Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Chvála postu

Chvála postu

sv. Atanáš Alexandrijský, 11.3. 2008

Postní povzbuzení svatého alexandrijského biskupa Atanáše (295-373), který je znám především jako velký protivník christologického bludu arianismu.

  

adam-a-eva-1.jpgVidíš, co dělá půst: uzdravuje nemoci, vysušuje vodnatelnost těla, vyhání zlé duchy, zahání špatné myšlenky, činí mysl jasnější, očišťuje srdce, posvěcuje tělo a člověka pozvedá k trůnu Božímu...

Půst je veliká síla, a z ní se rodí veliké činy. Jak lidé získávají takovou sílu a vydávají znamení, že Bůh skrze ně uděluje zdraví nemocným, ne-li ­skrze askezi, pokoru a spořádaný způsob ži­vota? Neboť půst je životem andělů - kdo jím žije, je mezi anděly počítán. A nedomnívej se, milý, že jen toto je půst. Neboť správně žije nejen ten, kdo se zdržuje pokrmu, nýbrž půst bude přičten tomu, kdo se zdržuje každého zlého skutku. Neboť jestliže se postíš a neostříháš svá ústa, aby nemluvila zlá slo­va, a nevyhýbáš-li se hněvu, lži a křivé přísaze, pomlouvání svého bližního, jestliže takovéto věci vyjdou z úst postícího se, nic nezíská, nýbrž celá jeho námaha je marná.                                                     

Milujme hodně půst. Neboť velikou oporou je půst, modlitba a almužna. Zachraňují totiž člověka před smrtí. Neboť jako byl Adam pro pokrm a neposlušnost vyhnán z ráje, tak zase, kdo bude chtít, do ráje vejde postem a posluš­ností. Touto ctností ozdob své tělo, panno, a budeš se líbit nebeskému snoubenci. Neboť ty, které se přidržují světa a zkrášlují svá těla mastmi, různými voňavkami, pře­pychovým oděvem a zlatem, aby se líbily lidem, nemohou se líbit Bohu. Kristus nic z toho po tobě nežádá, jen srdce čisté, tělo neposkvrněné a ukázněné postem.

  

(Ze spisu sv. Atanáše Alexandrijského De virginitate /"O panenství"/. Převzato s laskavým svolením České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 3, 1944-45. Pro lepší srozumitelnost mírně jazykově upraveno redakcí Revue Theofil.) 

 

Od téhož autora:

Trojice je svatá a dokonalá 
Obnov naše dny jako na počátku
List o usneseních Nicejského koncilu  
Bůh se stal člověkem, aby se člověk stal Bohem 
O vtělení Slova   

 

Související články:

Ludvík Granadský: Půst
Ladislav Pokorný: Postní doba
Ambrož Milánský: Eliáš a půst
Hermas: O pravém postu a čistotě
Luboš Bližňák: Půst v Písmu svatém
Jan Maria Vianney: Půst, modlitbu a almužnu za každých okolností  
Luboš Bližňák: Význam křesťanského půstu pro současného člověka 
Historia Lausiaca 55 - O Pammachiovi; O Athanasiovi a mladé panně
Petr Chrysolog: Modlitba, půst a milosrdenství jsou základem zbožnosti  
Lev Veliký: Zbožné očištění postem a milosrdenstvím   
Antonín Paduánský: O postu 

 

postni-inspirace-13.jpg

  

[RSS]

Přečteno 1742x

další články