Nacházíte se na: Theofil > Panna Maria > U nohou Mariiných jsem nalezla život!

U nohou Mariiných jsem nalezla život!

sv. Marie od Ukřižovaného Ježíše, 13.7. 2015

K příležitosti svátku Panny Marie Karmelské (16.7.) předkládáme chválu Panny Marie z úst nedávno svatořečené karmelitky sv. Marie od Ukřižovaného Ježíše (+1878), mystičky a zakladatelky betlémského karmelitánského kláštera.

 

Jednou v hodinu oddechu, jsouc úplně uchvácena, odchází do zahrady a praví: nase-pani-z-hory-karmel-men.jpg„Už toho nesnesu. Poběžím za svým Nejmilejším!" Plakala a zpívala o svém smutku žhoucími výrazy:

„Kdo oseká, kdo odhrne větve, jež mi brání, abych neviděla Vlast, abych nemohla jít za svým Nejmilejším? ... Co učinit, abych odhrnula větve? ... Kdo mi dá křídla holubice? Jíž nesnesu tohoto vyhnanství... Již nesnesu, abych žila." Neboť její bolest rostla, pravila své vůdkyni, jež ji následovala: „Pojďme, matičko!" U poustevny Naší Paní z Hory Karmel padá na tvář u oltáře a vstává uchvácena radostí, zpívajíc:

„U nohou Marie, nejdražší Matičky, jsem zase nalezla život.

Ó vy všechny, jež trpíte, pojďte k Marii... Vaše spása a váš život jsou u nohou Mariiných.

Ó vy všechny, jež pracujete v tomto klášteře, Maria počítá vaše kroky a kapky vašeho potu. Řekněte si: U nohou Mariiných jsem nalezla život!

Vy, jež přebýváte v tomto klášteře, Maria vám praví: ‚Milé dítě, vyvolila jsem tě z deseti tisíc: z deseti tisíc tě postavím do svého chrámu! ... Nikdy nebudeš lačnět, nikdy nebudeš žíznit. Dávám ti výživu, tělo, krev Nevinného!‘

Neříkejte, že jsem sirotek: mám Marii Matkou a Boha Otcem! Šťastné dítě! Říkejte, že u nohou Mariiných jsem nalezla život!"

 

[Z knihy Petr Estrate: Život sestry Marie z Ježíše Ukřižovaného, Stará Říše na Moravě 1916; přeložil Otto Albert Tichý. Mírně jazykově upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Od téže autorky:

Hymny, jež zpívala ve vytrženích (1/3) 
Hymny, jež zpívala ve vytrženích (2/3) 
Hymny, jež zpívala ve vytrženích (3/3) 
Žádného nebe pro vás, neobrátíte-li se
 
Pravá zbožnost k Duchu svatému
Matkou Boží pro svoji pokoru
Jako přirozené světlo
Jako v matčině lůně 
Moc Panny Marie 

 

Související články:

Emilián Soukup: Bohorodička 
Jacek Salij: Mariánská dogmata a Písmo svaté
Epifanius ze Salaminy: Chvalozpěv o Panně Marii, Bohorodičce 
Bonaventura: Te, Matrem Dei, laudamus (Tebe, Matko Boží, chválíme)
Ludvík Maria Grignion z Montfortu: Pojednání o pravé zbožnosti k Nejsvětější Panně 
Arnold Bostius: Panna Maria je matkou a ochránkyní všech, obzvláště pak synů Karmelu  
Frederick W. Faber: Těm, kdo se bojí, že láska k Panně Marii uškodí zájmům Pána Ježíše 
Marcin Jan Janecki: Sjednocení s Bohem skrze sjednocení s Marií podle Marie Petyt  
Lukáš Drexler: "Skrze ni, s ní a v ní" neboli o duchovním mateřství Panny Marie  
  Jan Evangelista Urban: Největší dar od nejsvětější Panny - Tělo Kristovo 
Lukáš Drexler: Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření"   
Mikuláš Ďurkáň: Hlas otců církve o Panně Marii prostřednici
Beda Ctihodný: Blahoslavené lůno, které tebe nosilo... 
Lukáš Drexler: Velká Terezie a Malá Arabka (recenze)
  Gabriel od sv. Marie Magdaleny: Maria Prostřednice
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Moc Panny Marie 
Jan Maria Vianney: Panna Maria, prostřednice 
Emilián Soukup: Maria - Matka božské milosti 
Jan van Ruysbroeck: Myšlenky o Panně Marii 
Adrienne von Speyr: Maria, Služebnice Pána 
Efrém Syrský: Píseň o Nejsvětější Panně
Lukáš Drexler: Odevzdat se Marii

   

[RSS]

Přečteno 1709x

další články