Nacházíte se na: Theofil > Patristika > Křtěte národy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého

Křtěte národy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého

sv. Hilarius z Poitiers, 21.5. 2018

Realita Boha Trojice není lidským konstruktem, ale byla zjevena díky jedné ze tří Božských Osob: díky Synovi, který se stal "pro nás a pro naši spásu" člověkem Ježíšem Kristem. A právě do této trojiční reality jsme jako křesťané nořeni při křtu, jak dosvědčuje svatý biskup Hilarius z Poitiers (+367), velký obhájce zejména právě trojičního učení.

 

krest-pane-003-men.jpg
 

 

Věřícím postačuje výrok Boha, který díky svědectví evangelisty dospěl až k našemu sluchu silou vlastní pravdy, když Pán říká: „Jděte tedy a učte všechny národy, křtíce je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Učte je zachovávat všechno, co vám nařizuji. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa."[1]

Je snad něco, co tento výrok o tajemství spásy[2] lidského pokolení postrádá? Nebo je něco, co v něm bylo opomenuto nebo co v něm zůstává nejasné? Nikoli, ba přímo naopak: úplné a dokonalé je vše, co pochází od Toho, který vlastní plnost a dokonalost. V onom výroku je zajisté obsaženo jak značení slov, tak účinná síla skutečností, jako i řád konání a také porozumění přirozenosti[3]. Neboť Pán přikázal křtít „ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého", to jest ve vyznání Původce, Jednorozeného a Daru. Jeden je Původce všeho. Jeden je totiž „Bůh Otec, od Něhož pochází vše"[4]; a jeden Jednorozený Pán náš Ježíš Kristus, skrze Něhož je vše[5]; a jeden je Duch[6], dar přebývající ve všech. Proto je všechno uspořádáno podle vlastností a moci, kterou každý z nich vlastní: jedna je Moc, z Níž je vše, jeden je Zrozený, skrze Něhož je vše, a jeden je Dar udílející dokonalou naději. Nic nechybí v tak velké dokonalosti, jaká se shledává v Otci i v Synu i v Duchu Svatém - nekonečnost ve Věčnosti, podoba v Obrazu a zakoušení v Daru.

 

[Sv. Hilarius z Poitiers: O Trojici, II, 1. Na základě polského překladu (Św. Hilary z Poitiers: O Trójcy Świętej, Warszawa 2005, přel. E. Stanula), s ohledem na latinský originál (Sancti Hilarii Pictavensis episcopi De Trinitate libri duodecim, in Migne, J. P.: Patrologia latina, X,25-472A, sl. 50-51) a s přihlédnutím k anglickému překladu (Hilary of Poitiers: On Trinity, in Nicene and Post-Nicene Fathers, 2. série, 9. díl, Buffalo /NY/ 1899, přel. E. W. Watson - L. Pullan, ed. Ph. Schaff - H. Wace) přeložil a poznámkami pod čarou doplnil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Jako Syn žije z Otce, tak my žijeme ze Syna skrze jeho tělo 
Vtělení Boha Slova je zárukou naší nesmrtelnosti 
Není Božího slova, jež by nebylo třeba naplnit  
Bůh Otec - Zdroj všeho 
Takto jsi připravil zemi

   

Související články:

Nejsvětější Trojice
Augustin: O Trojici (De Trinitate) 
Antonín Salajka: O trojjediném Bohu
Atanáš Alexandrijský: Trojice je svatá a dokonalá
John Henry Newman: Traktát o Nejsvětější Trojici
Lukáš Drexler: Quicumque - Athanášské vyznání víry
Dominik Pecka: Trinitární základ křesťanských mysterií
Atanáš Alexandrijský: List o usneseních Nicejského koncilu
Jean-Baptiste Chautard: Přesvatá Trojice, plnosti božského života!
František od Panny Marie: Účast Panny Marie na životě Nejsvětější Trojice 
Polská biskupská konference: Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice  
Irenej z Lyonu: Pánem je Otec, Pánem je Syn, Pánem je i Duch Svatý 
Lukáš Drexler: Lidská sexualita "eucharistická" a jako obraz Trojice  
Basil Veliký: Kdo přijímá Ducha, přijímá zároveň Otce i Syna
Mechtilda Magdeburská: Kterak duše chválí Svatou Trojici  
Simeon Nový Teolog: Křesťan je zrozen z Ducha Svatého 
Augustin: Otec, Syn a Duch Svatý - jeden a pravý Bůh
Řehoř z Nyssy: Proti Eunomiovi (Contra Eunomium) 
Adrienne von Speyr: Vzývání Nejsvětější Trojice 
Klement Alexandrijský: Křest Duchem svatým 
 Albert Veliký: Modlitba k Nejsvětější Trojici
František Saleský: List o narození Páně 
Alžběta od Trojice: Můj Bože, Trojice 
Andělská chvála Trojice svaté
Lukáš Drexler: Bůh

   

nejsvetejsi-trojice-8.jpg

   

 

Poznámky:


[1] Mt 28,19-20.

[2] Lat. de sacramento salutis, což lze přeložit i jako „o svátosti spásy". Pozn. RTh.

[3] Není jasné, zda se toto sousloví (naturae intelligentiam) vztahuje k „povaze svátosti" křtu, nebo spíše k poznání „Boží přirozenosti" Nejsvětější Trojice, jak tuto druhou možnost uvádí Ph. Shaff v anglickém překladu. Pozn. RTh.

[4] 1Kor 8,6.

[5] Srov. J 1,3.

[6] Srov. Ef 4,4.

 

[RSS]

Přečteno 1177x

další články