Nacházíte se na: Theofil > Panna Maria > MARIÁNSKÉ INSPIRACE

MARIÁNSKÉ INSPIRACE

30.4. 2023

V následujícím výběru předkládáme nabídku textů, jež byly dosud publikovány v Revue Theofil k osobě Matky Boží Panny Marie, a to z různých úhlů: věroučného, spirituálního, patristického, liturgického atp. - k promýšlení, k rozjímání, k modlitbě... Panna Maria totiž bude pro své spojení s Pánem jednou z našich nekončících radostí v nebi.

  

panna-maria-oranta-001-men.jpg
 

 

Co o Panně Marii věříme  

Jak Pannu Marii uctíváme  

Jak Pannu Marii uctívali otcové  

Panna Maria v Písmu  

Panna Maria v liturgii  

Panna Maria v umění  

Světci a Panna Maria  

 Základní mariologické pojmy  

Varia  

 

    

Co o Panně Marii věříme:

 

Uchráněna dědičné viny:

Wincenty Granat: Neposkvrněné početí Panny Marie  
Paschasius Radbert (Pseudo-Jeroným): Zdrávas, Neposkvrněná! 
Pius IX.: Blahoslavená Panna byla počata bez poskvrny prvotního hříchu   

 

Pannou před porodem, při porodu i po porodu:

Wincenty Granat: Panenství Panny Marie  
Didymos Alexandrijský: Panenské narození Ježíše  
Lukáš Drexler: Bylo manželství Josefa a Marie skutečným manželstvím, nebo bylo "jen jako"?  
Jean-Claude Michel: Mariino panenství po porodu

 

Matkou vtěleného Boha:

Emilián Soukup: Bohorodička 
Benedikt XVI.: Maria, příbytek Boha  
Augustin: Vírou uvěřila, vírou počala  
Lukáš Drexler: Panna Maria - Matka Boží  
Wincenty Granat: Boží mateřství Panny Marie  
Tomáš Akvinský: O zvěstování blahoslavené Panny  
Sofronios: "Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha"  
Stanisław C. Napiórkowski: Matka Boží ve světle protestantské teologie  
Scott Hahn: "A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem"  
Henri-Dominique Simonin: Sv. Cyril Alexandrijský, obhájce Božího mateřství Panny Marie  
Lukáš Drexler: "Skrze ni, s ní a v ní" neboli o duchovním mateřství Panny Marie   
Pavel Evdokimov: Theotokos archetypem nekněžského charismatu ženy  
Petr Chrysolog: Bůh narozen z člověka, lidé narozeni z Boha 
Bernard Przybylski: Matka Boží a Nejsvětější Trojice   
Lukáš Drexler: O trojím mateřství Panny Marie  
Irena Saszko: Panna Maria Deskami Zákona 
John Saward: Maria, Matka Nebeské Many  
John Saward: Bohorodička jako Svatyně 
Augustin: Proč se Kristus narodil z ženy 
Jakub ze Sarugu: Ale Maria se ptala  
René Laurentin: Maria, naše Matka 

 

S tělem i duší vzata do nebe:

Wincenty Granat: Tělesné nanebevzetí Panny Marie  
Józef Kudasiewicz: Marie Nanebevzatá nám ukazuje cestu i cíl 
Luigi Melotti: Maria Nanebevzatá, obraz konečného naplnění Církve 
Scott Hahn: "A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem"  
Matthias Joseph Scheeben: O Nanebevzetí Panny Marie  
Vyvýšena i se svým tělem do nebeských paláců 
Kolda z Koldic: Povýšena nad anděly

 

V nebi korunována:

Grzegorz Ryś: Páté tajemství růžence: Korunování Panny Marie  
Alfons Maria z Liguori: Panna Maria, Archa Nového Zákona  

 

Panna Maria a Trojice:

Bernard Przybylski: Matka Boží a Nejsvětější Trojice  
František od Panny Marie: Účast Panny Marie na životě Nejsvětější Trojice  
Brigita Švédská: Andělova řeč o vznešenosti blahoslavené Panny Marie

 

Svatá, Prostřednice, Spoluvykupitelka,
Matka Církve a věřících ad.:

Wincenty Granat: Svatost Boží Rodičky Marie  
Emilián Soukup: Maria - Matka božské milosti  
Wincenty Granat: Účast Marie na díle vykoupení  
Gabriel od sv. Marie Magdaleny: Maria Prostřednice   
Beda Ctihodný: Blahoslavené lůno, které tebe nosilo... 
Hildegarda z Bingenu: Církev Kristova - panenská Matka křesťanů
Wincenty Granat: Bohorodička Panna Maria v Kristových tajemstvích spásy 
Lukáš Drexler: "Skrze ni, s ní a v ní" neboli o duchovním mateřství Panny Marie  
Marcin Jan Janecki: Sjednocení s Bohem skrze sjednocení s Marií podle Marie Petyt  
Jan Evangelista Urban: Největší dar od nejsvětější Panny - Tělo Kristovo  
Hans Urs von Balthasar: Maria, paměť církve 1/3 - Mariino rozjímání  
Lukáš Drexler: Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření"
Hans Urs von Balthasar: Maria, paměť církve 2/3 - Maria a Letnice
Hans Urs von Balthasar: Maria, paměť církve 3/3 - Učitelka církve
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Matkou Boží pro svoji pokoru  
Mikuláš Ďurkáň: Hlas otců církve o Panně Marii prostřednici  
Bernard z Clairvaux: Panna Maria, Královna mučedníků  
Charles Journet: Celá Církev je mariánská  
Arnošt z Pardubic: O Panně Marii 
Vidět Marii znamená vidět Ježíše 
Lukáš Drexler: Maria souznělá
Izák ze Stelly: Maria a Církev
Petr Kanisius: Maria a ďábel

 

Panna Mara Ochránkyně:

Marian Matusik: Panna Maria a modlitba růžence jsou pro satana nepřekonatelné hrozby   
Gabriele Amorth: Zlý duch se Matky Boží skutečně bojí  

 

Jak Pannu Marii uctíváme:

Jan van Ruysbroeck: Syn jí nemůže odepřít nic  
Ludvík M. Grignion z Montfortu: Skrze Marii k Ježíši a skrze Ježíše k Bohu Otci  
Ludvík M. Grignion z Montfortu: Pojednání o pravé zbožnosti k Nejsvětější Panně  
Gabriel od Panny Marie Bolestné: Věřím v Tebe, Maria, Matko mého Boha a Matko má! 
Frederick W. Faber: Těm, kdo se bojí, že láska k Panně Marii uškodí zájmům Pána Ježíše  
Arnold Bostius: Panna Maria je matkou a ochránkyní všech, obzvláště pak synů Karmelu  
Marcin Jan Janecki: Sjednocení s Bohem skrze sjednocení s Marií podle Marie Petyt  
Brigita Švédská: Andělova řeč o vznešenosti blahoslavené Panny Marie  
Marie od Ukřižovaného Ježíše: U nohou Mariiných jsem nalezla život! 
Antonio Maria Sicari: Mariánský rozměr tereziánského Karmelu 
Mechtilda Magdeburská: Kterak poroučet Ave Maria naší Paní 
André-Marie Meynard: Uctívání Svaté Panny a dokonalost
Reginald Garrigou-Lagrange: Ve škole Panny Marie 
Bernard z Clairvaux: A jméno té panny bylo Maria 
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Moc Panny Marie 
Mechtilda Magdeburská: O pozdravu naší Paní 
Jan Maria Vianney: Panna Maria, prostřednice 
Hildegarda z Bingenu: Hymnus ke svaté Marii 
Jan van Ruysbroeck: Myšlenky o Panně Marii 
Adrienne von Speyr: Maria, Služebnice Pána 
Jan Maria Vianney: Myšlenky o Panně Marii
Adrienne von Speyr: Skrze Marii ke Kristu 
Johannes Franke: O blahoslavené Panně 
Antonín Paduánský: Maria - zářivá duha 
Co přivádí svaté v úžas u Panny Marie? 
Charles de Foucauld: Hle, Matka tvá 
Marta Robinová: Ó Matko milovaná 
Lukáš Drexler: Odevzdat se Marii
Stará irská litanie k Panně Marii
Lukáš Drexler: O kontemplaci
Denis Kartuzián: K Marii

 

Jak Pannu Marii uctívali otcové:

Emilián Soukup: Maria prvních křesťanů
Efrém Syrský: Píseň o Nejsvětější Panně
Mikuláš Ďurkáň: Hlas otců církve o Panně Marii prostřednici
Efrém Syrský: Toho, jehož neobsáhne celý svět, drží v náručí sama Maria
Epifanius ze Salaminy: Chvalozpěv o Panně Marii, Bohorodičce  
Germán I. Konstantinopolský: Zdrávas, Nejčistší!  
Ambrož Milánský: Matka Boží, vzor panenství 
John Saward: Maria, Matka Nebeské Many
John Saward: Bohorodička jako Svatyně

  

Panna Maria v Písmu:

Jacek Salij: Mariánská dogmata a Písmo svaté 
Beda Ctihodný: "I tvoji vlastní duši probodne meč"

 

Panna Maria v liturgii:

Venantius Fortunatus: O Gloriosa Domina
Bonaventura: Te, Matrem Dei, laudamus (Tebe, Matko Boží, chválíme) 

 

Panna Maria v umění:

Jan Tauler: Adventní píseň 
Jan od Kříže: O Slovu Božím - Del Verbo divino
Tomáš Kempenský: Soustrast oddané duše se strastí a bolem blahoslavené Panny Marie 

  

Světci a Panna Maria:

  Reginald Dacík: Svatý Bernard, Pěvec Matky Boží  
Reginald Dacík: Ludvík Maria Grignion z Montfortu
Lukáš Drexler: Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu - mariánský mystik
Caterinato: Sladká Maria - Panna Maria ve zbožnosti a díle sv. Kateřiny Sienské  
Marcin Jan Janecki: Sjednocení s Bohem skrze sjednocení s Marií podle Marie Petyt  
Roberto Zavalloni: Učení sv. Antonína Paduánského o Marii 1, 2, 3, 4, 5, 6 

  

Základní mariologické pojmy:

Anděl Páně
Andělské pozdravení
Ave Maria
Bohorodička  
Deipara 
Eleusa 
Hvězda mořská
Hyperdulie
Immaculata 
Kantikum Panny Marie 
Kecharitómené 
Litanie 
Magnifikat, Magnificat
Mariologie, mariologický
Matka Boží  
Mediatrix  
Milostiplná 
Nanebevzetí Panny Marie
Neposkvrněné početí
Neposkvrněné Srdce Panny Marie 
Očišťování Panny Marie  
Pokrov, Příkrov přesvaté Bohorodičky  
Prostřednice všech milostí  
Růženec  
Soukromá zjevení
Srdce Panny Marie
Stella maris
Theotokos
Zdrávas 
Zdrávas Maria  
Zvěstování Panny Marie  
Žena slunecm oděná   

 

Varia:

Ignác Veselý: Panna Maria v Koránu
Lukáš Drexler: Maria dnes (recenze)
Petr Hudec, František Ingr: Poutní cesta růžence na Velehradě (fotogalerie)

 

[RSS]

Přečteno 2614x

další články