Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Chudý Kristus

Chudý Kristus

sv. Tomáš Akvinský, 27.1. 2020

Sv. Tomáš Akvinský (+1274), velký teolog Církve, prokazuje svoji moudrost a bystrost i u tak zdánlivě nepodstatného tématu, jakým je Kristova pozemská chudoba a její důvod. Tomášův stručný výklad na toto téma tak pomáhá mnohem více zahlédnout a poznat krásu Kristovy božské osoby a její pohnutky vůči nám.

 

kazani-na-hore-001-men.jpg
 

 

Je třeba říci, že bylo příhodné, aby Kristus vedl v tomto světě chudý život.

A to nejprve proto, že to odpovídalo kazatelské službě, kvůli níž přišel, jak říká Marek: „Pojďme do nejbližších vesnic a měst, abych i tam kázal; neboť proto jsem přišel" (Mk 1,38). Je však třeba, aby hlasatelé Božího slova byli zcela zbaveni starostí o světské záležitosti, aby byli zcela uvolněni pro kázání, což nemohou činit ti, kdo mají bohatství. Proto i sám Pán, když posílal apoštoly kázat, jim říká: „Nemějte ani zlato, ani stříbro" (Mt 10,9). A sami apoštolové praví: „Není správné, abychom opustili slovo a obsluhovali stoly" (Sk 6,2).

Za druhé proto, že jako přijal tělesnou smrt, aby nám udělil duchovní život, tak snášel tělesnou chudobu, aby nám udělil duchovní bohatství, podle onoho: „Znáte milost našeho Pána Ježíše Krista, že se pro nás stal nuzným, abychom se jeho chudobou stali bohatými" (2Kor 8,9).

Za třetí, aby se jeho kázání nepřičítalo chtivosti, kdyby měl bohatství. Proto sv. Jeroným říká (Komentář k Matoušovi, X,9), že kdyby jeho učedníci měli bohatství, jevilo by se to, že káží ne kvůli spáse lidí, ale kvůli zisku. A tentýž důvod je i u Krista.

Za čtvrté, aby se ukázala tím větší moc jeho Božství, čím nižší se kvůli chudobě jevil. Proto se v jedné řeči Efezského sněmu říká: „Zvolil si vše chudé a všední, všechno prostřední a většině neznámé, aby bylo poznáno, že Božství přetvořilo celou zemi. Proto zvolil chudičkou matku a nejchudší vlast, aniž měl dostatek peněz. A toto ti ukazují (Kristovy) jesle" (Acta, III,9, Theodot z Ankyry: Sermo, I).

 

[Tomáš Akvinský: Teologická summa, III, 40 a., 3 co. Český překlad M. Habáně převzat z vydání Tomáš Akvinský: Theologická summa, III, Olomouc 1938, a s ohledem k latinskému originálu upraven redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Blahoslavení chudí duchem...   
Drahocenná a obdivuhodná hostina
Blahoslavení, kteří hladoví a žízní po spravedlnosti...   
Blaženost člověka spočívá v patření na Boha  
Ježíš Kristus - cesta k pravému životu 
O zvěstování blahoslavené Panny  
Kristus je Hlavou Těla Církve 
Proč Kristus vstal z mrtvých? 
Proč Kristus zemřel na kříži? 
Duch Svatý je Bůh  
O trojím rození  
Chudý Kristus  

 

Související články:

Ignác z Loyoly, Jan de Polanco: List o ctnosti chudoby 
Jan Zlatoústý (Chrysostom): Kristus chudý v chudých 
Hans Urs von Balthasar: Tajemství božské bohaté chudoby  

 

[RSS]

Přečteno 1209x

další články