher ze Slatheimu: O lásce 
Gerlach Peters: Jen Boha chci! 
Mistr Eckhart: Marie a Marta 
Mistr Eckhart - životopis
Jan Tauler: Píseň lásky
Jan Tauler - životopis
Henry Hane - životopis
Jindřich Suso - životopis
Henry Hane: Jak přicházíme k Bohu
Johannes Ruysbroeck: Kniha dvanácti bekyň 
Henry Hane: O stvořeném a nestvořeném duchu
Johannes Ruysbroeck: Nadpřirozená vyrovnanost 
Nicolaus von Strassburg: K čemu je užitečné pokušení  
Mistr Eckhart: Rozením Ježíše se duše stává plodnou ženou  
Nicolaus von Strassburg (Mikuláš ze Štrasburku) - životopis  
Lukáš Drexler: "Skrze ni, s ní a v ní" neboli o duchovním mateřství Panny Marie  
Jan Evangelista Urban: Největší dar od nejsvětější Panny - Tělo Kristovo
Lukáš Drexler: Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření"
Mikuláš Ďurkáň: Hlas otců církve o Panně Marii prostřednici
Beda Ctihodný: Blahoslavené lůno, které tebe nosilo... 
Jan van Ruysbroeck: Myšlenky o Panně Marii 
Lukáš Drexler, Arnold der Rote: Přijetí Boha  
Vidět Marii znamená vidět Ježíše  

 

Poznámky:


[1] Sir 24,11.

 

[RSS]

Přečteno 1661x

další články