Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Kříž Kristův nám navrací ráj

Kříž Kristův nám navrací ráj

sv. Ambrož Milánský, 10.4. 2020

Skrze jeden strom vešla do světa smrt, skrze jiný pak život věčný. Co Adam pokazil, to Kristus napravil a utišil odvěký hlad člověka po Životě. Krátký úryvek z výkladu žalmu od sv. Ambrože Milánského (+397).

 

ukrizovani-1158-vyr-men.jpg
 

 

Kříž Kristův nám navrátil ráj. Toto je strom[1], který Pán ukázal Adamovi, aby z něho jedl, mluvě o stromu života, který byl vprostřed ráje, avšak ze stromu poznání dobrého a zlého aby nejedl. Adam zbloudil, nedodržel příkazy, okusil zapovězené. Skrze dřevo[2] počínáme hladovět, neboť jeho tělo se zmocnilo pokrmu. Proto Pán v Kristu spojil tělo se dřevem, aby ustal odvěký hlad a aby byla znovu nastolena milost života. Blažený strome Páně, na kterém byly ukřižovány hříchy všech![3] Blažené Tělo Páně, které všem poskytlo pokrm[4]![5]

 

[Enarratio in psalmum XXXV, 3; in PL XIV, 999B-C. Z latinského textu (J.-P. Migne: Patrologia latina, XIV, Paris 1882, 999B-C) a s ohledem na fragment polského překladu (Dorothea Forstner: Świat Symboliki Chrześcijańskiej, Warszawa 1990 /orig. Die Welt der christlichen Symbole, Innsbruck 1966/, s. 154) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Eliáš a půst 
Kristus nade všechno
Matka Boží, vzor panenství  
Otevři svá ústa Božímu Slovu  
Duch Svatý - Učitel a Vůdce modlitby  
Jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš  
Tato svátost, kterou přijímáš, se uskutečňuje Kristovými slovy  
Je třeba zemřít s Kristem, abychom s ním žili  
Kristus smířil svou krví svět s Bohem 
O svátostech (De sacramentis)
O tajemstvích (De mysteriis)
Svatá Eucharistie 
Znalost Krista

  

Související články:

Chvála Kříže 
Bonaventura: Pod křížem
Jacopone da Todi: Kříž Páně 
Vladimír Losskij: Velikost Kristova kříže  
Pavel Evdokimov: Láska podle míry Boha  
Jan Damašský: Kristův Kříž převyšuje vše  
Tomáš Akvinský: Proč Kristus zemřel na kříži 
Bratr Roger, Matka Tereza: Pán Ježíš umírá na kříži
Kateřina Sienská: List jistému vznešenému prelátovi  
Wacław Hryniewicz: V kříži je příslib nové budoucnosti 
Efrém Syrský: Kristův kříž, záchrana lidského pokolení 
Cyril Alexandrijský: Ježíš Kristus dal své tělo za život všech lidí  
Ambrož Milánský: Je třeba zemřít s Kristem, abychom s ním žili  
Hans Urs von Balthasar: Ježíšova smrt je interpretem jeho života  
Bruno Forte: Ukřižovaný Bůh je zjevením krásy, která zachraňuje  
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí  
Jan Evangelista Urban: Jediná Boha hodná oběť: Kristus na Kříži, Kristus v eucharistii  
Hildegarda z Bingenu: O tom, že pět ran Kristových zahlazuje lidské hříchy  
Přechod od Starého Zákona k Novému je přechodem od těla k Duchu 
Cyril Alexandrijský: Skrze kříž se Kristus stal Králem nad světem  
Ludvík Maria Grignion z Montfortu: Okružní list přátelům Kříže 1  
Lactantius: Dřevo pomazané krví beránka je symbolem Kříže  
Jan van Ruysbroeck: O čtyřech znameních Boží věčné lásky  
Wincenty Myszor: Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyonu 
František Saleský: Hora Kalvárie je pravou univerzitou lásky 
Silvano Fausti: ... ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok 
John Fisher: I když někdo zhřešil, máme přímluvu u Otce 
Řehoř Naziánský: Největší zázrak - zázrak mého spasení 
Absconditus: Bůh nemůže mlčet, neboť je odvěké Slovo  
Jan Damašský: Drahocenné a úcty hodné dřevo Kříže  
Klement Alexandrijský: Pán se sklonil, člověk povstal  
Růžena z Limy: Kříž - jediné pravé schodiště do ráje  
Theodor Studita: Vzácný a životodárný Kristův kříž  
Kateřina Sienská: List bratru Tomášovi della Fonte  
Tomáš Špidlík: Tajemství kříže z hlediska teologie  
Ondřej Krétský: Kříž je slávou i povýšením Krista  
Angelus Silesius: Duše si přeje zemřít s Ježíšem  
Fulgentius z Ruspe: Sám sebe za nás obětoval  
Jan Zlatoústý: Kříž je světlem celého světa   
Elisabeth Leseur: Per Crucem ad Lucem 
Juliana z Norwiche: Láska Kristova 
Kateřina Sienská: Nepřátelé Kříže 
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve 
Jindřich Suso: Povzbuzení duši 
Silvestr Braito: Kříž nad vodou 


postni-inspirace-13.jpg  

 Poznámky:


[1] Lat. lignum - „dřevo" lze přeložit i jako „strom", což je zde a rovněž dále v textu úmyslný odkaz jak na strom z rajské zahrady (srov. Gen 2,9 podle Vulgaty), tak na dřevo kříže Kristova. Podobně je tomu i s řeckým slovem χυλον [xylon] - „dřevo" i „strom", které se vyskytuje v řeckých textech Písma, kdy již v Novém zákoně je užíváno jak pro kříž Kristův (Sk 5,30; 10,39; 13,29; 1Pt 2,24 ad.), tak pro strom rajské zahrady (Zj 22,2.14 ad.), kteroužto biblickou souvztažnost záhy rozvíjejí jak řečtí, tak i latinští otcové. Více k této problematice viz v článku Wincentyho Myszora: „Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyon" (viz též tamtéž pozn. 2). Tato dvojznačnost latinského výrazu lignum, označujícího jak dřevo, tak strom, je zřejmá a úmyslně užitá i v textu sv. Ambrože, proto je třeba při četbě našeho překladu tohoto latinského textu do češtiny mít tuto skutečnost na paměti, i když jsme týž latinský výraz překládali podle kontextu jednou jako „strom", jindy pak zase jako „dřevo". Pozn. překl.

[2] Viz výše pozn. 1. Pozn. překl.

[3] Srov. 1Pt 2,24. Pozn. překl.

[4] Lat. victum, které lze přeložit i jako „život", „výživu", tedy jako to, co oživuje nebo co dává život (z lat. vivo - „žít", „být naživu"). Pozn. překl.

[5] Sv. Ambrož zde odkazuje na to, že Ježíš sám je „Chléb života" (J 6,48), tj. skutečný a životadárný plod Stromu života, jakým je jeho Kříž: jako Adam vzal a pojedl ze stromu jeho plod a zemřel, tak nyní je v Kristu každému dána možnost vzít a pojíst ze Stromu života - Kristova Kříže ten pravý Plod - Krista a žít navěky. Co pokrm ze stromu poznání dobrého a zlého v Adamovi zahubil, to nyní nový pokrm ze stromu kříže v Kristu znovu obživuje. Je zde samozřejmě přítomen rovněž odkaz na eucharistii, v intenci Kristova: „A chléb, který já dám, je mé tělo, které obětuji za život světa" (J 6,51). Pozn. překl.

 

[RSS]

Přečteno 973x

další články