Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Mystická zkušenost jako zkušenost eschatologická

Mystická zkušenost jako zkušenost eschatologická

Marian Zawada, 15.11. 2019

Ačkoliv autor, polský karmelitánský teolog Marian Zawada (*1958), v následujícím textu píše o zkušenosti mystické, lze jeho slova vztáhnout i na každou autentickou duchovní zkušenost, která je z milosti milosrdného Boha určitým závdavkem věčné blaženosti a jakousi aktualizací či uskutečněním v našem životě toho, co je předmětem naší křesťanské víry.

 

076-vyr-men.jpgZkušenost se obyčejně týká minulého, kumuluje se a ukládá se jako prožité. Připomeňme, že řecké slovo peira (em-peira), tj. „zakušené", označuje to, co je prožito, čeho se člověk zúčastnil, podobně jako řecké dokimasia. To, co proběhlo se vztahuje k minulosti a zahrnuje nejen poznané, ale i uložené v člověku. Odráží se to i v polské sémantice, když se hovoří o někom „zkušeném" (pol. doświadczonym - „osvědčeném", tj. „majícím zkušenost" - pozn. překl.), kdo disponuje znalostí věci.

V oblasti mystiky má však zkušenost poněkud jiný charakter, neboť přináší silný náboj zaslíbení, „zvěstuje" neobyčejnou budoucnost a umožňuje přiblížit se chuti věčné blaženosti. Mystická zkušenost je v tomto ohledu zvláštním zvěstovatelem a zjevuje něco z konečného sjednocení stvoření se Stvořitelem. Je možné hovořit o radikálním eschatonu, o předtuše zvěčnění.

Je třeba co nejvíce zdůraznit onen dosah mystiky do sféry konečných naplnění, neboť ona je výrazem netrpělivosti Boha, který by již chtěl shromáždit celé stvoření u sebe. Z toho rovněž vyplývá důvod neobyčejné výsady mystika, který nenahlíží z daleka, ale „zblízka" (srov. Žid 11,13), „co Bůh připravil těm, kteří Ho milují" (1Kor 2,9).

Mystická četba, coby plod lásky Boha k člověku, ujišťuje o eschatologickém rozměru naší víry a naděje.

 

[Fragment z knihy Marian Zawada: Doświadczenie mistyczne. Studium struktury fenomenu, Kraków 2015, přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Rodinnost Boha 

 

Související články:

Lukáš Drexler: Mystika, mystický 
Jean Daniélou: Mystické poznání Boha  
Reginald Dacík: Německá mystika 14. století 
Jan van Ruysbroeck: Myšlenky o kontemplaci 
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha  
René Laurentin: Temný a zároveň zářivý oblak víry  
Ludvík Granadský: Rozjímání o nebeské blaženosti 2/2  
Tomáš Akvinský: Blaženost člověka spočívá v patření na Boha  
Hans Urs von Balthasar: Počátek kontemplace tkví ne v naší, ale v Boží lásce  
Lukáš Drexler: Ekstatičnost člověka a Boha u Dionysia Areopagity 
Ludvík z Granady: Rozjímání o nebeské blaženosti 1/2 
Jana Františka de Chantal: Kráčet se zavřenýma očima 
Johann von Sterngasse: O spočinutí duše
Lukáš Drexler: Kontemplace  
Lukáš Drexler: Extáze

 

[RSS]

Přečteno 997x

další články