Nacházíte se na: Theofil > Panna Maria > Matkou Boží pro svoji pokoru

Matkou Boží pro svoji pokoru

sv. Marie od Ukřižovaného Ježíše, 1.1. 2016

"Bůh otvírá nebe Plodem Mariiným", vede nás k pochopení Mariina mateřství nedávno svatořečená karmelitka Marie od Ukřižovaného Ježíše (+1878), známá též jako Miriam z Abelínu.

 

zvestovani-001-upr-men.jpg
 

 

„Markéto, budu ti nyní vypravovat svoji promluvu o Marii: Tys byla na světě pannou, ó Maria! Kdo by byl pomyslel, že budeš Matkou Boží? Jsi Matkou Boží pro svoji pokoru. Anděl Páně se zjevuje Marii, aby jí zvěstoval její Boží mateřství. Panna, jsouc osvícena mocným Božím světlem, se pokořuje, rozjímajíc, že Ten, který stvořil nebe i zemi, se stane jejím synem. Anděl často mluvíval k Panně Matce, a kdykoliv s ní mluvil, Maria se pokořovala. Ó Maria, jak jsi pokorná a rozmilá ve své pokoře!"

 

„Maria byla též vzorem víry. Och, jak byla víra Mariina příjemná nebeskému Otci! Její vírou v ní denně rostl Ježíš. Touž vírou, budeme-li ji mít, poroste Ježíš rovněž v našem srdci. Pro svoji víru a pro svoji pokoru se Maria cítí nehodnou stát se Matkou Boží."

 

„Děti na zemi se nemohou zrodit bez matky: přicházejí na svět skrze nějakou ženu. Do nebe vcházíme také skrze ženu, a touto ženou je Maria. Bůh otvírá nebe Plodem Mariiným. Od času hříchu lidé očekávali Plod Marie, té Panny sladké, pokorné a svaté. Budiž požehnána, Maria, budiž požehnána!"

 

[Z knihy Petr Estrate: Život sestry Marie z Ježíše Ukřižovaného, Stará Říše na Moravě 1916; přeložil Otto Albert Tichý. Mírně jazykově upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Od téže autorky:

  Moc Panny Marie
Jako v matčině lůně
Jako přirozené světlo
Pravá zbožnost k Duchu svatému
U nohou Mariiných jsem nalezla život!

Žádného nebe pro vás, neobrátíte-li se

Hymny, jež zpívala ve vytrženích (1/3) 
Hymny, jež zpívala ve vytrženích (2/3) 
Hymny, jež zpívala ve vytrženích (3/3) 

   

Související články:

René Laurentin: Maria, naše Matka 
Ignác Veselý: Panna Maria v Koránu
Charles de Foucauld: Hle, Matka tvá
Efrém Syrský: Píseň o Nejsvětější Panně
Venantius Fortunatus: O Gloriosa Domina 
Wincenty Granat: Svatost Boží Rodičky Marie
Reginald Dacík: Svatý Bernard, Pěvec Matky Boží
Lukáš Drexler: Velká Terezie a Malá Arabka (recenze)
Beda Ctihodný: Blahoslavené lůno, které tebe nosilo...
Epifanius ze Salaminy: Chvalozpěv o Panně Marii, Bohorodičce
Cyril Alexandrijský: Ježíš Kristus dal své tělo za život všech lidí
Lukáš Drexler: Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření"
Jan Evangelista Urban: Největší dar od nejsvětější Panny - Tělo Kristovo  
Lukáš Drexler: "Skrze ni, s ní a v ní" neboli o duchovním mateřství Panny Marie  
Henri-Dominique Simonin: Sv. Cyril Alexandrijský, obhájce Božího mateřství Panny Marie  
Hilarius z Poitiers: Nebudete-li jako děti, jistě nevstoupíte do nebeského království  
Pio z Pietrelciny: Pokora je pravda, a pravda je, že bez Boha jsme nic  
Mikuláš Ďurkáň: Hlas otců církve o Panně Marii prostřednici  
Augustin: Vírou uvěřila, vírou počala  
Vidět Marii znamená vidět Ježíše 
Jan Ruysbroeck: Věnec ctností 

 

 

[RSS]

Přečteno 1782x

další články