Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš

Jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš

sv. Ambrož Milánský, 30.7. 2017

Nebylo v moci žádného člověka vykoupit lidstvo z hříchu než toho, který je zároveň Bohem, tj. nadmíru milujícím a neposkvrněným hříchem Adamovým, jak nás o tom zpravuje sv. Ambrož Milánský (+397) v úryvku z "Výkladu Žalmů".

 

ukrizovani-015-men.jpg„Bratr nevykoupí, vykoupí člověk. Není s to zaplatit Bohu výkupné. Vykoupení jeho duše stojí nesmírně mnoho."[1] To znamená: „Proč bych se měl strachovat ve chvílích neštěstí?"[2] Vždyť co může uškodit mně, který nejen že nepotřebuji vykupitele, ale sám jsem vykupitel všech lidí? Jiné osvobodím, a o sebe bych se bál? Hle, všechno učiním nové[3] a bude to nad samotnou bratrskou lásku a věrnost. Koho nemůže vykoupit bratr, který se narodil z téhož mateřského lůna, protože je od přirozenosti stejně slabý, toho vykoupí člověk. Ale ten člověk, o kterém je zapsáno: „Pán jim pošle člověka, který je zachrání."[4] On řekl sám o sobě: „Vy mě chcete připravit o život, člověka, který vám mluvil pravdu."[5]

Ale ačkoliv je člověk, kdo ho pozná? Proč ho nikdo nepozná? Protože jako je jeden Bůh, tak je „jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš"[6]. On jediný vykoupí člověka, protože jeho láska je větší než láska bratrská. Vždyť on za cizí prolil svou krev, kterou nikdo nemůže obětovat za bratra. A tak vlastní tělo neušetřil, aby nás vykoupil od hříchu. „Vydal sám sebe jako výkupné za všechny."[7] Tak to potvrdil jeho věrný svědek apoštol Pavel slovy: „Mluvím pravdu, čistou pravdu."[8]

Ale proč může vykoupit jenom on? Protože se mu nikdo nemůže vyrovnat láskou, aby položil svůj život za své nepatrné služebníky. Nikdo se mu nemůže vyrovnat neporušeností, protože všichni jsou hříšníci[9] a na všechny přešel hřích onoho Adama. On jediný je vyvolen za vykupitele, protože nemůže podléhat starému hříchu. Tedy „člověkem" rozumějme Pána Ježíše, který vzal na sebe lidskou přirozenost, aby ve svém těle ukřižoval hřích všech a zrušil dlužní úpis[10] všech lidí.

Ale snad namítneš: „Proč se tvrdí, že bratr nemůže vykoupit, když sám řekl: ‚Budu svým bratřím vyprávět o tvém jménu‘[11]?"

On nám však neodpustil hříchy jako bratr, nýbrž jako člověk Kristus Ježíš, ve kterém byl Bůh. Je totiž takto napsáno: „Bůh to byl, který se pro Kristovy zásluhy smířil se světem."[12] Pro zásluhy onoho Krista Ježíše, o kterém jediném bylo řečeno: „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi."[13] Když přebýval v těle, přebýval mezi námi, ne však jako bratr, ale jako Pán.

 

[Úryvek z kladu Žalmů (Explanatio psalmorum XII), 48,13-14; in CSEL 64,367-368. Český překlad převzat ze samizdatového vydání Denní modlitby církve a upraven s přihlédnutí k latinskému originálu a doplněn poznámkami pod čarou redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Eliáš a půst
Kristus nade všechno
Matka Boží, vzor panenství
O svátostech (De sacramentis) 
Duch Svatý - Učitel a Vůdce modlitby  
Tato svátost, kterou přijímáš, se uskutečňuje Kristovými slovy  
Je třeba zemřít s Kristem, abychom s ním žili  
Kristus smířil svou krví svět s Bohem  
Otevři svá ústa Božímu Slovu  
O tajemstvích (De mysteriis)  
Kříž Kristův nám navrací ráj  
Svatá Eucharistie 
Znalost Krista

 

Související články:

Tomáš Akvinský: Proč Kristus zemřel na kříži 
Kateřina Sienská: List jistému vznešenému prelátovi
Efrém Syrský: Kristův kříž, záchrana lidského pokolení
Cyril Alexandrijský: Ježíš Kristus dal své tělo za život všech lidí
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí
John Fisher: I když někdo zhřešil, máme přímluvu u Otce
Klement Alexandrijský: Pán se sklonil, člověk povstal
Theodor Studita: Vzácný a životodárný Kristův kříž
Kateřina Sienská: List bratru Tomášovi della Fonte
Fulgentius z Ruspe: Sám sebe za nás obětoval
Juliana z Norwiche: Láska Kristova
Kateřina Sienská: Nepřátelé Kříže
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve 

  

Poznámky:


[1] Ž 49,8-9 (dle Vulgaty 48,8-9).

[2] Ž 49,6 (dle Vulgaty 48,6).

[3] Srov. Zj 21,5.

[4] Srov. Iz 19,20 (toto znění odpovídá spíše řeckému znění v Septuagintě).

[5] J 8,40.

[6] 1Tim 2,5.

[7] 1Tim 2,6.

[8] 1Tim 2,7.

[9] Srov. Řím 3,9.

[10] Srov. Kol 2,14.

[11] Ž 22,23 (dle Septuaginty 21,23.

[12] 2Kor 5,19.

[13] J 1,14.

 

[RSS]

Přečteno 4971x

další články