Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Vzácný a životodárný Kristův kříž

Vzácný a životodárný Kristův kříž

sv. Theodor Studita, 3.4. 2015

Kříž Kristův je strom, který "plodí život a nikoliv smrt" a který "přivádí do ráje a nevyhání z něho", jak ve svém textu tvrdí významný pravoslavný světec Theodor Studita (+826).

svaty-theodor-studita.jpg

 

Úvod

Theodor Studita (759-826) byl byzantský mnich a opat Studijského kláštera v Konstantinopoli. Byl reformátorem mnišského života a obráncem posvátných obrazů ve druhé vlně ikonoborectví. Za obhajobu úcty ke svatým ikonám byl několikrát poslán do vyhnanství, kde byl mučen a vězněn. Dochovalo se velké množství jeho děl, především korespondence, oslavné řeči, homilie, hymny a epigramy.

Více o sv. Theodoru Studitovi (→RadioVaticana.cz)

 

Vzácný a životodárný Kristův kříž

Jak nesmírně vzácný je dar kříže! Jak zářivý je jeho zjev! Jeho podoba není smí­šena z dobrého a zlého, jak tomu bylo u onoho stromu v ráji; celý je však krásný a spanilý na pohled i na chuť.

Vždyť tento strom plodí život a nikoliv smrt, světlo a ne temnotu; přivádí do ráje a nevyhání z něho. Na tento strom vystoupil Kristus jako král na válečný vůz; zahu­bil ďábla, který měl moc nad smrtí, a lid­stvo osvobodil z tyranského otroctví.

Na tomto stromě byl Pán, nejslavnější bojovník, v bitvě zraněn na rukou, na nohou a ve svatém boku. Sám pak vyhojil modřiny pachatelů zla, to je naši přirozenost zra­něnou nebezpečným drakem.

Strom nás nejdříve usmrtil, nyní nám strom navrátil život. Ze stromu jsme byli nejprve oklamáni, na stromě jsme prohnané­ho hada zahnali. Nové a skutečně nevídané záměny! Za smrt je darován život, za poru­šení neporušenost, za hanbu sláva.

Právem tedy zvolal svatý apoštol: „U mne se nikdy nestane, že bych svou chloubu kladl do něčeho jiného než do kříže našeho Pána Ježíše Krista, jímž je pro mne svět u­křižován a já světu (Ga 6,14)." Vždyť ona nejvyšší moudrost, jež jakoby z kříže vykvetla, usvědčila moudrost světa z pošetilé ješit­nosti a domýšlivosti. Všechno možné dobro, vyrostlé z kříže, odstranilo výhonky zlo­by a špatnosti.

Jenom předobrazy a předběžná znamení tohoto stromu už od počátku světa naznačo­vala a ukazovala na věci nesmírně podivu­hodné. Toužíš-li to poznat, podívej se:

Což neunikl Božím řízením Noe se svými sy­ny, s manželkami a se všemi druhy zvířat před záhubou při potopě i kouskem dřeva?

A copak Mojžíšova hůl? Což není předo­brazem kříže? Vždyť hned promění vodu v krev, hned pohltí zdánlivé hady kouzelní­ků, hned rozdělí moře pouhým úhozem, a hned zase nazpět vrátí mořské vlny a potopí ne­přátele, řádný lid však zachrání.

Taková byla též hůl Áronova, obraz kříže. V jednom dni vypučela a ukázala tak, kdo je řádným knězem.

Také Abrahám ukázal na kříž, když polo­žil svázaného syna na dříví. Křížem byla usmrcena smrt a Adamovi byl vrácen život. Křížem se honosil každý apoštol, každý mu­čedník byl křížem korunován a každý svatý byl křížem posvěcen. Křížem oblékáme Krista a svléká­me starého člověka. Křížem jsme my, Kristovy ovce, shromážděny do jednoho ovčince a určeni pro nebeské ovčince.

 

[Sv. Theodor Studita, Oratio in adorationem crucis; in PG 99,691-695.698-699. Český překlad převzat ze samizdatového vydání Denní modlitby církve.]

 

Související články:

Chvála Kříže
Jacopone da Todi: Kříž Páně
Bernard z Clairvaux: Pod křížem  
Vladimír Losskij: Velikost Kristova kříže  
Pavel Evdokimov: Láska podle míry Boha  
Jan Damašský: Kristův Kříž převyšuje vše  
Tomáš Akvinský: Proč Kristus zemřel na kříži 
Bratr Roger, Matka Tereza: Pán Ježíš umírá na kříži 
Jan Damašský: Drahocenné a úcty hodné dřevo Kříže 
Efrém Syrský: Kristův kříž, záchrana lidského pokolení  
Cyril Alexandrijský: Ježíš Kristus dal své tělo za život všech lidí  
Cyril Alexandrijský: Skrze kříž se Kristus stal Králem nad světem  
Bruno Forte: Ukřižovaný Bůh je zjevením krásy, která zachraňuje  
Hans Urs von Balthasar: Ježíšova smrt je interpretem jeho života  
Ambrož: Jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš  
Přechod od Starého Zákona k Novému je přechodem od těla k Duchu 
Tomáš Kempenský: Soustrast oddané duše se strastí a bolem bl. Panny Marie
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí 
Mechtilda Magdeburská: Jak za dnů bolestí zjevuje Kristus své rány
Ludvík Maria Grignion z Montfortu: Okružní list přátelům Kříže 1 
Lactantius: Dřevo pomazané krví beránka je symbolem Kříže 
František Saleský: Hora Kalvárie je pravou univerzitou lásky 
Wincenty Myszor: Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyonu 
Ambrož Milánský: Kristus smířil svou krví svět s Bohem 
Wacław Hryniewicz: V kříži je příslib nové budoucnosti 
Růžena z Limy: Kříž - jediné pravé schodiště do ráje
Kateřina Sienská: List bratru Tomášovi della Fonte  
Tomáš Špidlík: Tajemství kříže z hlediska teologie  
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj  
Juliana z Norwiche: Osmé zjevení Boží lásky  
Jan Zlatoústý: Kříž je světlem celého světa 
Elisabeth Leseur: Per Crucem ad Lucem
Anděla z Foligna: O cestách smíření 
Petr Hudec: Kristus bungee jumping 
Juliana z Norwiche: Láska Kristova
Kateřina Sienská: Nepřátelé Kříže
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve 
John Henry Newman: Bůh a já 7 
Jindřich Suso: Povzbuzení duši 
Silvestr Braito: Kříž nad vodou 
Zrozeni Bohem v bolesti Kříže 
Kdo jsi, Bože?

 

[RSS]

Přečteno 2571x

další články