Nacházíte se na: Theofil > Panna Maria > Toho, jehož neobsáhne celý svět, drží v náručí sama Maria

Toho, jehož neobsáhne celý svět, drží v náručí sama Maria

sv. Efrém Syrský, 6.6. 2016

Krásné a hluboké sdělení o Panně Marii, Matce Boží, od sv. Efréma Syrského (4. stol.), jenž dostal přízvisko "harfa Ducha Svatého". Koneckonců tak lze nazvat i tu, o níž ve svém úryvku sv. Efrém pojednává, neboť struny jejího lidství rozechvěl Duch Svatý, aby zněla Slovem, které se v ní stalo tělem.

   

oranta-004-men.jpg

   

Když Maria nosila pod srdcem samo Božství, stala se pro nás vskutku nebem. Kristus se nejen vzdal Otcovy slávy, on mimoto uzavřel svoje Božství do těsných mezí mateřského lůna, aby člověka pozdvihl k vyšší důstojnosti. Jen Marii jedinou vyvolil ze všech panen, aby byla nástrojem naší spásy.

Právě ona se stala cílem předpovědi všech spravedlivých proroků. Právě z ní vyšla ta nejzářivější hvězda, která vyvedla lid, jenž chodil v temnotách, až spatřil veliké světlo.

Velmi příhodně lze Marii nazvat různými jmény. Především je Maria chrámem Božího Syna. Ten z ní vyšel zcela jinak, než předtím vstoupil: neboť zatímco vstoupil do jejího lůna bez těla, ven vystoupil vtělený.

Maria je dále oním tajemným novým nebem, na němž se jako na svém trůnu usadil Král králů: z něho sestoupil na zem a všem ukázal svou pozemskou tvář a podobu.

Maria je révou vydávající hojnost libé vůně; její plod se od přirozenosti stromu lišil natolik, že bylo třeba, aby si od stromu vypůjčil svoji podobu.

Maria je pramenem vytékajícím z domu Hospodinova; žíznivým z něho tryskají proudy živé vody a stačí, aby v nich kdokoli jen smočil rty, a nebude žíznit na věky.

Mýlí se však, milovaní, ten, kdo by se domníval, že lze den obnovy skrze Marii přirovnat ke druhému dni stvoření. Neboť na počátku byla země učiněna, skrze Marii obnovena. Na počátku byla země ve svém konání pro hřích Adamův zlořečena, skrze Marii však v ní byl obnoven mír a bezpečí. Na počátku přešla vinou prarodičů na všechny lidi smrt, nyní však jsme ze smrti přeneseni do života. Na počátku had obsadil ucho Evino a jeho jed se odtud rozšířil po celém těle, nyní Maria skrze svoje ucho přijala toho, jenž se stal zárukou věčného štěstí. Takže co bylo věcí smrti, stalo se zároveň nástrojem života.

Toho, jenž na cherubech sídlí, nesou teď pouze ruce ženy. Toho, jehož neobsáhne celý svět, drží v náručí sama Maria. Toho, jehož se bojí trůnové a panstva, hýčká dívenka. Ten, jehož trůn stojí na věky věků, sedí na kolenou Panny. Ten, jehož podnožím je země, jako chlapec do ní vtiskuje svoje stopy.

 

[Sermo 3 de diversis, in Opera omnia, III, syr. et lat., Romae 1743, 607. Převzato z Denní modlitby Církve, mírně upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Více o sv. Efrému Syrském

 

Od téhož autora:

Duch a Oheň 
Bděte: znovu přijde!
Vyzdob, Pane, v našich myslích příbytek dni, který nezná konce  
Sestoupil z nebe a stal se člověkem, aby tě obdařil svou láskou 
Hojnost Božího slova přesahuje tvé touhy
Kristův kříž, záchrana lidského pokolení 
Píseň o Nejsvětější Panně
Řeč o Svatém týdnu

   

Související články:

Augustin: Vírou uvěřila, vírou počala  
Emilián. Soukup: Maria prvních křesťanů
  Palladios: Historia Lausiaca 40 - O Efraimovi
Jacek Salij: Mariánská dogmata a Písmo svaté
Epifanius ze Salaminy: Chvalozpěv o Panně Marii, Bohorodičce 
Wincenty Granat: Bohorodička Panna Maria v Kristových tajemstvích spásy 
Ludvík Maria Grignion z Montfortu: Pojednání o pravé zbožnosti k Nejsvětější Panně  
Lukáš Drexler: Bylo manželství Josefa a Marie skutečným manželstvím, nebo bylo "jen jako"? 
Scott Hahn: "A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem"  
Lukáš Drexler: Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu - mariánský mystik  
Jan Evangelista Urban: ejvětší dar od nejsvětější Panny - Tělo Kristovo
Bonaventura: Te, Matrem Dei, laudamus (Tebe, Matko Boží, chválíme)
Lukáš Drexler: Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření"
Mikuláš Ďurkáň: Hlas otců církve o Panně Marii prostřednici 
Didymos Alexandrijský (Slepý): Panenské narození Ježíše 
Hubert Jedin: Malé dějiny koncilů - Efezský koncil (431)
Beda Ctihodný: Blahoslavené lůno, které tebe nosilo... 
Bernard Przybylski: Matka Boží a Nejsvětější Trojice  
Reginald Dacík: Svatý Bernard, Pěvec Matky Boží
Jean-Claude Michel: Mariino panenství po porodu
Emilián Soukup: Maria - Matka božské milosti  
Adrienne von Speyr: Maria, Služebnice Pána 
Irena Saszko: Panna Maria Deskami Zákona  
John Saward: Maria, Matka Nebeské Many
Venantius Fortunatus: O Gloriosa Domina  
Láska plodí milovaného i milujícího 
René Laurentin: Maria, naše Matka 
Vidět Marii znamená vidět Ježíše 
Stará irská litanie k Panně Marii 
CH.-V. Héris: Tajemství Vtělení
Lukáš Drexler: Maria souznělá
Emilián Soukup: Bohorodička

 

[RSS]

Přečteno 2638x

další články