Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > O tom, že pět ran Kristových zahlazuje lidské hříchy

O tom, že pět ran Kristových zahlazuje lidské hříchy

sv. Hildegarda z Bingenu, 17.6. 2020

S tajemstvím Kristova probodeného boku, tj. Kristova probodeného Srdce, je spjato několik dalších tajemství: stvoření Adama a Evy, hřích a milost, zrod Církve - Kristovy Snoubenky, dar věčného života skrze smrt Dárce života na kříži, dar svátostí křtu a eucharistie, odpuštění a zahlazení viny Adama a Evy... Na některé tyto skutečnosti upozorňuje i proslulá německá mystička sv. Hildegarda z Bingenu (+1179) v krátkém úryvku ze svého díla Scivias ("Cestyvěz").

 

scivias-ukrizovani-fol-86r-ii-6-vyr-upr-men.jpg
 

 

„Avšak jak vidíš, že šířka této budovy[1] je padesát loktů, tak tomu je proto, že veškerá šíře hříchů lidí, kteří měli budovat Boží dílo, avšak raději následovali své žádosti, než aby si hleděli Božího díla, je milosrdně smyta a odpuštěna v pěti rozprostřených ranách mého Syna, který trpěl na kříži, a to tak, že rány Jeho rukou zahlazují činy rukou neposlušných Adama a Evy, rány Jeho nohou osvobozují z cest lidského vyhnanství, a rána z Jeho boku, z níž povstala Církev, zahladila vinu Adama a Evy, neboť z boku Adamova byla stvořena Eva. Proto také byl můj Syn přibit ke dřevu[2], aby byla zahlazena ta zpronevěření, jež se stala právě prostřednictvím stromu[3], stejně jako vypil ocet a žluč, aby zbavil chuti zhoubný plod."

 

[Scivias, III. kniha, 2. vize, 21. Podle latinského znění (in Patrologia latina, 197, Paris 1855, sl. 587D) a s přihlédnutím k  překladům polskému (Hildegarda z Bingen: Scivias, tom 2, Kraków 2011, s. 66-67) a anglickému (Hildegard of Bingen: Scivias, New Jersey 1990, s. 336) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Více o sv. Hildegardě z Bingenu

 

Od téže autorky:

Církev Kristova - panenská Matka křesťanů  
Dopis Hildegardy z Bingenu Bernardovi z Clairvaux  
Duch Boží pozvedá ducha člověka k nazírání děl Božích  
Předmluva Hildegardy z Bingenu ke knize Scivias  
Muž a žena jedním tělem ve spojení lásky  
Chor panen (Symphonia virginum)  
Touha po zjevení Božím 
Hymnus ke svaté Marii  
Liturgické hymny 

 

Související články:

Chvála Kříže 
Bonaventura: Pod křížem
Jacopone da Todi: Kříž Páně 
Zrozeni Bohem v bolesti Kříže 
Juliana z Norwiche: Ježíš, naše pravá Matka 
Tomáš Akvinský: Proč Kristus zemřel na kříži 
Anděla z Foligna: Jeho ranami jsme uzdraveni  
Lukáš Drexler: Ježíšovy rány zjevují jeho osobu  
Bratr Roger, Matka Tereza: Pán Ježíš umírá na kříži 
Obrazy z rukopisů Hildegardy z Bingenu (fotogalerie)
Efrém Syrský: Kristův kříž, záchrana lidského pokolení  
David z Augsburgu: Srdce Kristovo pramenem živoucí krve  
Grzegorz Ryś: Proč jsou rány vzkříšeného Krista nezhojené? 
Marie Celesta Crostarosa: Hledej potěšení v Kristových ranách  
Cyril Alexandrijský: Ježíš Kristus dal své tělo za život všech lidí 
Nancy Fierro: Hildegarda z Bingenu - Soulad nebeské harmonie
Wiesbaden Codex - "kodex Hildegardy z Bingenu" - na internetu 
Kateřina Sienská: Paní Nelle, někdejší ženě Mikuláše Buoncontiho z Pisy 
L. Drexler: Tajemství Kristova probodeného boku a Srdce ve středověké benedik. tradici
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí
Mechtilda Magdeburská: Jak za dnů bolestí zjevuje Kristus své rány
Ludvík Maria Grignion z Montfortu: Okružní list přátelům Kříže 1
Wincenty Myszor: Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyonu 
František Saleský: Hora Kalvárie je pravou univerzitou lásky 
Silvano Fausti: ... ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok 
Řehoř Naziánský: Největší zázrak - zázrak mého spasení 
John Fisher: I když někdo zhřešil, máme přímluvu u Otce
Absconditus: Bůh nemůže mlčet, neboť je odvěké Slovo
Klement Alexandrijský: Pán se sklonil, člověk povstal
Růžena z Limy: Kříž - jediné pravé schodiště do ráje  
Juan de Torquemada: Církev je studnicí vod živých 
Theodor Studita: Vzácný a životodárný Kristův kříž  
Ondřej Krétský: Kříž je slávou i povýšením Krista 
Angelus Silesius: Duše si přeje zemřít s Ježíšem 
Fulgentius z Ruspe: Sám sebe za nás obětoval 
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj 
Juliana z Norwiche: Osmé zjevení Boží lásky
Elisabeth Leseur: Per Crucem ad Lucem  
Petr Hudec: Kristus bungee jumping 
Juliana z Norwiche: Láska Kristova  
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve 
Jindřich Suso: Povzbuzení duši 
Pavel Evdokimov: Láska podle míry Boha  
Richard Špaček: O bohopoctě vtěleného Krista  
Louis Bouyer: Konečným cílem Vtělení je Kristus celý 
Frederick William Faber: Církev je dílo Nejsvětější Krve
  Markéta Marie Alacoque: První zjevení Nejsvětějšího Srdce  
Marie Celesta Crostarosa: V Srdci Slova jsou ukryty všechny dary 
Hildegarda z Bingenu: Církev Kristova - panenská Matka křesťanů 
Lukáš Drexler: Úcta k Srdci Ježíšovu 2/2 - Teologické základy úcty 
Hilda C. Graef: Svatá Gertruda Veliká, mystik Božského Srdce 
Bohumil Spáčil: Pravoslavný teolog o Božském Srdci Páně 
Lukáš Drexler: Úcta k Srdci Ježíšovu 1/2 - Dějiny úcty 
Antonín Paduánský: Ukázal jim ruce, bok a nohy 
Kateřina Sienská: Tajemství mého Srdce
Veronika Giuliani: O ranách Pána Ježíše 
Bonaventura: Zdroj života je v Tobě 
Jan Merell: Mystické tělo Kristovo 
Emilian Soukup: Církev Kristova
Frederick William Faber: Církev
Lukáš Drexler: Rány Kristovy
Izák ze Stelly: Maria a Církev
Augustin: Jsme Jeho tělem
Dobrotivý Pelikáne
Kdo jsi, Bože?  

  

Poznámky:


[1] Hildegarda zde v návaznosti na předcházející pasáže hovoří o symbolické „Budově spásy", která je předmětem její vize, zapsané ve III. knize díla Scivias. Pozn. překl.

[2] Lat. in ligno, které lze přeložit i jako: „ke stromu", kdy tato dvojznačnost odkazuje jak na Kristův kříž, tak na strom „poznání dobrého a zlého" v ráji, ze kterého v neposlušnosti Bohu Adam s Evou pojedli a tak uvrhli celé stvoření do porušení a smrti (srov. Gen 2,9.16-3,24), jak ukazuje i následující Hildegardin text. Hildegarda tím navazuje na biblické pojetí, které docházelo reflexe už u církevních otců - viz např. zde. Pozn. překl.

[3] Lat. per lignum, které lze přeložit i jako: „prostřednictvím dřeva". Viz k tomu též předchozí poznámku. Pozn. překl.

 

[RSS]

Přečteno 1586x

další články