Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Pod křížem

Pod křížem

sv. Bonaventura, 19.3. 2008

Krátké velkopáteční rozjímání z díla "Vitis mystica" ("O mystické révě"), které bylo dříve vydáno spolu s díly sv. Bernarda z Clairvaux (+1152), jehož autorství je však nyní připisováno sv. Bonaventurovi (+1274).

cross-men.jpg 

Ó Králi slávy, Pane Ježíši Kriste, koruno všech, kdo v tebe doufají, tebe následují, za tebe bojují, pro tebe žijí, v tobě zůstávají! Kdo tě určil k tak hořkému pou­tu zahanbení? Hle, zahanbení halí tvou hlavu a mi­lovanou tvář. Zvrhlé a odporné pokolení ti přináší posměšnou poctu v podobě koruny, avšak hroty trnů zápasí v tobě bolest a zahanbení. Nevím, co více bolí. Koruna přináší výsměch, trny bodají.

Vyjděte, Siónské dcery, a vizte krále Šalomouna s korunou, kterou ho korunovala matka v den zasnoubení a v den radosti jeho srdce! Kterákoliv duše vyznává, že je dcerou Siónskou, to je dcerou církve, nechť vyjde od světských starostí a neužitečných myšlenek a nechť pohlíží v hlubokém rozjímání na krále Šalo­mouna, to je na Ježíše Krista, jenž je náš pokoj, jenž ruší nepřátelství a obnovuje přátelství mezi Bohem a člověkem.

Viz jej, šťastná duše, s korunou na hlavě, kterou jej korunovala jeho matka, totiž synagoga, judský lid. Ó bídná matko! Čím zhřešil tento tvůj dobrý syn, že je spoután okovy? To je ten, jenž uvěz­něné zbavil pout, jenž pozvedá skleslé, přijímá uprchlíky, těší sirotky a vdovy - a zasloužil si být spoután? Takovou vý­bavu, takové dary mu připravuješ k svatbě? Tento den, den pohoršení a rouhání, den útrap a bídy, den bití a bolesti, den okovů a smrti - je dnem jeho zasnoubení.

U tohoto oltáře, věrná duše, se s tebou zasnoubil tvůj hezký Ženich, a také jako Ženich dnes kráčí s korunou na hlavě. Korunován, pravím, nikoliv zlatem, nikoliv perlami, nýbrž trny.

Ani purpurový plášť posměchu nechyběl. Neboť ho oděli v šarlatový plášť, ač sám svůj daleko vznešeněji šat zbarvil vylitím své předrahé krve. Purpurový šat se nebarví vícekrát než dvakrát, avšak on svůj purpu­rový šat zbarvil nejen dvakrát, nýbrž i po třetí v krvavém potůčku.

Hle, snoubenko, tvůj Snoubenec je červeně zbar­ven potem, bičováním, ukřižováním. Pozvedni zrak duše a viz, zda je to suknice tvého Snoubence či ni­koliv. Hle, divá šelma zardousila tvého syna, bratra, snoubence. Kdo by se tu zdržel slz a nářku? Kdo by tu nelkal? Neboť je-li dobré se radovat z dobrého Je­žíše, je také dobré pro dobrého Ježíše plakat.

 

(Vitis mystica seu Tractatus de Passione Domini, IV. Převzato s laskavým svolením České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 4, 1930. Mírně jazykově upraveno redakcí Revue Theofil.)

    

Od téhož autora:

Pod křížem 
Zdroj života je v Tobě 
O Božském Srdci Páně
Buď člověkem modlitby!
Sestrám o dokonalé lásce Boží 
Svatost jako cesta k moudrosti 
Modlitba před Nejsvětější svátostí  
Te, Matrem Dei, laudamus (Tebe, Matko Boží, chválíme)  
Modlitba apoštolova  

 

Související články:

Silvestr Braito: Kříž nad vodou  
Vladimír Losskij: Velikost Kristova kříže  
Pavel Evdokimov: Láska podle míry Boha  
Anděla z Foligna: Jeho ranami jsme uzdraveni  
Bratr Roger, Matka Tereza: Pán Ježíš umírá na kříži  
Étienne Gilson: Učení sv. Bonaventury o devateru andělských kůrů  
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí
Peter Markovič: Stručné dějiny křesťanského výkladu Písně písní do sv. Bernarda z Clairvaux
Peter Markovič: Všeobecný úvod ke Kázáním na Píseň písní sv. Bernarda z Clairvaux  
Bruno Forte: Ukřižovaný Bůh je zjevením krásy, která zachraňuje  
Cyril Alexandrijský: Ježíš Kristus dal své tělo za život všech lidí  
František Saleský: Hora Kalvárie je pravou univerzitou lásky 
Wincenty Myszor: Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyonu  
Brigita Švédská: Jak byl Kristus bičován a odsouzen k smrti  
Tomáš Kempenský: O rozjímání nad Kristovým utrpením 
Bernard z Clairvaux: Panna Maria, Královna mučedníků  
Růžena z Limy: Kříž - jediné pravé schodiště do ráje  
Tomáš Špidlík: Tajemství kříže z hlediska teologie  
Reginald Dacík: Svatý Bernard, Pěvec Matky Boží 
Angelus Silesius: Duše si přeje zemřít s Ježíšem  
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj 
Tomáš Akvinský: Proč Kristus zemřel na kříži?  
Jan Zlatoústý: Kříž je světlem celého světa  
Kdo jsi, Bože? 

[RSS]

Přečteno 2720x

další články