Nacházíte se na: Theofil > Bible > Slovo Boží je plné života a síly

Slovo Boží je plné života a síly

Balduin z Canterbury, 18.3. 2019

Kdo zakusil, ví, že "slovo Boží je plné života a síly, ostřejší než jakýkoliv dvojsečný meč" a že "probodává srdce jako ostré šípy mocného střelce", aby dosáhlo našeho nejvnitřnějšího středu. Canterburský arcibiskup Balduin (+1190) je jedním z takových, jak dosvědčují jeho vlastní slova, zformovaná slovem Boha.

 

slovo-bozi-mec-010-men-2.jpg„Slovo Boží je přece plné života a síly, ostřejší než jakýkoliv dvojsečný meč" (Žid 4,12). Jaká moc a jaká moudrost je v Božím slově, ukazují tato slova těm, kdo hledají Krista, který je Boží Slovo, Moc a Moudrost (srov. J 1,1; 1Kor 1,24). Toto Slovo bylo na počátku u Otce (srov. J 1,1). Je s ním souvěčné, ve svém čase se zjevilo apoštolům, oni ho zvěstovali a věřící lid ho pokorně vírou přijal. Slovo je tedy v Otci, je v ústech, je v srdci.

Toto Boží Slovo je živé, Otec mu dal život, aby ho mělo v sobě, jako on má život v sobě. Proto není jen živé, ale je také život, jak říká samo o sobě: „Já jsem cesta, pravda a život" (J 14,6). Protože je život, je tak živé, aby i život dávalo. Neboť „jako Otec křísí mrtvé a oživuje je, tak i Syn oživuje, koho chce" (J 5,21). Dává život, když volá mrtvého z hrobu a praví: „Lazare, pojď ven!" (J 11,43)

Když se zvěstuje toto slovo, pak prostřednictvím kázání dává ve svém hlasu, který je slyšet navenek, zaznívat hlasu moci, který se dá zaslechnout v nitru. Jím ožívají mrtví a těmito chválami jsou vzbuzovány Abrahámovy děti (srov. Mt 3,9). Živé je tedy toto slovo v srdci Otce, živé je v ústech kazatele, živé je v srdci věřícího a milujícího. Protože je toto slovo tak živé, není pochyby, že je i účinné.

Jeho účinnost se projevuje ve stvoření (srov. J 1,3), projevuje se v řízení světa, projevuje se v jeho vykoupení. Vždyť co je účinnější, co je mocnější? „Kdo vystihne mocné skutky Páně, kdo vypoví všechnu jeho slávu?" (Ž 106,2) Účinné je, když působí, účinné je, když je hlásáno. Neboť se nevrací zpět prázdné, nýbrž provede všechno, k čemu je posláno (srov. Iz 55,11).

Je účinné „a ostřejší než jakýkoliv dvojsečný meč" (Žid 4,12), když se mu věří a je milováno. Neboť co je nemožné věřícímu nebo co je nesnadné milujícímu? Když se mluví toto slovo, probodává srdce tak jako ostré šípy mocného střelce, tak jako se hřeby zarývají do útrob probodeného, a tolik se zarývají, že proniknou až do nejhlubšího nitra. Toto slovo je totiž ostřejší než jakýkoliv dvojsečný meč, poněvadž je pádnější nad každou sílu nebo moc, jemnější nad každý lidský důvtip a bystřejší nad veškerou lidskou moudrost a učenou řeč.

 

[Balduin z Canterbury: Tractatus diversi, 6; in PL 204,451-453. Český překlad převzat ze samizdatového vydání Denní modlitby Církve a upraven a doplněn redakcí Revue Theofil.]

 

Související články:

Ludvík Granadský: Slovo Boží  
Augustin: Ježíš Kristus je Bůh i člověk  
Origenes: "Učinil mne vybraným šípem"  
Maxim Vyznavač: Bůh na sebe vzal naši přirozenost   
Balduin z Canterbury: Slovo Boží je plné života a síly  
Efrém Syrský: Hojnost Božího slova přesahuje tvé touhy  
Pseudo-Makarius: K čemu nám jsou dána Božská Písma?  
Július Pavelčík: Inspirace a pravda Písma svatého (prezentace) 
Hilarius z Poitiers: Není Božího slova, jež by nebylo třeba naplnit  
Lukáš Drexler: Ježíšovy výroky "Já jsem" v Evangeliu podle Jana  
Origenes - Jeroným: Nejen smrtelné tělo, i nesmrtelná duše má svůj pokrm  
Henri-Dominique Simonin: Sv. Cyril Alexandrijský, obhájce Božího mateřství Panny Marie     
Cyril Alexandrijský: Skrze lidská slova Ježíše Krista k nám promlouvá Bůh, který se stal člověkem  
Caesarius z Arles: Jako se tělo posiluje pozemským pokrmem, tak se duše sytí slovem Božím 
Klement Alexandrijský: Skutečný chléb z nebe je tělo Kristovo, tělo zmrtvýchvstalé  
Prokop Švach: Svědectví starokřesťanských autorů o inspirovanosti Písma  
Július Pavelčík: Inspirace a pravda Písma svatého (prezentace)  
Palladios: Historia Lausiaca 19 - O Makariovi Egyptském 
Absconditus: Bůh nemůže mlčet, neboť je odvěké Slovo 
Makarios Egyptský: O pravém životě dítek Božích 
Július Pavelčík: Benedikt XVI.: Verbum Domini  
Jeroným: Neznalost Písma je neznalostí Krista  
Július Pavelčík: Benedikt XVI.: Verbum Domini  
Matta el-Meskin: Více Slova, více světla 
Tomáš Kempenský: O modlitbě a četbě  

 

[RSS]

Přečteno 1299x

další články