Nacházíte se na: Theofil > Duch Svatý > O trojím rození

O trojím rození

sv. Tomáš Akvinský, 13.1. 2020

Je narození tělesné, ale je i narození duchovní. Ježíš, počat z Ducha Svatého, se narodil z těla, abychom se my, ponořeni do Ducha Svatého, mohli narodit z Ducha a vejít tak do Božího království.

   

narozeni-krest-pane-001-upr-men.jpg
 

 

 

„Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z Ducha, je duch."

Janovo evangelium, 3,6

 

Můžeme tedy přijmout trojí rození:

Jedno, jež je materiálně a účinně z těla a jež je společné všem, kteří jsou ve stavu tělesnosti.

Druhé je účinně podle Ducha, kterým jsme znovuzrozeni jako synové Boží díky milosti Ducha Svatého a stáváme se duchovními.[1]

Třetí je prostřední, které je ovšem z těla jedině jako z příčiny materiální a z Ducha Svatého jako z příčiny účinné. A to se pak týká jedině a výlučně Krista, neboť materiálně je někým, kdo má tělo, narozen z těla matky, kdežto účinně je z Ducha Svatého: „Neboť co v ní bylo počato[2], je z Ducha Svatého" (Mt 1,20). A proto se narodil svatý: „Sestoupí na tebe Duch Svatý a Moc Nejvyššího tě zastíní. Proto též svaté, z tebe zrozené, bude nazváno Syn Boží" (Lk 1,35).

 

[Tomáš Akvinský: Komentář k Janovu evangeliu (Super Ioannem), III, 1, V, odst. 448. Z latinského znění a s ohledem na polský překlad (Święty Tomasz z Akwinu: Komentarz do Ewangelii Jana, Kęty 2002, s. 218) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Blahoslavení chudí duchem...
 Drahocenná a obdivuhodná hostina
Ježíš Kristus - cesta k pravému životu
Blahoslavení, kteří hladoví a žízní po spravedlnosti...  
Blaženost člověka spočívá v patření na Boha  
O zvěstování blahoslavené Panny  
Kristus je Hlavou Těla Církve  
Proč Kristus vstal z mrtvých? 
Proč Kristus zemřel na kříži? 
Duch Svatý je Bůh 
Chudý Kristus   

   

Související články:

Justin: Koupel znovuzrození 
Hippolyt Římský: O Křtu Páně 
Paolo Giglioni: Proč se křtí děti?
Řehoř Naziánský: Kristus je pokřtěn 
Brigita Švédská: O Kristově křtu v Jordánu
Ambrož Milánský: O tajemstvích (De mysteriis)
Ambrož Milánský: O svátostech (De sacramentis)
Diadochos z Fotiké: Být Božím obrazem a podobat se Bohu
Didymos Alexandrijský (Slepý): Duch svatý nás obnovuje křtem
Pavel Hödl: Křest dospělých - katechumenát rozvržený do stupňů 1/3 
Hilarius z Poitiers: Křtěte národy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého  
Hildegarda z Bingenu: Duch Boží pozvedá ducha člověka k nazírání děl Božích 
Aelred z Rievaulx: Narodil se tělesně, abychom se my narodili duchovně   
Přechod od Starého Zákona k Novému je přechodem od těla k Duchu 
Epifanius ze Salaminy: Chvalozpěv o Panně Marii, Bohorodičce  
Origenes: Ježíšovo narození dokazuje také jeskyně v Betlémě  
Petr Chrysolog: Bůh narozen z člověka, lidé narozeni z Boha  
Mistr Eckhart: Rozením Ježíše se duše stává plodnou ženou  
Irenej z Lyonu: Tři články naší víry: Otec, Syn a Duch Svatý  
Didymos Alexandrijský (Slepý): Panenské narození Ježíše 
Simeon Nový Teolog: Křesťan je zrozen z Ducha Svatého 
Pavel Evdokimov: Žena je orantou ve znamení Přímluvce 
Beda Ctihodný: Blahoslavené lůno, které tebe nosilo...  
Caesarius z Arles: Před křtem byl naším otcem ďábel  
Reginald Dacík: Svatý Bernard, Pěvec Matky Boží  
Klement Alexandrijský: Křest Duchem svatým 
Wincenty Granat: Boží mateřství Panny Marie 
Wincenty Granat: Svatost Boží Rodičky Marie 
 Efrém Syrský: Píseň o Nejsvětější Panně  
Atanáš Alexandrijský O vtělení Slova 
Mistr Eckhart: O rození Slova Otcem 
René Laurentin: Maria, naše Matka  
Láska plodí milovaného i milujícího  

 

Poznámky:


[1] Srov. J 3,3-8; 1,12-13. Pozn. překl.

[2] V latinském znění evangelního verše, z něhož sv. Tomáš vycházel, je latinské natus, které má význam jak „zrozený", tak i „počatý" nebo „zplozený". Pozn. překl.

 

[RSS]

Přečteno 1240x

další články