Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Co znamená, že Kristus sedí na pravici Boží

Co znamená, že Kristus sedí na pravici Boží

sv. Augustin, 21.11. 2015

Lidmi ponížen k časné smrti, Bohem Otcem však povýšen do věčné slávy - náš Král Ježíš Kristus, který nyní sedí po pravici Boží, jak připomíná svatý Učitel Církve, hipponský biskup Augustin (+430).

 

kristus-ve-slave-vyr-men.jpg

   

Neposlouchejme ani ty, kteří popírají, že by Syn seděl na pravici Otcově. Říkají totiž: „Copak Bůh Otec má pravou a levou stranu, jako tělesné bytosti?" Ani my si něco takového o Bohu Otci nemyslíme; Bůh věru není omezen ani uzavřen jakoukoli tělesnou podobou. Ale „pravice Otcova" je věčná blaženost, jež je slíbena svatým; jako jeho levicí se velmi případně nazývá věčné neštěstí, jež je určeno bezbožným; takže nikoliv na samém Bohu, nýbrž na tvorech rozeznáváme řečeným způsobem pravici a levici; vždyť i tělo Kristovo, jímž je Církev, má jednou dlít na oné pravici, to jest v oné blaženosti, jak praví Apoštol, jelikož i nás zároveň vzkřísil a spolu usadil na nebesích (Ef 2,6). Ačkoli totiž naše tělo tam ještě není, přece tam již je naše naděje. Proto i sám Pán po svém zmrtvýchvstání přikázal učedníkům, jež nalezl na lovu ryb, aby vrhli své sítě vpravo. A když tak učinili, chytili ryby, jež byly vesměs veliké, to jest, znamenaly spravedlivé, jimž je přislíbena pravá strana. Na to též naráží, když mluví o soudu, že totiž ovce postaví na pravici, kdežto kozly na levici (Mt 25,33).

 

[Sv. Augustin: O křesťanském boji, XXVI,28, do češtiny přeložil Maurus Verzich. Český překlad převzat z knihy Svatý Augustin: Čtvero pojednání o křesťanském boji, Olomouc 1949. Jazykově upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Ty jsi Kristus  
Jsme Jeho tělem
O Trojici (De Trinitate) 
Sv. Augustin o eucharistii
Pozdě jsem si Tě zamiloval!
Výklad Janova evangelia - 1. traktát
Otec, Syn a Duch Svatý - jeden a pravý Bůh
Nikdo nevstoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe 
Všechny události Kristova života zpodobují života křesťana  
Církev je založena na skále, kterou vyznal Petr 
Proč se Kristus narodil z ženy 
Jedině od Boha je naše spása 
Jan je hlas, Kristus je Slovo 
Ježíš Kristus je Bůh i člověk 
Vírou uvěřila, vírou počala   
Totožnost Kristova těla 
Nanebevstoupení Páně 
Okoušení sladkosti Boží

 

[RSS]

Přečteno 2501x

další články