Nacházíte se na: Theofil > Duch Svatý > Vidění 5/5 - Seslání Ducha Svatého

Vidění 5/5 - Seslání Ducha Svatého

Alžběta ze Schönau, 12.5. 2016

V závěru série svých vidění Alžběta ze Schönau (+ 1165) popisuje moc Ducha Svatého ve zmocnění apoštolů v den Letnic, jak tuto událost nazřela ve vytržení, a při slavení mše svaté skrze svátost eucharistie.

   

seslani-ducha-sv-albansky-zaltar-men.jpg

 

Poté na Hod Boží svatodušní přede mší, když jsem byla ve vytržení, jsem zase spatřila učedníky shromážděné ve výše zmíněném domě i Matku Spasitelovu mezi nimi. A stalo se, zatímco seděli, že se nad každým z nich ukázal jako by ohňový plamen sestupující shora za prudkého vichru. A ihned všichni jako jeden povstavše vyšli s veselostí a velikým sebevědomím zvěstovat slovo Boží v lidu. Když jsem to takto spatřila, nabyla jsem vědomí a ihned jsem promluvila tato slova: „Duch Svatý vyšed od trůnu, hrudi apoštolů neviditelně pronikl" atd.

A když se začínalo mešní officium, znovu jsem přišla do vytržení a viděla jako by přeskvělý proud světla, vržený s nebe na oltář. A jeho středem přilétla spanilá Holubice, kterou vidívám, nesouc v ústech cosi rudého jako ohňový plamen, něco většího než obyčejně. A nejprve se držela s rozpjatými křídly nad hlavou kněze a tam jako by vložila jednu kapku z toho, co nesla v ústech. Také oltářním sluhům, kteří byli oděni ke čtení, učinila podobně a potom si usedla na oltáři. Když jsem se vrátila z vytržení, řekla jsem naší magistře, aby napomenula sestry ke zbožné modlitbě, očekávajíc to, co se také později stalo. Když jsme po mši přistupovaly k přijímání, vysmekla jsem se z rukou sester, o něž jsem se podpírala, a skácela jsem se těžce do vytržení. A když jedna po druhé přijímaly, viděla jsem, jak přiletěla zmíněná Holubice a z toho, co nosila v ústech, každé rozdílela.

Toto jsou, bratře, smilování Páně, jež ve mně učinil prvního roku mého navštívení.

 

[Český překlad Otto Albert Tichý. Převzato z  Knihy vidění a zjevení svaté Alžběty Šenavské, A. L. Stříž, Osvětimany na Moravě 1913. Jazykově upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Od téže autorky:

Vidění 1/5 - Zelený čtvrtek  
Vidění 2/5 - Velký pátek
Vidění 3/5 - Neděle Zmrtvýchvstání

Vidění 4/5 - Nanebevstoupení

 

Související články:

Brigita Švédská: O seslání Ducha Svatého  
Hildegarda z Bingenu: Duch Boží pozvedá ducha člověka k nazírání děl Božích  
Kateřina Sienská: Mateřský Duch Svatý 

 

svatodusni-inspirace-7c.jpg

 

[RSS]

Přečteno 1757x

další články