Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Zdrávas, Neposkvrněná!

Zdrávas, Neposkvrněná!

sv. Paschasius Radbert (Pseudo-Jeroným), 22.3. 2019

List, ze kterého pochází následující ukázka, tak ač je podepsán sv. Jeronýmem (+419/420) a ač je dedikován Jeronýmově duchovní souputnici sv. Paule a její dceři sv. Eustochii, přesto jeho skutečným autorem, jak jsou dnes přesvědčeni mnozí odborníci, je raně středověký teolog a mnich Paschasius Radbert (+865). Proto je tento list, známý také podle svých počátečních slov jako "Cogitis me", považován za tzv. pseudoepigraf a leckdy proto bývá zařazen i pod jménem Pseudo-Jeronýma. Bez ohledu na tyto určité zmatky je níže prezentovaný úryvek krásným vyjádřením velikosti a krásy Mariiny osoby, kterou Bůh povolal za Matku svého Syna a našeho Spasitele a kterou pro toto jedinečné povolání obdařil vší milostí jako nikoho jiného.

 

zvestovani-316-men.jpg
 

 

Jak vznešená je blahoslavená a slavná vždy Panna Maria (...), prohlašuje z božského popudu anděl, když praví: „Zdrávas, milostiplná, Pán s tebou, požehnaná Tys mezi ženami!" (Lk 1,28) Zajisté, že takovými přednostmi se slušelo ozdobit Pannu, aby byla plná milosti ta, která dala nebesům slávu, zemi Pána, pohanům víru, která zpět vlila pokoj, učinila konec neřestem, přinesla životu řád a mravům kázeň. ... A dobře se praví: „plná", neboť jiným se milost uděluje po částech, Marii však byla všechna plnost milosti vlita najednou. ... Vpravdě plná, neboť ačkoliv i svatí otcové a proroci, jak věříme, měli milost, přece však nikoli takovou plnost. Do Marie však sestoupila plnost celé milosti, jaká je v Kristu, ač jiným způsobem. A proto praví: „Požehnaná Tys mezi ženami," tj. více požehnaná než všechny ženy. A ať bylo kvůli Evě vylito jakékoliv zlořečení, vše odstranilo požehnání Mariino. ...

O ní Šalomoun ve Velepísni, jako by ji chválil, říká: „Pojď, holubičko má, má neposkvrněná[1]! Neboť zima již přešla, déšť odešel a přestal."[2] A potom praví: „Pojď z Libanónu, pojď, budeš korunována!" (Pís 4,8) A nikoli bez důvodu na ni volá, aby přišla z Libanónu, neboť Libanón se překládá slovem „bělost". Byla totiž běloskvoucí množstvím záslužných ctností a nad sníh bělejší dary Ducha Svatého, zářila ve všem holubičí prostotou, neboť cokoliv se v ní stalo, vše bylo čistota a prostota, vše bylo pravda a milost, vše bylo milosrdenství a spravedlnost, které vyšly z nebe. A proto tedy neposkvrněná, neboť ani v tom nejmenším porušená.

 

[Paschasius Radbert (Pseudo-Jeroným): Epistola 9. Ad Paulam et Eustochium; in PL XXX, 130C-131D.135D-136A. Český překlad převzat z časopisu Serafinský prapor, roč. XIII, č. 12 (1933), a s ohledem na latinský originál upraven a doplněn redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Výklad na Matouše

 

Související články:

Wincenty Granat: Neposkvrněné početí Panny Marie
Wincenty Granat: Panenství Panny Marie
Wincenty Granat: Boží mateřství Panny Marie
Emilián Soukup: Bohorodička
Lukáš Drexler: Panna Maria - Matka Boží
Wincenty Granat: Účast Marie na díle vykoupení
Gabriel od sv. Marie Magdaleny: Maria Prostřednice
Emilián Soukup: Maria - Matka božské milosti
Wincenty Granat: Svatost Boží Rodičky Marie 
Tomáš Akvinský: O zvěstování blahoslavené Panny
Beda Ctihodný: Blahoslavené lůno, které tebe nosilo...
Wincenty Granat: Bohorodička Panna Maria v Kristových tajemstvích spásy
František od Panny Marie: Účast Panny Marie na životě Nejsvětější Trojice
Jan Evangelista Urban: Největší dar od nejsvětější Panny - Tělo Kristovo
Lukáš Drexler: Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření"
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Matkou Boží pro svoji pokoru 
René Laurentin: Maria, naše Matka
Arnošt z Pardubic: O Panně Marii
Lukáš Drexler: Maria souznělá 
Jan Maria Vianney: Panna Maria, prostřednice
Mechtilda Magdeburská: O pozdravu naší Paní 
Brigita Švédská: Andělova řeč o vznešenosti blahoslavené Panny Marie
Mechtilda Magdeburská: Kterak poroučet Ave Maria naší Paní
Adrienne von Speyr: Maria, Služebnice Pána 
Stará irská litanie k Panně Marii
Lukáš Drexler: O kontemplaci
Jacek Salij: Mariánská dogmata a Písmo svaté
Efrém Syrský: Píseň o Nejsvětější Panně
 
Mikuláš Ďurkáň: Hlas otců církve o Panně Marii prostřednici
Efrém Syrský: Toho, jehož neobsáhne celý svět, drží v náručí sama Maria
Epifanius ze Salaminy: Chvalozpěv o Panně Marii, Bohorodičce
Ambrož Milánský: Matka Boží, vzor panenství  
Germán I. Konstantinopolský - Zdrávas, Nejčistší! 


Poznámky:


[1] Lat. immaculata, tak i níže.

[2] Autor zde kombinuje dohromady verše Pís 2,10.11 a 5,2.

 

[RSS]

Přečteno 370x

další články