Nacházíte se na: Theofil > Bůh, Trojice > Pánem je Otec, Pánem je Syn, Pánem je i Duch Svatý

Pánem je Otec, Pánem je Syn, Pánem je i Duch Svatý

sv. Irenej z Lyonu, 29.7. 2020

"Důkaz apoštolského zvěstování" je méně známý spis sv. Ireneje z Lyonu (+ cca 202/203), ve kterém v odkazu na nauku přijatou od apoštolů Irenej vykládá základní body křesťanské víry, týkající se zejména trojjediného Boha a jeho vykupitelského zjevení v Ježíši Kristu. Následující krátký úryvek z něj dosvědčuje právě ono křesťanské poznání Boha jako nerozdílné Trojice.

irenej-z-lyonu-006-upr-3-men.jpg

 

Pánem je Otec a Pánem je Syn, Bohem je Otec a Bohem je Syn, neboť zrozený z Boha je Bohem. A tak podle substance, své moci a podstaty[1] se ukazuje jeden Bůh, podle řádu naší spásy[2] pak Syn a Otec. Otec všech věcí je neviditelný a nepřístupný, proto je třeba, aby ti, kteří se chtějí přiblížit k Otci, měli k Otci přístup skrze Syna.

Ještě jasněji o Otci a Synu mluví David: „Trůn tvůj, Bože, je na věky věků. Zamiloval sis spravedlnost a pojal nenávist k nepravosti, proto tě Bůh pomazal olejem radosti více než tvé druhy" (Ž 45,7-8; srov. Žid 1,8-9). Tak tedy Syn, který je přece Bohem, obdržel od Otce, to jest od Boha, trůn věčného panování a olej pomazání, více než jeho druhové. Olejem pomazání je Duch, kterým byl pomazán, a jeho druhové, to jsou proroci, spravedliví, apoštolové a všichni, kteří docházejí účasti v jeho Království, tj. jeho učedníci.

 

[Irenej z Lyonu: Důkaz apoštolského zvěstování (Demonstratio Apostolicae Praedicationis), 48. Na základě polského překladu (Ireneusz z Lyonu: Wykład nauki apostolskiej, Kraków 1997) a s přihlédnutím k překladům latinskému (Irenaeus Lungdunensis: Demonstratio Apostolicae Praedicationis, Friburgum Brisgoviae 1917) a anglickému (Irenaeus: The Demonstration of the Apostolic Preaching, London 1920) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Zjevení Syna se rovná poznání Otce  
Tři články naší víry: Otec, Syn a Duch Svatý 
Slávou Boží je živý člověk, životem člověka je patření na Boha  
Až přijde Kristus, uvidí lidé Boha 
Důkaz apoštolského zvěstování  
Eucharistie, záruka vzkříšení  
Kristus je králem všech lidí 
Seslání Ducha Svatého  

  

Související články:

Nejsvětější Trojice
Augustin: O Trojici (De Trinitate) 
Antonín Salajka: O trojjediném Bohu  
Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyonu 
Atanáš Alexandrijský: Trojice je svatá a dokonalá 
Hans Urs von Balthasar: Kenotický trojjediný Bůh  
Lukáš Drexler: Quicumque - Athanášské vyznání víry  
Hans Urs von Balthasar: Trojjediné sebezřeknutí Lásky  
Dominik Pecka: Trinitární základ křesťanských mysterií  
Atanáš Alexandrijský: List o usneseních Nicejského koncilu   
Jean-Baptiste Chautard: Přesvatá Trojice, plnosti božského života!
František od Panny Marie: Účast Panny Marie na životě Nejsvětější Trojice 
Henry Edward Manning: Duch Svatý - sjednotitel Otce a Syna i Boží Církve  
Tertulián: Učiňme člověka k obrazu našemu, k obrazu Syna vtěleného - jednoho z Trojice  
Jan van Ruysbroeck: Jednota v Trojici, Trojice v Jednotě - jeden všemohoucí Bůh  
Marie od Vtělení (Guyart): Uchvácena a pohlcena viděním Nejsvětější Trojice  
Polská biskupská konference: Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice 
Hilarius z Poitiers: Křtěte národy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého 
Lukáš Drexler: Lidská sexualita "eucharistická" a jako obraz Trojice  
Origenes - Jeroným: Syn z Otce - Bůh z Boha, Světlo ze Světla 
Basil Veliký: Kdo přijímá Ducha, přijímá zároveň Otce i Syna
Mechtilda Magdeburská: Kterak duše chválí Svatou Trojici
Augustin: Otec, Syn a Duch Svatý - jeden a pravý Bůh  
Mechtilda Magdeburská: Nebeský šenk Svaté Trojice  
Mechtilda Magdeburská: Jak Bůh sebe chválí a zpívá 
Bernard Przybylski: Matka Boží a Nejsvětější Trojice 
Řehoř z Nyssy: Proti Eunomiovi (Contra Eunomium) 
Adrienne von Speyr: Vzývání Nejsvětější Trojice 
 Albert Veliký: Modlitba k Nejsvětější Trojici  
František Saleský: List o narození Páně 
Alžběta od Trojice: Můj Bože, Trojice 
Lukáš Drexler: Arianismus, ariánství 
Marian Zawada: Rodinnost Boha
Andělská chvála Trojice svaté  
Lukáš Drexler: Bůh

 

nejsvetejsi-trojice-8.jpg

 

Poznámky:


[1] V originálním, tj. řeckém, dnes ztraceném textu byly pravděpodobně výrazy: hypostasis, dynamis a úsia, v lat. překladu jsou výrazy: substantia, virtus a essentia. Pozn. překl.

[2] V řecké předloze byl pravděpodobně výraz oikonomia. Pozn. překl.

 

[RSS]

Přečteno 1082x

další články