Nacházíte se na: Theofil > Modlitba > Život aktivní a kontemplativní

Život aktivní a kontemplativní

sv. Antonín Paduánský, 11.6. 2016

Další ukázka alegorického výkladu Písma od velkého františkánského kazatele sv. Antonína Paduánského (+1231). Česko-latinské znění.

 

ptak-46-vyr-2-men.jpgPátý den stvořil Bůh ryby v moři a ptáky nad zemí.[1] Pátá ctnost znamená praktikování života aktivního i kontemplativního. Díky ní člověk aktivní prochází světem jako ryba mořskými cestami, aby byl schopen pomoci bližnímu, který trpí nouzí. A člověk kontemplativní jako pták pozvednutý k nebi na křídlech kontemplace dle míry své schopnosti nazírá „Krále v jeho kráse"[2]. „Člověk," říká Jób, „je zrozen k námaze" života aktivního a „pták k letu" [3] života kontemplativního.

A všimni si, že pták, který má širokou hruď, je brzděn větrem, neboť nabírá příliš mnoho vzduchu, a ten, který má úzkou a ostrou hruď, lítá rychleji a bez těžkostí. Takto mysl kontemplativního člověka, je-li rozšířena mnohými a rozličnými myšlenkami, se mu stane velkou překážkou ve vzletu kontemplace. Ale když létá sjednocena a soustředěna na jediné, naplno se těší radosti své kontemplace.

Praktikování tohoto dvojího života je znázorněno jedenáctou hodinou, kolem které hospodář vyšel ven.[4] Jedenáctá hodina sestává z jedničky a desítky: život kontemplativní odkazuje na jedničku, neboť nazírá jediného Boha, jediné potěšení, kdežto život aktivní na deset přikázání Desatera, v nichž život aktivní dosahuje své plnosti v tomto životě vyhnanství.

 

21. Quinta die fecit Dominus pisces in mari et aves super terram. Quinta virtus est exercitatio vitae activae et contemplativae, in qua vir activus, tamquam piscis, perambulat semitas maris, idest mundi, ut proximo necessitatem patienti valeat subvenire; et contemplativus, tamquam avis, penna contemplationis in aerem elevatus, pro modulo suae capacitatis "regem in decore suo" (Is 33,17) speculatur. "Homo", inquit Iob, "nascitur ad laborem" vitae activae, "et avis ad volatum" (Iob 5,7) vitae contemplativae.

Et nota quod, sicut avis quae latum habet pectus, eo quod multum capit aeris, a vento retardatur, et quae strictum habet pectus et acutum, velocius et sine difficultate volat, sic mens contemplativi, si multis et variis cogitationibus dilatatur, in contemplationis volatu nimium praepeditur; sed si adunata et in uno collecta coeperit volare, ipsius contemplationis gaudio perfruetur. Huius geminae vitae exercitatio in hora undecima, circa quam paterfamilias exiit, designatur. Undecima hora constat ex uno et decem: vita contemplativa ad unum refertur, quia unum Deum, unum gaudium speculatur; vita ergo activa ad decem praecepta decalogi, quibus ipsa vita activa in huius exilii vita plenarie perficitur. 

 

(Dominica in Septuagesima, I,21)

   

[Neděle Septuagesima, I,21. Na základě latinského originálu (odkud je převzat i zde publikovaný latinský text) a slovenského překladu (in Antonín Paduánsky: Kázne, Serafín, Bratislava 2008) a s přihlédnutím k překladu anglickému (in The Sermons of saint Antony of Padua, přel. Paul Spilsbury) přeložil a poznámkami pod čarou doplnil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

  "Pokoj vám!"
Maria - zářivá duha
Pán můj a Bůh můj

Ukázal jim ruce, bok a nohy 
O postu 

 

Související články:

 

Poznámky:


[1] Srov. Gen 1,20-23.

[2] Iz 33,17.

[3] Job 5,7.

[4] Odkaz na Mt 20,6: „Když vyšel kolem jedenácté hodiny...".

 

[RSS]

Přečteno 2100x

další články