Nacházíte se na: Theofil > Panna Maria > Zdrávas, Nejčistší!

Zdrávas, Nejčistší!

sv. Germán I. Konstantinopolský, 24.3. 2020

Úryvek z homilie patriarchy sv. Germána I. Konstantinopolského (+733) je silným svědectvím o hluboké mariánské zkušenosti Církve, tzn. výrazem poznání Panny Marie v Duchu Svatém, ze kterého ona počala v den Zvěstování a ve kterém a ze kterého spolu s Marií žije i Boží Církev a počíná Jeho mocí další syny Boží, bratry Ježíšovy, tj. křesťany skrze "zrození z vody a z Ducha".

 

zvestovani-046-upr-men.jpg
 

 

Zdrávas, Maria, milostiplná, svatá nad svaté a nad nebesa vznešenější a nad cheruby slavnější a nad serafy ctihodnější a nad všechno stvoření velebnější! Zdrávas, Holubice, která nám přinášíš i plod olivy i Záchrance od duchovní potopy a zvěstuješ nám přístav spásy! „Křídla tvá jsou postříbřená a šíje tvá září v lesku nejsvětějšího Zlata" (Ž 68,14) a skvoucím osvícením Ducha. Zdrávas, džbáne z čistého zlata, schraňující největší sladkost našich duší, Krista, který je manou!

Nejčistší, veškeré chvály a cti nejhodnější, veškeré stvoření převyšujícímu Bohu složený dare, zemi neobdělaná, pole neorané, nejkrásnější vinný keři, rozveselující všechny číše, zdroji vody, Panno rodící i Matko neznající muže, ukrytý poklade nevinnosti, ozdobo svatosti! Prosbami svými nejpříjemnějšími a pro mateřskou vážnost mocnými veď k Pánu a Bohu, Stvořiteli všeho, Synu svému, z tebe bez otce zrozenému, správu Církve svaté, přiveď ji do přístavu pokojného a zachovej ji od příbojů bludů a pohoršení! Oděj co nejbohatěji kněze spravedlností a slávou počestné, neposkvrněné a prosté víry! Pravověrným vládcům, kteří před purpurem a září zlata a před perlami a drahokamy v Tobě nalézají svou korunu a oděv a nejpevnější ozdobu své vlády, popřej, aby vládli pokojně a šťastně! ... Vytrhni Tvé ctitele z veškerého neštěstí a soužení  ducha, zajatcům navrať svobodu, potěš ty, kteří se ocitli bez přístřeší, jakož i oloupené pocestné! Veškerému světu podej pomocnou ruku svou, abychom v radosti a jásotu prožili slavnost tvou v Kristu Ježíši, Králi veškerenstva a pravém Bohu našem! Jemu chvála i moc, spolu se svatým a života počátkem Otcem, jakož i spolu se souvěčným, soupodstatným a spolukralujícím Duchem, nyní i vždycky a na věky věků! Amen.

 

[Sv. Germán I. Konstantinopolský: Homilia I. in Praesentationem Ss. Deiparae ("Homilie k Obětování nejsvětější Bohorodičky"), 18-19; in PG XCVIII, 308B-309B. Český překlad převzat z časopisu Serafinský prapor, roč. XIII, č. 12 (1933), a s ohledem na řecký originál (in PG XCVIII, 308B-309B) a překlad latinský (tamtéž) a polský (Teksty o Matce Bożej. Ojcowie Kościoła Greccy i Syryjscy, Niepokalanów 1981) upraven a doplněn redakcí Revue Theofil.]

 

Související články:

Augustin: Vírou uvěřila, vírou počala  
Tomáš Akvinský: O zvěstování blahoslavené Panny  
Sofronios: "Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha"  
Lukáš Drexler: Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření"
Hans Urs von Balthasar: Maria, paměť církve 1/3 - Mariino rozjímání
Mechtilda Magdeburská: Kterak poroučet Ave Maria naší Paní 
Bernard Przybylski: Matka Boží a Nejsvětější Trojice  
Mechtilda Magdeburská: O pozdravu naší Paní 
Paschasius Radbert: Zdrávas, Neposkvrněná! 
Antonín Paduánský: Maria - zářivá duha  
Vidět Marii znamená vidět Ježíše 

  

marianske-inspirace-002-b.jpg

 

 

[RSS]

Přečteno 727x

další články