Nacházíte se na: Theofil > Recenze, novinky > Vyznání sv. Augustina v novém

Vyznání sv. Augustina v novém

Lukáš Drexler, 15.3. 2017

KNIHA - Augustin: Vyznání, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2015, 444 s., přel. M. Kyralová, P. Mareš a O. Koupil.

 

Je s podivem, že jedno z nejvydávanějších a nejvlivnějších náboženských děl, Vyznání sv. Augustina (354-430), muselo čekat téměř 90 let na oficiální vydání nového českého překladu; ale nakonec se podařilo! Mezitím docházelo, ovšem až po pádu komunismu, k opakovanému vydávání reprintu překladu Mikuláše Levého (+1942) z roku 1926, kterého od r. 1990 do r. 2012 vyšlo tiskem v nakladatelství Kalich dokonce již 6 vydání![1] Tento podiv augustin-vyznani-kn-upr-men.jpgse ale poněkud zmírní, pokud si uvědomíme, že překladatelská tradice patristických a středověkých teologických textů byla během čtyřicetileté komunistické totality přerušena a že v případě Vyznání se navíc jedná o text myšlenkově i obsahově rozsáhlý, a tudíž i poměrně náročný k převedení do jiného jazyka (což je úděl takřka všech podobných zásadních titulů, vzpomeňme např. Sumu sv. Tomáše, jejíž poslední úplný překlad máme z rozmezí let 1937-1940!). Nyní však zásluhou Karmelitánského nakladatelství čtenář konečně drží nový, současný překlad ve svých rukou.

Aurelius Augustinus neboli Augustin z Hippa patří k nejvýznamnějším osobnostem a církevním otcům a spisovatelům katolické církve, jehož neutuchající vliv sahá až do současnosti, a to ne jen v rámci západního křesťanství. Původně novoplatonik, příznivce manicheismu, rétor, člověk „volnějších mravů", který se pod vlivem přátel a četby Písma obrátil (odtud ono známé „Vezmi a čti!"), až se nakonec nechal sv. Ambrožem Milánským pokřtít a následně i zaujal biskupský úřad v severoafrickém Hippu. Zanechal po sobě obrovské množství vlivné teologické literatury - počet jeho titulů se počítá na více než stovku děl, vč. dopisů a kázání. Mezi jeho nejvlivnější tituly můžeme kromě Vyznání jmenovat O Trojici (jeho český překlad se rovněž připravuje k vydání), O Boží obci, O milosti a svobodném rozhodování, O křesťanské vzdělanosti, O víře a Vyznání víry, Výklad Janova evangelia, Vavřincovu příručka o víře, naději a lásce, O křesťanském boji a mnohé další.

Augustinova Vyznání jsou z valné většiny autobiografickým pojednáním, jakýmsi souhrnem Augustinova života od počátku až do události úmrtí Augustinovy matky sv. Moniky, která se mnoho let modlila za jeho obrácení, a to souhrnem jak vč. jeho osobních nedostatků, ze kterých se „vyznává", tak i dober, jež přijal od Boha a o nichž na stránkách svého díla vydává svědectví a za něž Boha oslavuje a Jeho „vyznává". Prvních devět knih Vyznání je tak převážně autobiografického rázu, zbylé čtyři se pak zabývají především filosofickými a teologickými úvahami o povaze paměti a času, o blaženosti a pokušeních, o Bohu, o Trojici, o stvoření světa atp.

Aktuální české vydání doplňuje stručný úvod do osobnosti sv. Augustina a kontextu Augustinových Vyznání, jejž napsal katolický kněz a teolog se zaměřením na patrologii David Vopřada, který k českému překladu Vyznání přispěl také vysvětlujícími poznámkami a editací nadpisů kapitol; dále Přehled základních dat Augustinova života; Vydavatelská poznámka Pavla Mareše, v níž nás redaktor Karmelitánského nakladatelství seznamuje nejen s editorskými záležitostmi kolem stávajícího překladu, ale i s přehledem dosavadních českých překladů Augustinových Vyznání i dalších jeho děl do češtiny; dále velmi užitečný rejstřík biblických zkratek a odkazů; seznam zkratek a nakonec rejstřík osobních i místních jmen.

Cílem vydání nového překladu Augustinových Vyznání nebylo předložit kritický, akademicky zaměřený svazek, ale knihu srozumitelnou a přístupnou široké čtenářské obci, čemuž odpovídá i minimum doplňujících a komentujících poznámek pod čarou a další redakční úpravy (zpřehlednění textu vypuštěním některých mezititulků a jeho častějším členěním na odstavce), ale zejména čtivý a přístupný překlad ve k tomu vhodné typografické úpravě.

Nové vydání Augustinových Vyznání v novém překladu patří bezesporu k významným knižním počinům posledních let, ze kterých lze mít jedině velkou radost, tím spíše díky zdařilému překladatelskému, redakčnímu a vydavatelskému zpracování. Kéž i dnešního čtenáře toto dílo „vezme za srdce" podobně jako mnohé generace před ním!

 

Texty sv. Augustina v Revui Theofil:

Co znamená, že Kristus sedí na pravici Boží
Jan je hlas, Kristus je Slovo
Jsme Jeho tělem
Nikdo nevstoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe
O Trojici (De Trinitate)
Otec, Syn a Duch Svatý - jeden a pravý Bůh
Pozdě jsem si Tě zamiloval!
Sv. Augustin o eucharistii
Ty jsi Kristus
Výklad Janova evangelia - 1. traktát 
Všechny události Kristova života zpodobují života křesťana

 

Poznámky:


[1] K přehledu kompletních nebo částečných překladů Augustinových Vyznání do češtiny viz Vydavatelskou poznámku in Augustin: Vyznání, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2015, s. 418nn.

 

[RSS]

Přečteno 4448x

další články