Nacházíte se na: Theofil > Panna Maria > K Marii

K Marii

Denis Kartuzián, 5.5. 2008

Měsíc květen je se svým mariánským důrazem příležitostí poznat Ženu, skrze niž si Bůh vyvolil přijít na tento svět. Je ženou vyvolenou, vyvolenou sloužit světu pro své "Bohonosičství". K poznání této Ženy nám může posloužit úryvek z díla kartuziánského mnicha Denise Kartuziána (1402-1471).

  

neocekavana-radost-men.jpgJestliže se zvíře dotkne hory, bude ukamenováno. (Žid 12,20; Ex 19,12-13) To bylo napsáno Židům.

Zvíře je člověk nečistý, hmotný, jdoucí za svou nízkou částí žijící zvířecky, jenž, jak svědčí také Aristoteles, je tisíckrát hor­ší a nižší než zvířata.

Horou je vznešená Panna - o tolik vyšší nad všechny, oč je pokornější. Jestliže se tedy odváží na ni upřít zrak, ji chválit, k ní přistupovat, jí se dotýkat ve své zpozdílosti člověk zví­řecí, zda-li nezaslouží, aby jím bylo pohrdáno, aby byl spíše zahnán než přijat a vyslyšen, zvláště když chvála z úst hříš­níka není vznešená?

Tato přečistá Panna, obraz vší svatosti a forma veškeré čistoty, pravidlo spravedlnosti, vzor počestnosti a nevinnosti, musí být spatřována a chválena čistým zrakem duše, s vyloučením veškeré nečisté a kalné myšlenky a pocitu, vznětu a činnosti. Poznání se děje jistým připodobněním. Chválící a rozjímající se tedy jaksi spojuje s tím, o němž rozjímá a jehož chválí. Je však známo, že spojení dvou sobě nepodobných je zcela nevhodné, takže mezi těmi, kteří se spojují, musí být po­měrnost.

Ty tedy, jenž se v rozjímání a chvále toužíš spojit s nejčistší Pannou, nejsvětější Rodičkou, božskou Vládkyní, snažíš se k ní přiblížit a usiluješ o to, abys k ní přilnul, očisti svou duší, měj hrůzu před tělesností, usiluj o čistotu a cudnost. Styď se objevit s nečistou duší před tak čistou Matkou a Paní. Jestliže ještě nemáš očištěné srdce, plač a naříkej nad svou tělesností a pros srdečně a bez ustání dobrotivou Královnu o milost nápravy a ctnost čistoty.

Její dobrota a čistota je tak velká, její počestnost a šlechetnost je tak nepochopitelně obrovská, že i nečistí a lidé plní ne­řestí jsou zapalováni její láskou. Mimoto láska a milosrdenství, pokora a dobrotivost požehnané Panny je tak nevýslovná, že neopouští nikoho, kdo ji vzývá a ji chválí, ať je jakkoliv ohyzdný a neřestný, jen když pláče nad svou hnilobou, slibuje polepšení a snaží se vyprosit si pomoc nadpřirozené lásky prostřednictvím této Přímluvkyně.

Uvažme ještě, že tak jako vznešené kněžny, královny a vládkyně tohoto světa nedovolují, aby u nich nestál a jím nesloužil nikdo jiný než urostlí a hezcí mládenci a ozdobení sluhové, tím více je spravedlivé a slušné, aby Královně nebes, Paní andělů, Matce Nejvyššího a Vládkyni všech věků vzdávali čest a chválu a o ní rozjímali jen čistí a opravdu vznešení ctnostmi, skvící se čistotou, zářící urozeností mravu.

Avšak ani nečistí a bezbožní nechť neustávají od její chvály a úcty, neboť jejich chvála a úcta, vzdávaná nejdobrotivější Panně, je jistým způsobem připravuje k vyprošení jejího milosrdenství. Neboť tak jako nejmilosrdnější Bůh nenechá žádné dobro, třeba vykonané i mimo stav lásky, bez odměny, tak ani Bohu podobná Paní, nejlaskavější P. Maria nenechá žádnou službu bez odměny. 

 

[Dyonisius Carthusianus: De laudibus B. V. Mariae, I, 2. Převzato s laskavým svolením České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 1, 1931. Mírně jazykově upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

O strašlivosti Božího soudu 
O spojitosti a řádu čtyř posledních věcí člověka  

 

Související články: 

Stará irská litanie k Panně Marii
Lukáš Drexler: Panna Maria - Matka Boží
Jacek Salij: Mariánská dogmata a Písmo svaté
  
Jan van Ruysbroeck: Syn jí nemůže odepřít nic  
Roberto Zavalloni: Učení sv. Antonína Paduánského o Marii - 1. část
Jan Evangelista Urban: Největší dar od nejsvětější Panny - Tělo Kristovo
Caterinato: Sladká Maria - Panna Maria ve zbožnosti a díle sv. Kateřiny Sienské 

Ludvík Maria Grignion z Montfortu: Pojednání o pravé zbožnosti k Nejsvětější Panně  
Arnold Bostius: Panna Maria je matkou a ochránkyní všech, obzvláště pak synů Karmelu  
Frederick W. Faber: Těm, kdo se bojí, že láska k Panně Marii uškodí zájmům Pána Ježíše 
Marcin Jan Janecki: Sjednocení s Bohem skrze sjednocení s Marií podle Marie Petyt  
Lukáš Drexler: "Skrze ni, s ní a v ní" neboli o duchovním mateřství Panny Marie  
Lukáš Drexler: Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu - mariánský mystik
Lukáš Drexler: Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření"
Mikuláš Ďurkáň: Hlas otců církve o Panně Marii prostřednici
André-Marie Meynard: Uctívání Svaté Panny a dokonalost
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Moc Panny Marie
Mechtilda Magdeburská: O pozdravu naší Paní
Wincenty Granat: Svatost Boží Rodičky Marie 
Jan van Ruysbroeck: Myšlenky o Panně Marii 
René Laurentin: Maria, naše Matka 
Lukáš Drexler: Odevzdat se Marii  
Vidět Marii znamená vidět Ježíše  
Lukáš Drexler: Maria souznělá 

 

[RSS]

Přečteno 1624x

další články