Nacházíte se na: Theofil > Svátosti > Cena jediné mše svaté

Cena jediné mše svaté

sv. Mechtilda z Hackebornu, 16.10. 2017

Pán Ježíš sděluje středověké světici a mystičce Mechtildě z Hackebornu (+1298) a skrze ni též nám, že není ani tak podstatným, co konáme my, ale co koná On, na první místě skrze eucharistii, která v sobě "obsahuje všechny statky a milosti" a na jejíž milostiplnosti máme uctivým svatým přijímáním účast, jež nás proměňuje k obrazu Božímu.

 

mechtilda-z-hackebornu-001-upr-men.jpgSv. Mechtilda se modlila: „Kéž bych měla moc každým slovem a každým dechem tvořit nekonečné světy andělů, aby Pána Boha chválili, ctili a Jemu děkovali. Kéž bych měla tolik srdcí, kolik je hvězd na nebi, kolik je lístků v lesích, kolik je kapek ve světovém moři, abych mohla milovat Boha a Jemu dokonale sloužit..."

Tu se jí ukázal Božský Spasitel. „Milá dcero," potěšil ji, „všechnu tu čest, kterou mi přeješ, a ještě mnohem víc mi můžeš skutečně prokázat."

„Skutečně? Jak?"

Pán Ježíš jí odpověděl: „Přítomností třebas jen na jediné mši svaté."

Při těch slovech Božský Spasitel stál před ní na oltáři, Jeho ruce byly rozpaženy a z Jeho svatých ran tekly proudy krve. Dále světici řekl: „Pohleď na mé rány, které mají za úkol usmířit Boha Otce s duší. Chce-li duše znovu získat vše, co ztratila, promrhala a zanedbala, ať se přiblíží vznešené mešní oběti, která v sobě obsahuje všechny statky a milosti! S knězem a v něm působím všechno, co Bůh Otec splňuje."

 

[Převzato z časopisu Posel pravdy, roč. III, č. 17 (1937), a jazykově mírně upraveno redakcí Revue Theofil. ]

 

Od téže autorky:

Mechtilda z Hackebornu, Gertruda Veliká: Dobrotivý Pelikáne 

 

Související články:

René Laurentin: Nejzazší dar Lásky   
Jan van Ruysbroeck: Myšlenky o Eucharistii  
Hilarin Felder: Sv. František z Assisi a Eucharistie (1/2) 
Johannes Marienwerder - Dorota z Montau: Čím více kdo miluje Pána, tím více po něm prahne  
Jan Evangelista Urban: Jediná Boha hodná oběť: Kristus na Kříži, Kristus v eucharistii  
Jan van Ruysbroeck: O čtyřech znameních Boží věčné lásky  
Tomáš Akvinský: Drahocenná a obdivuhodná hostina   
Karel Boromejský: Eucharistie přepodobňuje v Boha  
Petr Julián Eymard: Nejsvětější Svátost je všechno 
Francisco Fernández-Carvajal: Pane, očisti mě... 
Gaudentius z Brescie: Eucharistie, Pascha Pána 
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj  
Cyril Jeruzalémský: O těle a krvi Kristově
Ambrož Milánský: Svatá Eucharistie
Eucharistie - dar ukřižované Lásky  
Jan Tauler: My jíme našeho Boha 
Justin: To čiňte na mou památku 

 

[RSS]

Přečteno 4254x

další články