Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Milovat nade všechno ostatní

Milovat nade všechno ostatní

sv. Pio z Pietrelciny, 25.9. 2017

Krátké citáty na rozličná témata od svatého italského stigmatizovaného kapucína Padre Pia z Pietrelciny (+1968).

 

padre-pio-003-vyr-men.jpg„Musíte milovat, milovat, milovat nade všechno ostatní."

 

„Vy, kdo jste zodpovědní za duše, zkoušejte to s láskou, s velkou láskou, se vší vaší láskou, vyčerpávající láskou, a když to nemá účinek - trestejte, protože Ježíš, který je naším vzorem, nás tomu učil stvořením pekla zrovna tak jako ráje."

 

„Jediný skutek lásky k Bohu, učiněný v období vyprahlosti, je cennější než sto vykonaných se zálibou a útěchou."

 

„Toto mé srdce je tvoje - můj Ježíši, vezmi toto mé srdce, naplň ho svou láskou a potom se mnou učiň, co chceš."

 

„Bůh nás miluje. Důkazem jeho lásky je, že nás snáší, když Ho urážíme."

 

„Rozsviť oheň (Ježíši), který jsi přinesl na zem, abych jím byl stráven a směl být obětován na oltáři Tvé lásky, v oběti Tvé lásky. Ať vládneš v mém srdci a v srdcích všech. Ať každý a všude se spojí ve zpěvu chvály, velebení a díkůvzdání Tobě kvůli lásce, kterou jsi nám ukázal v tomto tajemství (Tvého narození) Božské lásky."

 

„Milujte Ježíše, milujte ho mnoho, a proto milujte oběť ještě trochu víc než teď... Láska chce být vyjádřena."

 

„Láska vše zapomíná, vše odpouští bez výhrady."

 

„Tvor, který nemiluje Boha, klesá na úroveň zvířete, zatímco láska, Boží láska, jej zdvíhá k trůnu Boha. Děkujeme milosrdnému Pánu a modleme se, aby naplnil vaše srdce láskou."

 

„Nikdy si nestěžujte na urážky, ať přicházejí odkudkoliv. Pamatujte, že Ježíš byl zahrnut potupou a zlobou lidí, kterým sám pomohl. Odpusťte každému s křesťanskou láskou a mějte na paměti příklad našeho božského Mistra, který prosil svého nebeského Otce za odpuštění dokonce těm, kteří Ho ukřižovali."

 

„Ježíš a vaše duše musejí pěstovat víno společně. Vaše úloha je sbírat a odnášet kameny a vytrhávat plevel. Ježíšova úloha je zasévat, zasazovat, pěstovat a zalévat. Ale dokonce i když vy pracujete, Ježíš pomáhá. Bez něj nemůžete činit nic."

 

„Pamatuj: hříšník, který lituje svých hříchů, je blíž k Bohu než spravedlivý, který se chlubí svými dobrými skutky."

 

„Nikdy není ztracený čas strávený ke slávě Boha a pro dobro našich duší."

 

„Ano, já z celého srdce žehnám práci při katechizování dětí, protože ony jsou malé květiny Ježíše. Také žehnám horlivé práci misionářů."

 

„Všichni jsme povoláni Pánem, abychom zachraňovali duše a pracovali k Jeho slávě. Každý může a měl by propagovat Boží slávu a pracovat pro spásu lidí. Tím, že žije křesťansky a stále se modlí k Pánu: ‚Přijď království tvé a neuveď nás do pokušení, ale zbav nás od zlého.‘ Toto byste měli dělat, k tomu účelu úplně a stále se nabízet Pánu."

 

„Povstaň, Pane, a posilni ve své milosti ty, které jsi mi svěřil, a nedovol, aby někdo zběhl ze stáda a byl ztracen. Můj Bože, můj Bože! - Nedovol, aby bylo ztraceno Tvé dědictví."

 

„Náležím každému. Každý může říci: ‚Padre Pio je můj‘. Miluji velice své bratry v exilu. Miluji své duchovní děti tolik jako svou vlastní duši a dokonce víc. Navrátil jsem je Ježíšovi bolestí a láskou. Mohu zapomenout na sebe, ale ne na své duchovní děti, a ujišťuji vás, že když mě Pán zavolá, řeknu mu: ‚Pane, zůstanu u bran ráje. Vstoupím pouze, až uvidím, jak vchází poslední z mých dětí.‘

Tolik trpím, že nemohu vést všechny své bratry k Bohu. Někdy mi takřka puká srdce, když vidím tolik trpících duší, kterým nejsem schopen pomoci, a tolik bratří, kteří jsou spojeni se satanem!"

 

„Buď stále u Ježíše v Getsemanské zahradě a On tě vždy utěší v době tvé agónie."

 

„Je jedna věc, kterou nemohu vůbec snést, a to je toto: Jestliže mám někoho pokárat, jsem vždy ochoten to udělat, ale nemohu snést, když vidím, jak to dělají jiní. Proto je nesnesitelné vidět někoho poníženého nebo pokořeného."

 

„Bohu se líbí, že tyto ubohé bytosti se kají a opravdu se k Němu navracejí: S těmito lidmi je třeba mít mateřské cítění, je třeba být nesmírně pečlivý, protože Ježíš nám říká, že v nebi je větší radost z jednoho kajícího se hříšníka než z vytrvalosti devětadevadesáti spravedlivých.

Toto prohlášení Vykupitele opravdu utěšuje tolik nešťastných duší, které když zhřešily a litovaly toho, přejí si navrátit se k Ježíšovi."

 

 „Raději bych byl pořezán žiletkou, než způsobil někomu zármutek."

 

„Konej všude dobro, aby lidé směli říci: ‚To je syn Krista.‘

Vydrž zkoušky, nemoc a bolest z lásky k Bohu a na obrácení ubohých hříšníků. Pomoz slabému, utěš zarmouceného."

 

„Neznepokojujte se tím, že mi berete čas, protože mám nejraději čas, který strávím pro posvěcení duší. Nevím, jak poděkovat našemu nebeskému Otci, že mi dává poznat duše, kterým jsem schopen nějakým způsobem pomoci."

 

„Nikdy mi nevstoupila do mysli myšlenka na pomstu. Modlil jsem se za ně (pomlouvače) a stále se modlím. Snad jsem někdy řekl Pánu: ‚Pane, jestliže je nutný trest, aby je obrátil, potom je potrestej, aby mohli být spaseni.‘"

 

[Český překlad Karla Dachovského převzat s laskavým souhlasem zástupce vydavatele Řád z knihy Padre Pio: Myšlenka na každý den, Praha 1992, a mírně upraven a zkrácen redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Pokora je pravda, a pravda je, že bez Boha jsme nic  

 

Související články:

Karl Wagner: Otec Pio a věčnost
Monika Zaviš: 365 dní s pátrom Piom

  

[RSS]

Přečteno 4947x

další články