Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Kdo miluje tvůj zákon, těší se z jeho pokoje

Kdo miluje tvůj zákon, těší se z jeho pokoje

sv. Lev Veliký, 4.9. 2017

Svatý papež Lev Veliký (+461) podtrhuje tu skutečnost, že pokoj je darem a že jeho zdroj není v tomto světě, ale v Bohu, který nám jej uštědřuje coby důsledek našeho sjednocení s vůlí Boží, s níž je v nesouladu vůle tohoto světa.

   

rosa-006-ram-men.jpg

   

„Blahoslavení čistého srdce, nebo oni budou vidět Boha."

(Matoušovo evangelium 5,8)

 

Blaženost z patření na Boha je právem slíbena lidem čistého srdce. Znečištěný zrak nebude totiž moci vidět jas pravého světla. A co bude radostí pro srdce zářící čistotou, to bude trestem pro srdce poskvrněná. Ať tedy ustoupí mrákoty pozemských marností, ať vnitřní oči setřou všechnu špínu nepravosti, aby se nezkalený zrak mohl těšit z tak blaživého patření na Boha.

Domníváme se, že k tomu, abychom si to zasloužili, náleží to, co následuje: „Blahoslavení šiřitelé pokoje, neboť oni budou nazváni Boží děti."[1] Nejmilejší, toto blahoslavenství se netýká jakékoliv shody ani jakékoliv svornosti, nýbrž takové, o jaké mluví apoštol: „Žijte v pokoji s Bohem"[2] a o které říká prorok: „Ti, kdo milují tvůj zákon, těší se z hojného pokoje. Nic zlého je nemůže potkat."[3]

O tento pokoj se nemohou doopravdy ucházet ani nejtěsnější přátelská pouta, ani nerozdílná podobnost duší, neshodují-li se s Boží vůlí. S tímto vznešeným pokojem nemají nic společného shoda ve špatných náruživostech, zločinné spolky a hříšné úmluvy. Láska k světu se neshoduje s láskou k Bohu a kdo se neodloučí od lidí pozemsky smýšlejících, nedojde společenství Božích dětí. Komu však jako Bohu leží stále na srdci „zachování jednoty ve smýšlení a pokojném soužití"[4], ten se nikdy nevzdálí od věčného zákona a s vírou se modlí: „Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi."[5]

Tito jsou šiřitelé pokoje v pravé jednomyslnosti a svaté svornosti a na věky ponesou jméno „Boží děti a Kristovi spoludědici"[6]. Neboť láska k Bohu a láska k bližnímu si zaslouží, aby už nezakoušela žádná protivenství, nemusela se bát žádného úskalí; ale po skončeném boji se všemi pokušeními aby spočinula v naprosto dokonalém pokoji a míru Božím skrze našeho Pána, který žije a vládne s Otcem a Duchem Svatým na veky věků. Amen.

 

[Sermo 95,8-9; in PL 54,465-466. Český překlad převzat ze samizdatového vydání Denní modlitby Církve a mírně upraven a doplněn poznámkami pod čarou redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Zbožné očištění postem a milosrdenstvím  
Jeden a týž prostředník mezi Bohem a lidmi, Bůh i člověk Ježíš Kristus  
Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí
Půst těla je bez účinku, nezřekne-li se duše zlého 
Řeč na Narození Páně

 

Související články:

Norbert z Xantenu: O pokoji
Antonín Paduánský: "Pokoj vám!"
František Saleský: Pokoj zklidněné duše v Bohu 
Kolumbán: Velkou důstojností je pro člověka podobnost s Bohem, pokud ji zachová  
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha  

 

Poznámky:


[1] Mt 5,9.

[2] Srov. Řím 5,1.

[3] Srov. Ž 119,165 (dle Vulgaty Ž 118,165).

[4] Srov. 1Kor 1,10; Ef 4,3.

[5] Mt 6,10; Lk 11,2.

[6] Srov. Řím 8,17.

 

[RSS]

Přečteno 3840x

další články