Nacházíte se na: Theofil > Svátosti > Eucharistie přepodobňuje v Boha

Eucharistie přepodobňuje v Boha

sv. Karel Boromejský, 17.6. 2019

Eucharistie sdílí takovou moc, jakou je sám Bůh, protože v eucharistii přijímáme samotného Boha, který se stal člověkem a který skrze eucharistii činí to, aby nás, přijímající eucharistii, přepodobnil v Sebe, v Boha, k čemuž se v následujícím úryvku vyjadřuje velký světec Karel Boromejský (+1584).

 

eucharistie-008-men.jpgNejsvětější Eucharistii je zcela přítomný, byť ve skrytosti, Bůh a člověk - Ježíš Kristus. Když visel na Kříži, z jeho probodeného boku vyřinuly všechny svátosti (srov. J 19,34), každý nebeský dar, nesčetné milosti. Proč mu tedy nevěnujeme políbení, ani objetí, proč jej nepřijímáme často? K nám se navrací táž úcta, kterou vzdáváme jemu, nastává podivuhodný vzestup našeho duchovního života a vzrůst Boží milosti. V Eucharistii se sjednocujeme s Bohem a jsme v něj přepodobněni[1]. Jak velká věc - člověk je zbožštěn! Avšak nešťastní a bědní jsou ti, kteří pohrdají tímto darem a kteří se nepovažují za odloučené od největšího dobra a - kvůli trestům na ně naloženým odděleni[2] od Těla Kristova, jímž je Církev - nechtějí mít Boha za Otce! Co však, dítka, můžeme činit bez Boha? A jaká neštěstí nám hrozí, odvrátíme-li se od samotného Pramene veškerého dobra? Cožpak můžeme žít bez Života? Cožpak můžeme nezbloudit bez Pravdy? Cožpak je nám možné se neodchýlit bez Cesty, vystavujíce se nelítostným nástrahám ďábla? ... Kvůli milosrdné dobrotě Pána našeho Ježíše Krista všichni křesťané usilujme přimknout se k Bohu a nikdy od něho neodcházet.

 

[Sv. Karel Boromejský: Homilie o eucharistii, 5. homilie. Na základě polského překladu (Św. Karol Boromeusz: Rozważania o Eucharystii, Warszawa 2005) a italského znění (Carlo Borromeo: Omelie sull'Eucaristia, 2005) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

O adventní době  

 

Související články:

Efrém Syrský: Duch a Oheň 
Jan van Ruysbroeck: Myšlenky o Eucharistii  
Jan Zlatoústý: Slovo proměňuje chleba a víno v tělo a krev Krista 
Reginald Garrigou-Lagrange: Eucharistické Srdce Ježíšovo a jeho dokonalé darování  
Jan Evangelista Urban: Jediná Boha hodná oběť: Kristus na Kříži, Kristus v eucharistii  
Johannes Marienwerder - Dorota z Montau: Čím více kdo miluje Pána, tím více po něm prahne  
Ambrož Milánský: Tato svátost, kterou přijímáš, se uskutečňuje Kristovými slovy  
Hilarius z Poitiers: Jako Syn žije z Otce, tak my žijeme ze Syna skrze jeho tělo
Fulgentius z Ruspe: Jsme vpravdě tím, co tajemně slavíme při oběti 
Basil Veliký: Jak přistupovat k přijímání Těla a Krve Kristovy? 
Jan van Ruysbroeck: O čtyřech znameních Boží věčné lásky 
Kateřina Sienská: "Toto tělo je Sluncem, Sluncem pravým"
Tomáš Akvinský: Drahocenná a obdivuhodná hostina 
Antonín Čala: Svědectví tradice o eucharistické oběti 
Lukáš Drexler: Jsou křesťanští mystici breathariáni? 
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Jako přirozené světlo 
Petr Julián Eymard: Nejsvětější Svátost je všechno
Jan z Jenštejna: De Corpore Christi - O Těle Páně 
Mechtilda z Hackebornu: Cena jediné mše svaté 
Bonaventura: Modlitba před Nejsvětější svátostí 
Henri J. M. Nouwen: Ježíšova konkrétní láska 
Irenej z Lyonu: Eucharistie, záruka vzkříšení  
Cyril Jeruzalémský: O těle a krvi Kristově
Lukáš Drexler: Našel jsem svůj domov
Marie Dolistová: Eucharistický chléb
Ambrož Milánský: Svatá Eucharistie
Jan Maria Vianney: Svaté přijímání
Eucharistie - dar ukřižované Lásky
Elias Vella: Já v tobě a ty ve mně 
Jan Tauler: My jíme našeho Boha  
Justin: To čiňte na mou památku 
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve
Charles Journet: Ta malá hostie
Bl. Jindřich Suso a eucharistie
Sv. Augustin o eucharistii 

 

eucharistia-2-4.jpg  

 

Poznámky:


[1] It. trasformati - „přetvořeni", „přepodobněni", „proměněni". Pozn. překl.

[2] V it. doslova: separati per le censure e le scomuniche dal Corpo di Cristo è la Chiesa - „odděleni kvůli cenzurám a exkomunikacím od Těla Kristova, kterým je Církev". Pozn. překl.

 

[RSS]

Přečteno 1367x

další články