Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Ve jménu Božím

Ve jménu Božím

sv. Vincenc z Pauly, 12.3. 2019

Sv. Vincenc z Pauly (+1660) se stal živým obrazem činné lásky Nejsvětější Trojice, a proto tedy i svatým. Z toho důvodu je namístě nechat se poučit jeho hlubokými myšlenkami, které jsou dokreslením a plodem jeho svatého zápalu a inspirací pro nás všechny.

 

vincenc-z-pauly-001-upr-men-2.jpg
 

 

Ve svém chování hledej jen Boha a potom nepochybuj! On všecko dobré zařídí!

*

Patříme Bohu a jeho Prozřetelnosti. Jakmile jsme poznali jeho záměry, podřiďme se jim.

*

Skutečně: Bůh ve své moudrosti dobře uspořádal věci tohoto světa: po dni následuje noc, po radosti smutek, po přízni nepřízeň, aby se náš duch přidržel jedině Boha, který řídí všechny změny.

*

Nevidíš, že Prozřetelnost se o tebe stará tak, jakoby se zaobírala výlučně tebou?

*

Boží díla se dějí samočinně. Pravá moudrost spočívá v tom, sledovat Boží prozřetelnost krok za krokem.

*

Abychom mohli přistoupit k Bohu, musíme začít sami od sebe.

*

Co se stane bez našeho přičinění, to ukazuje vůle Boží nejlépe!

*

Děti Boží putují po jeho cestách v dětinské důvěře. Svoji naději vkládají v Něho. Když klopýtnou, On je opět pozvedá; a namísto toho, aby se zastavili a zlořečili kameni, o který zakopli, dá jim milost v lásce pokračovat, když se pro svůj pád pokoří.

*

Nejprve upři svůj zrak na vlastní ubohost, potom pohlédni k Božímu milosrdenství a zabývej se více jeho dokonalostí než svojí nedokonalostí.

*

Jaké štěstí, přát si jen to, co chce Bůh! Konat jen to, k čemu Prozřetelnost poskytuje příležitost, a nemít nic kromě toho, co nám dal svojí Prozřetelností!

*

Bůh nás opustí, když spoléháme jen na lidi, na nadání, na štěstí...

*

Odevzdejme se úplně Boží Prozřetelnosti. Ta zařídí všechno tak, jak potřebujeme.

*

Obezřetnost je dobrá, když je podřízená Boží Prozřetelnosti. Když se však s velkou úzkostlivostí snažíme vyhnout něčemu nepříjemnému, je přehnaná!

*

Utíkat před životní situací, do které nás Bůh postavil, znamená: utíkat před svým štěstím!

*

Ďábel může syčet a působit hluk a lomoz, ale nemůže nás uštknout, ani nám uškodit, když sami nechceme.

*

Bůh nikdy neodpírá svoji pomoc, když přijde jeho čas a když jsme sami udělali, co jsme jen mohli.

*

Málokdy se vykoná něco dobrého bez námahy.

*

Když Boha posloucháme a oslavujeme ho, potom se nemusíme starat, co jíní povídají a dělají.

*

Přidržujme se Boha a potom On se bude držet nás... A s Ním máme všechno!

*

Co by z nás bylo, kdyby od nás Bůh odňal milosrdenství?

*

Bůh nikdy nevolá k dílu, ke kterému by nedal potřebné milosti!

*

Jaké štěstí, vytrvat na místě, na které nás postavil Bůh! Jaké však neštěstí, pevně se usadit na místě, kam nás Bůh nepovolal!

*

Kdo svoji naději vložil na Pána, ten si může být jistý - i kdyby celý svět stál proti němu -, že se mu přihodí jen to, co se líbí Bohu!

*

Jen Bohu jsme dlužni slávou. Nečiníme tak proto, že si myslíme, že děláme něco jen pro Něho, ale přitom dbáme na lidské ohledy a na vlastní zájmy.

*

Bůh nedává příkaz, abychom chytili ryby. On jen přikazuje rozprostírat sítě. Neboť On je ten, který dává rybám dostat se do sítě.

*

I když nejsme spokojení, přece má všechno nejlepší průběh, když se pokoříme a zdvojnásobíme důvěru v Boha!

*

Bůh používá každého člověka podle svého dobrozdání, zlého i dobrého - dokonce až k zázračným činům.

*

Pravá a neklamná zásada je, že Bůh vždy, ať už dříve nebo později, ospravedlní - rehabilituje ty, kteří sami nehledají svoje ospravedlnění.

*

Když je Bůh spokojený s naší dobrou vůlí a s naší upřímnou snahou, tak bychom se i my měli spokojit s konečnými výsledky, které nám uděluje. Potom by naše jednání nebylo bez užitku.

*

Ti, kteří mají velkou lásku k Bohu, nechlubí se s ní; naopak: obávají se, že nemají žádnou.

*

Když se Bůh chce svěřit nějaké duši, učiní tak bez rozruchu, způsobem klidným, milým a líbezným.

 

[Převzato z publikace Nabádání k milosrdenství a mírně upraveno redakcí Revue Theofil.]

  

[RSS]

Přečteno 1092x

další články