Nacházíte se na: Theofil > Recenze, novinky > Pavel z Tarsu a jeho svět

Pavel z Tarsu a jeho svět

Július Pavelčík, 4.7. 2016

KNIHA - Mireia Ryšková (s exkursy Sylvy Seifertové): Pavel z Tarsu a jeho svět. Karolinum, Praha 2014, 502 s., ISBN 978-80-246-2333-7.

 

Monografie Mirei Ryškové (s exkurzy S. Seifertové) je původní českou odbornou studií, která se komplexně v jednom svazku věnuje apoštolu Pavlovi, jeho osobě, činnosti a dílu v historickém, náboženském a kulturním kontextu jeho doby. Kdo alespoň trochu sleduje publikační činnost docentky Ryškové, ví, že se dlouhodobě na profesionální úrovni věnuje především apoštolu Pavlovi a historickým aspektům Nového zákona.[1] Předložená monografie pak zcela spontánně nejen svým v názvu avizovaným tématem, ale také svým rozsahem vzbuzuje u čtenáře očekávání kvalitního a uceleného „vydání počtu" z předchozí autorčiny odborně biblistické činnosti. Jeho očekávání zklamáno není.

ryskova-m-pavel-z-tarsu-a-jeho-svet.jpgJak napovídá samotný název, studie nepojednává jen o Pavlovi, ale také o křesťanství jeho doby, o jeho postavení v kontextu náboženského, politického a sociálního každodenního života v Římské říši prvního století po Kr. Musím konstatovat, že práce se ve všech svých částech zabývá těmi aspekty tématu, které s ním věcně souvisejí. Čtenář si čtením jednotlivých kapitol a v nich pojednávaných otázek postupně skládá pestrobarevný konkrétní obraz Pavla jako člověka, jako horlivého Žida před jeho obrácením a jako zaníceného apoštola a misionáře po jeho obrácení. Autorka nezamlčuje žádné doložitelné skutečnosti o jeho osobnosti a představuje nám ho se všemi jeho charakterovými vlastnostmi, kladnými i zápornými. Pavel v jejím podání není idealizovanou, bezproblémovou postavou, ale skutečným věřícím člověkem s různými lidskými slabostmi, který ve víře a v důvěře v ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Božího Syna s plným nasazením uskutečňuje své apoštolské poslání, jehož součástí jsou jak různé překážky ze strany spoluvěřících, židů a nevěřících, tak také různé nepřízně osudu, které ho na cestách provázejí. V tomto všem je ústředním bodem jeho života, myšlení a činnosti Ježíš Kristus. „Jeho ztotožnění s Kristem nebylo žádným mystickým výkonem ani zbožnou frází, nýbrž žitou realitou" (s. 80). Různé historické aspekty, kterým se autorka v knize velmi intenzivně věnuje, vytvářejí pozadí onoho výše zmíněného obrazu Pavla. Umožňují nám zásadním způsobem lépe chápat a vnímat ten konkrétní historický kontext, v němž Pavel musel řešit různé konkrétní, především pastoračně-teologické a ekleziologické problémy raněkřesťanských obcí. V míře - jak extenzivní, tak intenzivní - a v komplexnosti, v jaké se autorka historickou (ale i teologickou) kontextualizací Pavlovy činnosti a jeho názorů zabývá, považuji tuto monografii zcela jednoznačně za nesporný přínos pro českou novozákonní biblistiku.

Autorka píše přehledně, srozumitelně, jasně; to však čtenáře děl docentky Ryškové nepřekvapí. Jedná se totiž o jeden z jejích charakteristických rysů, kterým je schopna oslovit daleko širší čtenářské publikum než jenom úzce odborné. Musíme hned dodat, že to v žádném případě není na úkor odbornosti. Právě naopak. Je to svědectvím profesní zralosti člověka‑odborníka, který ví, o čem píše, rozumí tomu, a proto je schopen přístupným způsobem formulovat problémy a jejich (možná) řešení a také vyjádřit vlastní kritický názor. Celkově vzato jsou názory autorky dokladem zralé úvahy, jsou vyvážené, umírněné, kritické a erudované. Důsledně vychází z novozákonních textů a snaží se vyhýbat zbytečným spekulacím, které v nich nemají oporu. V kontextu pavlovského bádání se autorka pohybuje v rámci umírněných, ne extrémních pozic (např. v otázce chronologie Pavlova života nebo interpretace jeho některých teologických názorů a postojů).

Vyrovnat se poctivě s Pavlem není vůbec jednoduché, nedá se totiž k němu přistupovat neutrálně a nezaujatě. Jednou z věcí, které čtenáře připoutají k této knize, je podle mě velmi intenzivní osobní zainteresovanost autorky na osobě (a díle) apoštola Pavla, kterou lze vnímat v průběhu (čtení) celé knihy a kterou také potvrzují její slova v závěru.

Práce docentky M. Ryškové je zcela jednoznačně přínosná jak pro odbornou obec, tak také pro širší okruh zájemců o apoštola Pavla, o podobu křesťanství v prvním století po Kr. - o jeho problémy (vnější i vnitřní), o podobu a život křesťanských obcí, ale také jednotlivých věřících. Nezbývá mi, než ji vřele doporučit.

 

Od téhož autora:

 

Bible
Apoštol Pavel a Písmo
Bible a moderní kritika
Benedikt XVI.: Verbum Domini
Číst Bibli zase jako Bibli
Desatero božích přikázání

D. Marguerat: Úvod do Nového zákona

Evangelium podle Jana 
Evangelium podle Matouše
Izajáš. Svědectví o vítězící důvěře

K bohatým v Jakubovom liste 
Kniha Zjevení
Obtížné oddíly Předních proroků
O marnotratném otci
Nové teologie Starého zákona a dějiny
Úvod do Nového zákona
Vnitřní konflikt člověka z pohledu apoštola Pavla
Zjevení Janovo

   

Poznámky:

[1] Z monografií viz např. Ryšková, M.: Doba Ježíše Nazaretského. Historicko-teologický úvod do Nového zákona, Karolinum, Praha 2008; Ryšková, M.: První list Tesalonickým, Český ekumenický komentář k Novému zákonu 13, Centrum biblických studií - Česká biblická společnost, Praha 2007; Ryšková, M.: Druhý list Tesalonickým, Český ekumenický komentář k Novému zákonu 14, Centrum biblických studií - Česká biblická společnost, Praha 2015.

 

[RSS]

Přečteno 1955x

další články