Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Jedině od Boha je naše spása

Jedině od Boha je naše spása

sv. Augustin, 22.4. 2019

Svým vzkříšením nám vtělený Bůh vydobyl i naše vzkříšení, tedy těm, kteří v Něho uvěřili, čímž naprosto odzbrojil a přemohl smrt i satana. Jen od Vzkříšeného je naše spása, neboť On je Bůh a zachránce a nápravce naší padlé lidské přirozenosti a přemožitel toho, který ji až do Kristova vzkříšení držel v otroctví.

 

vzkriseni-099-vyr-men.jpg
   

 

Od Boha je naše spása. Není-li však Kristus Bůh, nemůžeme jím být osvobozeni.

 

Ani sám jediný Prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Ježíš Kristus, by nás nevysvobodil, kdyby nebyl také Bohem. Ovšem tehdy, když byl učiněn Adam, rozuměj jako člověk řádný, nebylo zapotřebí Prostředníka. Když však hříchy vzdálily lidské pokolení daleko od Boha, pak nastala potřeba, abychom byli Bohu znovu získáváni Prostředníkem, který se jako jediný bez hříchu narodil a žil a byl usmrcen, až do vzkříšení těla k životu věčnému: aby lidská pýcha byla trestána a vyléčena pokorou Boha a aby se člověku ukázalo, jak daleko se od Boha vzdálil, když jej musel napravit vtělený Bůh, když člověk-Bůh musel člověku zatvrzelému dát příklad poslušnosti; když sám Jednorozený, přijav podobu služebníka, která neměla žádnou předchozí zásluhu, mu musel otevřít pramen milosti; ano, když mu sám Vykupitel musel napřed na sobě ukázat vzkříšení těla, které bylo zaslíbeno vykoupeným; a když ďábel musel být přemožen tou samou přirozeností, nad kterou se radoval, že ji oklamal. Tím se však nemá chlubit člověk, aby znovu nevzešla pýcha: aby i ti, kteří z toho mají prospěch, ještě cokoli jiného mohli z tohoto velikého tajemství Prostředníkova poznat a být schopni vyslovit, a ne-li schopni vyslovit, tedy alespoň poznat.

 

[Augustin: Enchiridion de fide, spe et caritate (Příručka o víře, naději a lásce), XXVIII, 108. Český překlad K. Kuffnera převzat z: Aurelius Augustinus: Rukověť pro Vavřince čili Kniha o víře, naději a lásce, Praha 1911, a s ohledem na latinský originál (in J.-P. Migne: Patrologia latina 40) a anglický překlad (St. Augustin: The Enchiridion, or On Faith, Hope, and Love, přel. J. F. Shaw) upraven redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Ty jsi Kristus
Jsme Jeho tělem 
O Trojici (De Trinitate)  
Nanebevstoupení Páně 
Okoušení sladkosti Boží 
Vírou uvěřila, vírou počala   
Proč se Kristus narodil z ženy  
Co znamená, že Kristus sedí na pravici Boží   
Otec, Syn a Duch Svatý - jeden a pravý Bůh   
Církev je založena na skále, kterou vyznal Petr 
Nikdo nevstoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe
Všechny události Kristova života zpodobují života křesťana
Výklad Janova evangelia - 1. traktát  
Ježíš Kristus je Bůh i člověk 
Jan je hlas, Kristus je Slovo 
Pozdě jsem si Tě zamiloval!
Sv. Augustin o eucharistii
Totožnost Kristova těla

   

Související články:

Richard Špaček: O zmrtvýchvstání Krista 
Zamyšlení ke smyslu křesťanských velikonoc 
Ladislav Pokorný: Neděle zmrtvýchvstání Páně
Tomáš Akvinský: Proč Kristus vstal z mrtvých?
Antonín Paduánský: Ukázal jim ruce, bok a nohy 
Origenes: Spolu s Ním jsme z mrtvých vstali i my  
Brigita Švédská: Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista 
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí
Efrém Syrský: Vyzdob, Pane, v našich myslích příbytek dni, který nezná konce  
Lukáš Drexler: Bílá sobota - den sedmý, den Hospodinova i Adamova odpočinutí  
Pseudo-Chrysostom: Katechetická promluva na Svatou Paschu  
Alžběta ze Schönau: Vidění 3/5 - Neděle Zmrtvýchvstání 
Atanáš Alexandrijský: Obnov naše dny jako na počátku
Melitón ze Sard: Velikonoční homilie (Peri Pascha)  
Řehoř z Nyssy: Prvorozený nového stvoření 
Antonín Paduánský: Pán můj a Bůh můj
Kristus, původce vzkříšení a života 
Kateřina Sienská: Naše Vzkříšení!
Antonín Paduánský: "Pokoj vám!"
Augustin: Totožnost Kristova těla
 Charles de Foucauld: Velikonoce
Maxim Turínský: Kristus je den
Lukáš Drexler: Rány Kristovy 

 

velikonocni-inspirace-5-b.jpg

 

[RSS]

Přečteno 1447x

další články