Nacházíte se na: Theofil > Panna Maria > Zdrávas, Neposkvrněná!

Zdrávas, Neposkvrněná!

sv. Paschasius Radbert (Pseudo-Jeroným), 22.3. 2019

List, ze kterého pochází následující ukázka, tak ač je podepsán sv. Jeronýmem (+419/420) a ač je dedikován Jeronýmově duchovní souputnici sv. Paule a její dceři sv. Eustochii, přesto jeho skutečným autorem, jak jsou dnes přesvědčeni mnozí odborníci, je raně středověký teolog a mnich Paschasius Radbert (+865). Proto je tento list, známý také podle svých počátečních slov jako "Cogitis me", považován za tzv. pseudoepigraf a leckdy proto bývá zařazen i pod jménem Pseudo-Jeronýma. Bez ohledu na tyto určité zmatky je níže prezentovaný úryvek krásným vyjádřením velikosti a krásy Mariiny osoby, kterou Bůh povolal za Matku svého Syna a našeho Spasitele a kterou pro toto jedinečné povolání obdařil vší milostí jako nikoho jiného.

 

zvestovani-316-men.jpg
 

 

Jak vznešená je blahoslavená a slavná vždy Panna Maria (...), prohlašuje z božského popudu anděl, když praví: „Zdrávas, milostiplná, Pán s tebou, požehnaná Tys mezi ženami!" (Lk 1,28) Zajisté, že takovými přednostmi se slušelo ozdobit Pannu, aby byla plná milosti ta, která dala nebesům slávu, zemi Pána, pohanům víru, která zpět vlila pokoj, učinila konec neřestem, přinesla životu řád a mravům kázeň. ... A dobře se praví: „plná", neboť jiným se milost uděluje po částech, Marii však byla všechna plnost milosti vlita najednou. ... Vpravdě plná, neboť ačkoliv i svatí otcové a proroci, jak věříme, měli milost, přece však nikoli takovou plnost. Do Marie však sestoupila plnost celé milosti, jaká je v Kristu, ač jiným způsobem. A proto praví: „Požehnaná Tys mezi ženami," tj. více požehnaná než všechny ženy. A ať bylo kvůli Evě vylito jakékoliv zlořečení, vše odstranilo požehnání Mariino. ...

O ní Šalomoun ve Velepísni, jako by ji chválil, říká: „Pojď, holubičko má, má neposkvrněná[1]! Neboť zima již přešla, déšť odešel a přestal."[2] A potom praví: „Pojď z Libanónu, pojď, budeš korunována!" (Pís 4,8) A nikoli bez důvodu na ni volá, aby přišla z Libanónu, neboť Libanón se překládá slovem „bělost". Byla totiž běloskvoucí množstvím záslužných ctností a nad sníh bělejší dary Ducha Svatého, zářila ve všem holubičí prostotou, neboť cokoliv se v ní stalo, vše bylo čistota a prostota, vše bylo pravda a milost, vše bylo milosrdenství a spravedlnost, které vyšly z nebe. A proto tedy neposkvrněná, neboť ani v tom nejmenším porušená.

 

[Paschasius Radbert (Pseudo-Jeroným): Epistola 9. Ad Paulam et Eustochium; in PL XXX, 130C-131D.135D-136A. Český překlad převzat z časopisu Serafinský prapor, roč. XIII, č. 12 (1933), a s ohledem na latinský originál upraven a doplněn redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Výklad na Matouše

 

Související články:

Emilián Soukup: Bohorodička
Lukáš Drexler: Panna Maria - Matka Boží 
Wincenty Granat: Panenství Panny Marie 
Wincenty Granat: Boží mateřství Panny Marie 
Wincenty Granat: Svatost Boží Rodičky Marie 
Emilián Soukup: Maria - Matka božské milosti 
Wincenty Granat: Účast Marie na díle vykoupení
Gabriel od sv. Marie Magdaleny: Maria Prostřednice 
Tomáš Akvinský: O zvěstování blahoslavené Panny 
Wincenty Granat: Neposkvrněné početí Panny Marie
Beda Ctihodný: Blahoslavené lůno, které tebe nosilo... 
Pius IX.: Blahoslavená Panna byla počata bez poskvrny prvotního hříchu  
Scott Hahn: "A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem"  
Efrém Syrský: Toho, jehož neobsáhne celý svět, drží v náručí sama Maria 
Wincenty Granat: Bohorodička Panna Maria v Kristových tajemstvích spásy
František od Panny Marie: Účast Panny Marie na životě Nejsvětější Trojice  
Jan Evangelista Urban: Největší dar od nejsvětější Panny - Tělo Kristovo  
Brigita Švédská: Andělova řeč o vznešenosti blahoslavené Panny Marie
Lukáš Drexler: Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření"  
Epifanius ze Salaminy: Chvalozpěv o Panně Marii, Bohorodičce
Mechtilda Magdeburská: Kterak poroučet Ave Maria naší Paní
Sofronios: "Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha" 
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Matkou Boží pro svoji pokoru 
Mikuláš Ďurkáň: Hlas otců církve o Panně Marii prostřednici
Germán I. Konstantinopolský - Zdrávas, Nejčistší! 
Jacek Salij: Mariánská dogmata a Písmo svaté
Mechtilda Magdeburská: O pozdravu naší Paní 
Jan Maria Vianney: Panna Maria, prostřednice 
Ambrož Milánský: Matka Boží, vzor panenství 
Adrienne von Speyr: Maria, Služebnice Pána 
Efrém Syrský: Píseň o Nejsvětější Panně
 
Augustin: Vírou uvěřila, vírou počala  
René Laurentin: Maria, naše Matka
Arnošt z Pardubic: O Panně Marii  
Vidět Marii znamená vidět Ježíše  
Stará irská litanie k Panně Marii 
Lukáš Drexler: Maria souznělá
Lukáš Drexler: O kontemplaci

 

Poznámky:


[1] Lat. immaculata, tak i níže.

[2] Autor zde kombinuje dohromady verše Pís 2,10.11 a 5,2.

 

[RSS]

Přečteno 1057x

další články