Nacházíte se na: Theofil > Různé > Sociální nauka církve X. - Sociální encykliky Benedikta XVI.

Sociální nauka církve X. - Sociální encykliky Benedikta XVI.

Luboš Bližňák, 8.10. 2016

Papež Benedikt XVI. navázal na své předchůdce vydáním dvou sociálních encyklik, které doporučujeme vaší pozornosti: Deus caritas (2006) a Caritas in veritate (2009).

 

benedikt-xvi.jpgSociální encykliky Benedikta XVI.

Benedikt XVI. (vlastním jménem Joseph Ratzinger) se narodil v roce 1927. Primát zastával v letech 2005 - 2013 a v současnosti je emeritním papežem. Před svým zvolením byl dlouholetým blízkým spolupracovníkem Jana Pavla II.

Na první generální audienci po svém zvolení řekl: „Chtěl jsem se nazývat Benedikt XVI., abych ideálně navázal na ctihodného papeže Benedikta XV., který vedl církev v trýznivém údobí první světové války. Byl odvážným a ryzím prorokem míru a s neohroženou odvahou se nejprve snažil zabránit válečnému dramatu a pak zmírňovat jeho zhoubné následky.

V jeho stopách chci své ministerium dát do služeb smíření a harmonie mezi lidmi a národy, neboť jsem hluboce přesvědčen, že velké dobro míru je především Božím darem, je to křehký a vzácný dar, o nějž je nutno prosit, chránit jej a budovat den co den s přispěním všech lidí dobré vůle."[1]

Papež vydal dvě encykliky, které jsou řazeny k sociálním. První je Deus caritas est z roku 2006. Zabývá se křesťanskou láskou a charakterizuje ji úvodní citát z Písma: „Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm" (1 Jan 4,16). V první části encykliky papež rozebírá křesťanskou lásku jako erós a agapé a popisuje jejich vzájemný vztah, mluví o vtělené Boží lásce - o Ježíši Kristu. Druhá část se věnuje lásce církve caritas a identifikuje ji jako projev lásky Trojice. Caritas je úlohou církve,[2] pomáhat slabým a bezmocným, a církev se tomuto úkolu věnuje od počátku. Vysvětluje poměr mezi caritas a spravedlností. Změnou společenských poměrů a potřebou reagovat na ně vznikla SNC. Církev se ale nezapojuje do politiky, nemůže nahrazovat stát. Musí se však zapojovat do budování spravedlivého světa a probouzet duchovní vnímání a mravní síly. Benedikt XVI. dodává: „Touto encyklikou jsem chtěl vybídnout právě k tomu, aby lidé žili láskou a nechávali do světa vstupovat Boží světlo."[3]

Druhá encyklika Caritas in veritate o integrálním lidském rozvoji v lásce a pravdě vyšla v roce 2009. Papež píše, že: „Láska je základní cestou sociální nauky církve".[4] A také: „Pravdu je třeba hledat, nalézat a vyjadřovat v „ekonomii" lásky, a lásku je třeba zase chápat, doceňovat a uskutečňovat ve světle pravdy".[5] Sociální nauka církve je caritas in veritate in re sociali. Benedikt XVI. rozebírá encykliku Populorum progressio a považuje ji za Rerum novarum dnešní doby. Papež se zamýšlí se nad aktuálními problémy globalizovaného světa. Vyzývá k opravdovému rozvoji, k pravému humanismu, který nevylučuje Boha - jen s Boží láskou a v pravdě můžeme zachránit a zlepšit náš svět.

 

Související články

Sociální nauka církve I. - Kompendium sociální nauky 
Sociální nauka církve II. - Kompendium sociální nauky 
Sociální nauka církve III. - Kompendium sociální nauky 
Sociální nauka církve IV. - Sociální encyklika Rerum novarum 
Sociální nauka církve V. - Sociální encyklika Quadragesimo anno 
Sociální nauka církve VI. - Sociální encykliky Jana XXIII. 
Sociální nauka církve VII. - Dokumenty II. vatikánského koncilu  
Sociální nauka církve VIII. - Sociální encykliky Pavla VI.  
Sociální nauka církve IX. - Sociální encykliky Jana Pavla II.  
Sociální nauka církve X. - Sociální encykliky Benedikta XVI.   
Sociální nauka církve XI. - Sociální encyklika Laudato si

  

Související články:

Benedikt XVI.: Deus Caritas est 
Benedikt XVI.: Písmo, Tradice, Církev   
Július Pavelčík: Benedikt XVI.: Verbum Domini  
Lukáš Drexler: Peklo, očistec a nebe v Eschatologii Josepha Ratzingera 

 

Poznámky:


[1] První generální audience Benedikta XVI. In: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. [Online]. Cit. 2016. Dostupné z: <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=3703>.

[2] „Niterná povaha církve se vyjadřuje v trojím úkolu: zvěstování Božího slova (kérygma - martyria), slavení svátostí (leitúrgia), služba lásky - caritas (diakonia). Jedná se o úkoly, které se vzájemně podmiňují a které od sebe nelze oddělovat."

Benedikt XVI. Deus caritas est: encyklika nejvyššího pontifika Benedikta XVI. [biskupům, kněžím a jáhnům, Bohu zasvěceným osobám a všem věřícím laikům o křesťanské lásce. Překlad Ctirad Václav Pospíšil. 1. vyd. Praha: Paulínky, 2006. 63 s. ISBN 80-86949-03-6.

[3] Benedikt XVI. Deus caritas est: encyklika nejvyššího pontifika Benedikta XVI. [biskupům, kněžím a jáhnům, Bohu zasvěceným osobám a všem věřícím laikům o křesťanské lásce. Str. 55. Čl. 39.

[4] Benedikt XVI. Caritas in veritate = Láska v pravdě: encyklika o integrálním lidském rozvoji v lásce a v pravdě. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 109 s. ISBN 978-80-7195-414-9. Str. 4. Čl. 2.

[5] Tamtéž. Str. 4. Čl. 2.

 

[RSS]

Přečteno 3664x

další články