Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Z dopisů sv. Markéty M. Alacoque

Z dopisů sv. Markéty M. Alacoque

sv. Markéta Marie Alacoque, 21.6. 2017

Krátké citáty z dopisů sv. Markéty Marie Alacoque (+1690), jak vypovídající o tužbách Božího Srdce, tak pobízející k úzkému spojení srdce člověka se Srdcem Ježíšovým.

 

marketa-m-alacoque-001-upr-vyr-2-men.jpg„Člověk musí být pokorným a sebe samého zcela odevzdat přání čisté božské lásky, která chce mít celé naše srdce, aby s ním naložila dle libosti."

(4. list)

 

„Trpělivostí v utrpení chce Božské Srdce rozšířit své panství; neboť poslalo (sv. Markétě) vždy nějaké mimořádné a neobyčejné utrpení, kdykoliv úcta a pobožnost k Srdci Páně někde zakotvila nebo se někde rozmohla."

(5. list)

 

„Spasitel seslal na P. de la Colombièra[1] krušné utrpení, ale hned jej sám těšil slovy: ‚Není učedník nad Mistra a služebník nad Pána[2], a není pro něho nic prospěšnějšího nežli úplný souzvuk jeho vůle s vůlí milovaného Mistra a Pána.‘"

(10. list)

 

„Božská láska si libuje v tom, že ráda uspokojuje ty duše, u nichž nalézá nejmenšího odporu."

(19. list)

 

„Spasitel není dosud spokojen s křižováním, které na sobě vykonáváš; mnohem příjemnějším je to, které na tobě konají jiní, napomínajíce tě nebo kárajíce, umrtvujíce nebo pokořujíce."

(23. list)

 

„Chceš-li zcela žít Pánu a dojít dokonalosti, kterou od tebe žádá, musíš sebe a vše, co závisí na tobě, úplně a beze vší výhrady přinést v oběť Jeho svatému Srdci. Nesmíš chtít nic jiného, než co chce Jeho milostné Srdce, nesmíš si přát nic jiného nežli jednat dle Jeho přání a Jeho vnuknutí, nesmíš nikdy nic podniknout dříve, než by ses poradil s Ním a Jej prosil o pomoc. Jemu patří především čest a sláva, Jemu náleží za dobrý i špatný výsledek dík; vždy buď spokojen a nad ničím se nepozastavuj a nepohoršuj."

(26. list)

 

„Srdce Páně by pocítilo obzvláštní radost, kdybys Mu často přinášel za oběť své srdce a ve skutečnosti dospěl až k tomu, aby tvé srdce tlouklo jenom pro Jeho lásku a abys dle svých sil usiloval na světě Srdci Páně zjednat čest a slávu."

(25. list)

 

„Pán ti dá mnoho milostí, máš-li jen tolik zmužilosti, abys zapomněl na sebe samého, cele se oddal Jemu a s velikou čistotou srdce Jej následoval, a sice tím, že se vždy spojuješ s Jeho úmysly, miluješ podle Jeho lásky a chceš jen to, co je podle Jeho vůle."

(65. list)

 

Když jednou sv. Markéta cítila ve svém srdci horoucí touhu po svatém přijímání, ujistil ji Pán: „To se týče mého Srdce; a kdybych již svátost mé lásky neustanovil, učinil bych to nyní, abych se ti dal za pokrm. Taková touha po mně se mi tak líbí, že pokaždé takové srdce, které po mně prahne, s láskou vinu k sobě."

(66. list)

 

„K vykonávání pobožnosti k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu ustanovil Spasitel (skrze bl. Markétu) osoby pro jednotlivé úkony: ‚Prostředník‘ měl věčného Otce prosit, aby rozšiřoval známost a lásku k Božskému Srdci; ‚smírce‘ měl Boha pokorně prosit za odpuštění všech urážek, jež se dějí Srdci Páně v Nejsvětější Svátosti; jiná osoba měla Srdci Ježíšovu obětovat vše, co se dobrého vykonává k Jeho cti a dle Jeho úmyslu."

(44. list)

 

„I v nebi musí blažení duchové, cherubíni a serafové, vzdávat ustavičnou čest Nejsvětějšímu Srdci jako náhradu za všechny hořkosti a hrubé urážky, jež musí nejsladší Srdce Páně trpět v Nejsvětější Svátosti oltářní od tak mnoha chladných, ba nevěřících křesťanských srdcí."

(28. list)

 

„Bůh od tebe žádá jen důvěru v Jeho dobrotu, aby ti dal okusit sladkost a sílu své milosti a pomoci ve tvé nouzi; vždy však jen podle míry tvé vlastní důvěry."

(29. list)

 

„K Srdci Páně můžeš přijít jen po cestě lásky opovrhování sebou samým. Není účinnějšího prostředku, abys došel k přátelství Nejsvětějšího Srdce a toto si také po čas života zachoval. V téže míře, v jaké ponižujeme sebe samy, nás nejsladší Srdce Ježíšovo pozvedá k sobě."

(70. list)

 

„Od jisté osoby, která byla opět vzata na milost, žádalo Nejsvětější Srdce, aby Mu prokázala zvláštní úctu trpělivostí a láskou. Měla totiž každý první pátek v měsíci buď dát sloužit mši svatou, nebo na ní být přítomna na ten úmysl, aby sebe i vše, co jí patří, odporučila pod zvláštní ochranu Božského Srdce; taktéž se měla denně modlit malou odporučující formuli."

(75. list)

 

„Aby ve tvém srdci zbudovalo království své čisté lásky, boří Nejsvětější Srdce a vypuzuje ze tvého srdce vše, co je pozemské a lidské. Ó kéž bys jen dovolil a Božskému Srdci ponechal volnost, pak bys spolupůsobil s Jeho svatým úmyslem ke svému vnitřnímu osvícení!"

(76. list)

 

„Každé pokoření, jehož se ti ve světě dostává, ti má být znamením, kterým ti Nejsvětější Srdce Páně dává na srozuměnou, že na tebe čeká v útrobách svého Srdce a že máš vše opustit, abys byl společníkem jen Jeho láskyplnému Srdci."

 

„Ó jaká to útěcha pro mne, když vidím, že jsi tak štědrým k nejsladšímu Srdci Ježíšovu! Mohu v tom vidět důkaz, a zajisté se nemýlím, že celé tvé srdce se zřeklo všeho pozemského, aby tě posvětilo."

(77. list)

 

[Převzato z časopisu Škola Božského Srdce Páně, roč. XXI, č. 1 (leden 1887) a č. 2 (únor 1887), a upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Od téže autorky:

Chtěla jsem jen a jen kříž
První zjevení Nejsvětějšího Srdce

 

Související články: 

L. Drexler: Tajemství Kristova probodeného boku a Srdce ve středověké benediktinské tradici  
Lukáš Drexler: Úcta k Srdci Ježíšovu 2/2 - Teologické základy úcty 
Marie Celesta Crostarosa: V Srdci Slova jsou ukryty všechny dary 
  Hilda C. Graef: Svatá Gertruda Veliká, mystik Božského Srdce
Bohumil Spáčil: Pravoslavný teolog o Božském Srdci Páně 
Lukáš Drexler: Úcta k Srdci Ježíšovu 1/2 - Dějiny úcty 
Richard Špaček: O bohopoctě vtěleného Krista 
Juliana z Norwiche: Ježíš, naše pravá Matka 
Jan Eudes: Pramen spásy a pravého života 
Kateřina Sienská: Tajemství mého Srdce 
Veronika Giuliani: O ranách Pána Ježíše 
Bonaventura: O Božském Srdci Páně 
Bonaventura: Zdroj života je v Tobě 

 

nejsvetejsi-srdce-jezisovo-001-4.jpg

 

Poznámky:


[1] Sv. Klaudius de la Colombière (1641-1682) - francouzský jezuitský kněz a zpovědník sv. Markéty M. Alacoque. Pozn. RTh.

[2] Srov. Mt 10,24. Pozn. RTh.

 

[RSS]

Přečteno 5565x

další články