Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Kříž je slávou i povýšením Krista

Kříž je slávou i povýšením Krista

sv. Ondřej Krétský, 14.9. 2015

Kříž je vítězným znamením, znamením vítězství nad smrtí a našeho vykoupení samotným Bohem. Křížem "byly zahnány temnoty a vráceno světlo", jak píše svatý biskup Ondřej Krétský (+ 8. stol.).

 

ukrizovani-001-men-2.jpg
 

 

Slavíme svátek Kříže, kterým byly zahnány temnoty a vráceno světlo. Slavíme svátek Kříže a společně s Ukřižovaným jsme pozvedáni do výšin, abychom zemi s Křížem nechali dole a získali to, co je nahoře. Takové a tak účinné je vlastnění Kříže a kdo ho má, má poklad. Právě jsem nazval pokladem to, co je věčně i podle jména nejkrásnější ze všech dober. V něm, skrze něj a do něho je vložena celá naše spása a je vrácena do dřívějšího stavu.

Vždyť kdyby nebylo Kříže, nebyl by býval Kristus ukřižován. Kdyby nebylo Kříže, nebyl by býval život přibit hřeby na dřevo. Kdyby nebyl přibit hřeby, nebyly by prameny nesmrtelnosti vylily z boku krev a vodu, které vykupují svět, nebyl by roztrhán dlužní úpis hříchu, nebyli bychom propuštěni na svobodu, nejedli bychom ze stromu života, nebyl by nám otevřen ráj. Kdyby nebylo Kříže, smrt by nebyla bývala pokořena, peklo by nebylo oloupeno.

Velká a vzácná věc je tedy Kříž. Věru velká, protože skrze ni se uskutečnilo mnoho dobrého, a tím víc dobrého, čím víc se musí zvlášť mocné účinky přičítat Kristovým zázrakům a útrapám. Vskutku vzácná věc, protože Kříž je utrpení a trofej pro Boha. Utrpení proto, že na něm podstoupil dobrovolnou smrt. Trofej proto, že byl na něm zasažen ďábel a s ním byla přemožena smrt. Byly rozdrceny závory pekla a Kříž se stal společnou spásou celého světa.

Kříž je nazýván i Kristovou slávou a Kristovým povýšením. Vidíme v něm i vytoužený kalich a závěr muk, které pro nás Kristus vytrpěl. Že je Kříž Kristovou slávou, o tom slyš jeho vlastní slova: „Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v něm... A hned ho oslaví."[1] A opět: „Oslav ty mně, Otče, u sebe slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve, než byl svět."[2] A znovu: „‚Otče, oslav své jméno.‘ Tu se ozval hlas z nebe: ‚Oslavil jsem a ještě oslavím.‘"[3] Tím naznačil slávu, jaké bylo tenkrát dosaženo Křížem.

Že je Kříž i povýšení Krista, pochop z toho, co sám říká: „A já, až budu ze země povýšen, potáhnu všechny lidi k sobě."[4] Vidíš, že Kříž je slávou a povýšením Krista!

 

[Oratio 10 in Exaltatione sanctae crucis; in PG 97,1018-1019.1022-1023. Český překlad převzat ze samizdatového vydání Denní modlitby Církve a mírně upraven a doplněn poznámkami pod čarou redakcí Revue Theofil.]

 

Související články:

Jindřich Suso: Povzbuzení duši  
Jindřich Suso: Před ukřižováním  
Bernard z Clairvaux: Pod křížem  
Vladimír Losskij: Velikost Kristova kříže 
Elisabeth Leseur: Per Crucem ad Lucem 
Jan Damašský: Kristův Kříž převyšuje vše  
Tomáš Akvinský: Proč Kristus zemřel na kříži  
Jan Damašský: Drahocenné a úcty hodné dřevo Kříže  
Wacław Hryniewicz: V kříži je příslib nové budoucnosti 
Efrém Syrský: Kristův kříž, záchrana lidského pokolení 
Hans Urs von Balthasar: Tajemství božské bohaté chudoby  
Tomáš Kempenský: O malém počtu milovníků Ježíšova kříže  
Cyril Alexandrijský: Ježíš Kristus dal své tělo za život všech lidí 
Hans Urs von Balthasar: Ježíšova smrt je interpretem jeho života  
Bruno Forte: Ukřižovaný Bůh je zjevením krásy, která zachraňuje 
Cyril Alexandrijský: Skrze kříž se Kristus stal Králem nad světem  
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí  
Přechod od Starého Zákona k Novému je přechodem od těla k Duchu 
Ludvík Maria Grignion z Montfortu: Okružní list přátelům Kříže 1 
Lactantius: Dřevo pomazané krví beránka je symbolem Kříže  
František Saleský: Hora Kalvárie je pravou univerzitou lásky 
Wincenty Myszor: Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyonu 
Klement Alexandrijský: Pán se sklonil, člověk povstal  
Origenes: Velikost Boha se zjevila v jeho umenšení 
Tomáš Špidlík: Tajemství kříže z hlediska teologie  
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj  
Dariusz Kowalczyk: Kenoze Ducha Svatého  
Jan Zlatoústý: Kříž je světlem celého světa  
Pavel Evdokimov: Láska podle míry Boha  

 

Poznámky:


[1] J 13,31-32.

[2] J 17,5.

[3] J 12,28.

[4] J 12,32.

 

[RSS]

Přečteno 1915x

další články