Nacházíte se na: Theofil > Svátosti > List židu Konsiliovi

List židu Konsiliovi

sv. Kateřina Sienská, 7.3. 2016

Sv. Kateřina Sienská (+1380), dominikánská mystička a Učitelka Církve, ve svém listě židu Konsiliovi zdůrazňuje tu základní pravdu křesťanské víry, že nelze být spasen jinak než skrze Ježíše Krista, skrze víru v něj a skrze jeho vodu a krev, které se vyřinuly z Kristova boku probodeného na kříži, aby nás očistily od našich hříchů, daly nám účast na Kristově životě a obdarovaly nás věčnou Boží milostí.

 

Pochválen buď Ježíš Kristus ukřižovaný, syn slavné Panny Marie.

Tobě, nejmilejší a nejdražší bratře, vykoupený drahocennou Krví Syna Božího jako já, já nehodná Kateřina píšu, jsouc dohnána Kristem ukřižovaným a jeho sladkou Matkou Marií, abych vás prosila a přiměla, abyste vyšel a opustil tvrdost a temnou nevěru a katerina-sienska-013-upr-men.jpgobrátil se a přijal milost svatého křtu, neboť beze křtu nemůžete mít Boží milost. Kdo je beze křtu, nemá podíl na ovoci svaté Církve, ale jako úd uhnilý a odřezaný od shromáždění věrných křesťanů spěje od smrti časné ke smrti věčné a právem se mu dostává trýzně a temnot, neboť se nechtěl umýt vodou svatého křtu a měl za bezcennou Krev Božího Syna, kterou prolil s tak horoucí láskou. Ó nejdražší bratře v Kristu Ježíši, otevři oko porozumění a pohleď na jeho nevystižitelnou lásku, která tě zve svatými vnuknutími, jež ti přišla do srdce, a skrze své sluhy tě žádá a zve, že chce s tebou učinit mír, neohlížeje se na dlouhou válku a bezpráví, jichž se mu od tebe dostalo tvou nevěrou. Neboť tak sladký a dobrotivý je náš Bůh, že jakmile nastoupil zákon lásky a Syn Boží přišel v Pannu Marii a prolil hojnost krve na dřevě nejsvětějšího Kříže, můžeme obdržet hojnost božského milosrdenství. Jako byl totiž zákon Mojžíšův založen na spravedlnosti a trestu, tak zákon nový, daný Kristem ukřižovaným, život evangelní, je založen na lásce a milosrdenství. Tak je sladký a dobrotivý, jen když se člověk obrací k němu ponížen a věren, s vírou, že skrze Krista máme život věčný. I zdá se, že si nechce připomínat urážek, jež mu působíme, a nechce nás věčně zatracovat, nýbrž mít stále milosrdenství. Nuže, povstaň, bratře můj, chceš-li být spjat s Kristem, a nespi již v takové slepotě, neboť Bůh nechce, ani já nechci, aby tě hodina smrti zastihla slepého, ale duše má touží vidět, že přistupuješ ke světlu svatého křtu, jako jelen, jsa uřícen, prahne po vodě živé. Nevzpírej se tedy již Duchu Svatému, jenž tě volá, a nezhrdej láskou, již má k tobě Maria, ani slzami a modlitbami, které se za tebe konají, neboť příliš by na tebe dolehl těžký soud. Zůstávej ve svatém a sladkém milování Božím; a já prosím jeho, který je svrchovaná Pravda, aby nás osvítil a naplnil svou nejsvětější milostí a splnil mé přání na tobě, Konsilie. Toto je ti dáno, Konsilie, ze strany Krista Ježíše. Pochválen buď Kristus ukřižovaný a jeho nejsladší Matka, slavná Panna Madona, svatá Maria. Ježíši svatý, Ježíši lásko!

 

[Český překlad převzat z časopisu Posel B. Srdce Páně, roč. IV, č. 4 (1940) a s přihlédnutím k italskému textu jazykově upraven redakcí Revue Theofil.]

 

Více o sv. Kateřině Sienské

 

Od téže autorky:

 

Související články:

Caterinato: Sladká Maria - Panna Maria ve zbožnosti a díle sv. Kateřiny Sienské 
Lukáš Drexler: Jsou křesťanští mystici breathariáni? 

 

[RSS]

Přečteno 1610x

další články