Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Nanebevstoupení Páně

Nanebevstoupení Páně

sv. Augustin, 21.5. 2017

Jedním z výrazných a nezaměnitelných bodů křesťanství oproti většině ostatních náboženství je zastávání kladné, věčné hodnoty těla člověka a vůbec materiální stránky stvoření. To vychází z kladného hodnocení samým Bohem, který tuto hmotnou skutečnost stvořil a ohodnil svým slovem jako "velmi dobrou" (srov. Gen 1,31) a který ji pak "vzal za svou", když se skrze své Slovo stal člověkem, aby lidství a celé stvoření spasil a vzkříšením a nanebevstoupením je povznesl do nebe k věčné účasti na Jeho Božské přirozenosti. A právě na tomto základě, na navýsost kladném "ohodnocení" lidství Božím Slovem, které se navěky "stalo tělem", staví sv. Augustin svoji obhajobu povznesení lidství, lidské tělesnosti k věčnému údělu v nebi Nanebevstoupením Kristovým.

   

nanebevstoupeni-pane-077-upr-men.jpg

   

A neposlouchejme ani ty, kteří popírají, že by náš Pán vzal s sebou na nebesa také tělo; poukazují na to, co stojí v evangeliu: „Nikdo nevstupuje na nebe, leč ten, který s nebe sestoupil" (J 3,13), a říkají, že tělo proto, že nesestoupilo s nebe, nemohlo na nebe vystoupit. Nechápou totiž, že tělo na nebe nevystoupilo, neboť tam vystoupil Pán; tělo však tam nevystoupilo, nýbrž bylo vzato na nebe, jsouc zdvíháno tím, který vystoupil. Kdyby totiž například někdo sestoupil s hory nahý, ale po sestoupení by se oblékl a pak oblečen znovu vystoupil, jistě právem řekneme, že ten, který vystoupil, není nikdo jiný než ten, který předtím sestoupil; a nemyslíme na šat, který s sebou vzal, nýbrž o tom, který se oblékl, pravíme, že sám vystoupil.

 

[Augustin: O křesťanském boji (De agone christiano), XXV, 27; český překlad Maura Verzicha OSB převzat z knihy Svatý Augustin: Čtvero pojednání o křesťanském boji, Olomouc 1949, a pro lepší srozumitelnost, s přihlédnutím k latinskému textu, upraven redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Jsme Jeho tělem
O Trojici (De Trinitate)  
Vírou uvěřila, vírou počala   
Jan je hlas, Kristus je Slovo  
Proč se Kristus narodil z ženy  
Co znamená, že Kristus sedí na pravici Boží  
Církev je založena na skále, kterou vyznal Petr 
Nikdo nevstoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe 
Všechny události Kristova života zpodobují života křesťana
Otec, Syn a Duch Svatý - jeden a pravý Bůh  
Výklad Janova evangelia - 1. traktát 
Jedině od Boha je naše spása 
Ježíš Kristus je Bůh i člověk 
Pozdě jsem si Tě zamiloval!
Sv. Augustin o eucharistii  
Okoušení sladkosti Boží  
Totožnost Kristova těla  
Ty jsi Kristus

 

Související články:

Řehoř Veliký: Jaký užitek máme z nanebevstoupení Kristova  
Richard Špaček: O nanebevstoupení Krista a o jeho moci a slávě v nebi
Augustin: Nikdo nevstoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe 
Cyril Alexandrijský: "Jestliže neodejdu, Zastánce k vám nepřijde" 
Alžběta ze Schönau: Vidění 4/5 - Nanebevstoupení  
Jan Damašský: Stav Krista po zmrtvýchvstání  
Nerses Šnorhali: Nanebevstoupení  

    

velikonocni-inspirace-5-b.jpg
 

[RSS]

Přečteno 5191x

další články