Nacházíte se na: Theofil > Duch Svatý > Mateřský Duch Svatý

Mateřský Duch Svatý

sv. Kateřina Sienská, 24.5. 2020

Po nanebevstoupení vzkříšeného Ježíše Krista Bůh sesílá svým věrným svého Ducha, který je zahrnuje mateřskou péčí a veškerým dobrem, jak to Bůh dosvědčuje i v promluvě k mystičce sv. Kateřině Sienské (+1380), kterou ona zaznamenala ve svém díle "Dialog s Boží prozřetelností", z něhož pochází následující pasáž.

 

katerina-sienska-004b-upr.jpg„Duch Svatý je spravedlivému matkou, jež ho živí u prsou mé božské lásky. Učinil ho svobodným jako pána, když mu odňal otročení sebelásce. Kde je Oheň mé lásky, tam nemůže být oheň sebelásky, která zháší sladký žár božské lásky v duši. Tento služebník, Duch Svatý, kterého jsem mu dal svou prozřetelností, odívá jeho duši, živí ji, opájí sladkostí a dává jí nejvyšší bohatství. Protože takový všechno opustil, všechno nalézá; protože zcela svlékl sebe, je oděn mnou; z pokory se učinil naprostým služebníkem, a proto se stal pánem a vládne světu a vlastní smyslnosti. Protože se zcela oslepil vůči svému způsobu vidění, je v nejdokonalejším světle. Nedoufal v sebe a je korunován živou vírou a dokonalou nadějí, okouší život věčný a je zbaven každé bolesti a skličující hořkosti. Vidí, že jsem nechtěl nic jiného než jeho posvěcení, a proto se stal trpělivým.

Jak blažená je duše, která už ve smrtelném těle okouší nesmrtelná dobra! Všeho si váží; právě tak přijímá soužení i útěchy, hlad a žízeň stejně jako jídlo a pití, horko a nahotu stejně jako oděv, život stejně jako smrt, čest stejně jako potupu, sklíčenost stejně jako útěchu. Ve všem je pevná, důsledná a vytrvalá, protože je založena na živé skále. Poznala a viděla se světlem víry a s živou nadějí, že vše dávám se stejnou láskou a se stejným zřetelem k vaší spáse a že pečuji o všechno. Proto jí dávám ve velké únavě velkou sílu a neukládám jí větší tíži, než může snést a než chce snášet z lásky ke mně. V krvi je vám zjeveno, že nechci smrt hříšníka, ale chci, aby se obrátil a žil, a co mu posílám, dávám mu k jeho životu.

Duše zbavená sebe to chápe, a proto se raduje z toho, co vidí a co pociťuje u sebe nebo u jiných. Nepochybuje o tom, že jí nebudou chybět věci malé, protože je o tom světlem víry ujištěna při věcech velikých, o kterých jsem ti vyprávěl na začátku tohoto pojednání. Jak slavné je světlo svaté víry, kterým vidí a poznává mou pravdu! Toto světlo má od služebníka, Ducha Svatého, kterého jsem jí dal. Je to světlo nadpřirozené, které duše získává od mé dobroty, když dobře používá přirozeného světla, jež jsem jí dal."

 

[Sv. Kateřina Sienská: Dialog s Boží Prozřetelností, 141. Český překlad Zdislavy Černé OP je přejat ze samizdatového vydání Dialog s Boží Prozřetelností (nedatováno, kolem r. 1970) a s přihlédnutím k italskému originálu mírně upraven redakcí Revue Theofil.]

 

Od téže autorky:

List 289. 
Nepřátelé Kříže
Tajemství mého Srdce 
List bratru Tomášovi della Fonte 
 List jistému vznešenému prelátovi
List osobě, jejíž jméno je zamlčeno
Čím větší je láska, tím hlubší je bolest 
"Toto tělo je Sluncem, Sluncem pravým"
List bratru Šimonovi z Cortony, z řádu bratří kazatelů 
List bratru Rajmundu z Kapuy, z řádu kazatelského (I)
List bratru Rajmundu z Kapuy, z řádu kazatelského (II)  
Paní Nelle, někdejší ženě Mikuláše Buoncontiho z Pisy 
  Nechť se zvedá oheň svaté touhy! 
List židu Konsiliovi  
Naše Vzkříšení!

 

Související články:

Juliana z Norwiche: Ježíš, naše pravá Matka  
Basil Veliký: "... a duch Boží se vznášel nad vodami"  
Jan Pavel II.: Duch Svatý je osobní láska Otce a Syna  
Hildegarda z Bingenu: Duch Boží pozvedá ducha člověka k nazírání děl Božích  
André-Marie Meynard: Nejvyšší hybná síla duchovního života: Duch Svatý 
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Pravá zbožnost k Duchu Svatému 
Hilarius z Poitiers: Duch Svatý nás uvádí do veškeré pravdy  
Louis Lallemant: Poddajnost Duchu svatému a jeho vedení  
Marie Magdalena de'Pazzi: Překážky Duchu Svatému v nás 
Alzběta ze Schönau: Vidění 5/5 - Seslání Ducha Svatého
Jan Maria Vianney: Nechejte se vést Duchem Svatým  
Lukáš Drexler: Jsou křesťanští mystici breathariáni? 
Henry Hane: O stvořeném a nestvořeném duchu
Richard od Sv. Viktora: Duch Svatý - Boží Oheň 
 Jan Maria Vianney: Vedeni Duchem Svatým  
Dariusz Kowalczyk: Kenoze Ducha Svatého 
Brigita Švédská: O seslání Ducha Svatého  
Zrozeni Bohem v bolesti Kříže 
Lukáš Drexler: Oheň Eliášův
Marta Robinová: Letnice

 

svatodusni-inspirace-7c.jpg
 

 

[RSS]

Přečteno 938x

další články