Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > O Kristově křtu v Jordánu

O Kristově křtu v Jordánu

sv. Brigita Švédská, 4.1. 2017

Sám Pán postupně odhaloval mystičce a světici Brigitě Švédské (+1373) mnohé ze života svého i své Matky. Jedním z tajemství jeho života, které jí takto osvětlil, je i jeho křest od Jana Křtitele v řece Jordánu.

 

krest-pane-002-vyr-upr-men.jpgSoudce mluví: „Proč jsem chtěl být pokřtěn? Odpovídám: Každému, kdo by chtěl založit nebo nastoupit novou cestu, je třeba, aby sám jako zakladatel a nastupovatel tou cestou druhé předcházel. Nuže, starému lidu byla dána jakási tělesná cesta, to jest obřízka, na znamení příští poslušnosti a očištění; a jejím jakýmsi účinkem byla příští milost a zaslíbení v osobách věrných a zachovávajících Zákon, dříve než by přišla zaslíbená pravda, totiž já, Syn Boží. Když však přišla pravda, bylo ustanoveno ve věčnosti, protože Zákon byl jen jakýmsi stínem, aby stará cesta ustoupila, když pozbyla svého účelu. Aby se tedy objevila pravda a ustoupil stín a aby se ukázala snazší cesta do nebe, proto jsem volil já, Bůh a člověk zrozený bez hříchu, být pokřtěn z pokory a za vzor jiným a též abych otevřel věřícím nebe. A na znamení toho, když jsem byl pokřtěn, se otevřelo nebe, byl slyšen Otcův hlas a Duch Svatý se zjevil v podobě holubice, já pak, Syn Boží, jsem byl ukázán v pravém člověku, aby věrní věděli a věřili, že Otec otevírá pokřtěným věřícím nebe, že s křtícím je Duch Svatý a síla mého lidství v živlu, ač jedno je působení a jedna vůle Otcova, má i Ducha Svatého. Tak tedy, když přišla pravda, to jest, když jsem já, který jsem pravda, přišel na svět, tehdy ihned zmizel stín, byla rozlomena skořápka Zákona a objevil se ořech, ustoupila obřízka a byl ve mně potvrzen křest, kterým se mladým i starým otevírá nebe a ze synů hněvu se stávají synové milosti a věčného života."

 

[Zjevení svaté Brigitty o životě a utrpení Ježíše Krista a slavné Matky jeho Panny Marie, kap. X. Český překlad Ludvíka Vrány je převzat z knihy Tajemná slova. Zjevení a vidění svaté Brigitty Švédské, Olomouc 1938, a upraven redakcí Revue Theofil.]

 

Více o sv. Brigitě Švédské 

 

Od téhož autora:

Andělova řeč o vznešenosti blahoslavené Panny Marie
Jak byl Kristus bičován a odsouzen k smrti
O svatém Janovi, apoštolu a evangelistovi
Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista 
O seslání Ducha Svatého 
O svaté Marii Magdaléně
O svatém Františkovi
  

Související články:

Richard Špaček: Křest
Tridentský koncil o křtu 
Justin: Koupel znovuzrození 
Hippolyt Římský: O Křtu Páně 
Cyril Jeruzalémský: Katecheze
Paolo Giglioni: Proč se křtí děti?
  Řehoř Naziánský: Kristus je pokřtěn 
Klement Alexandrijský: Křest Duchem svatým 
Ambrož Milánský: O tajemstvích (De mysteriis)
Ambrož Milánský: O svátostech (De sacramentis)
Diadochos z Fotiké: Být Božím obrazem a podobat se Bohu
Didymos Alexandrijský (Slepý): Duch svatý nás obnovuje křtem 
Petr Chrysolog: Dnes Kristus vstoupil do vod Jordánu, aby smyl hřích světa 
Lukáš Drexler: Holubice nového stvoření 

 

[RSS]

Přečteno 2990x

další články