Nacházíte se na: Theofil > Patristika > Pánem je Otec, Pánem je Syn, Pánem je i Duch Svatý

Pánem je Otec, Pánem je Syn, Pánem je i Duch Svatý

sv. Irenej z Lyonu, 29.7. 2020

"Důkaz apoštolského zvěstování" je méně známý spis sv. Ireneje z Lyonu (+ cca 202/203), ve kterém v odkazu na nauku přijatou od apoštolů Irenej vykládá základní body křesťanské víry, týkající se zejména trojjediného Boha a jeho vykupitelského zjevení v Ježíši Kristu. Následující krátký úryvek z něj dosvědčuje právě ono křesťanské poznání Boha jako nerozdílné Trojice.

irenej-z-lyonu-006-upr-3-men.jpg

 

Pánem je Otec a Pánem je Syn, Bohem je Otec a Bohem je Syn, neboť zrozený z Boha je Bohem. A tak podle substance, své moci a podstaty[1] se ukazuje jeden Bůh, podle řádu naší spásy[2] pak Syn a Otec. Otec všech věcí je neviditelný a nepřístupný, proto je třeba, aby ti, kteří se chtějí přiblížit k Otci, měli k Otci přístup skrze Syna.

Ještě jasněji o Otci a Synu mluví David: „Trůn tvůj, Bože, je na věky věků. Zamiloval sis spravedlnost a pojal nenávist k nepravosti, proto tě Bůh pomazal olejem radosti více než tvé druhy" (Ž 45,7-8; srov. Žid 1,8-9). Tak tedy Syn, který je přece Bohem, obdržel od Otce, to jest od Boha, trůn věčného panování a olej pomazání, více než jeho druhové. Olejem pomazání je Duch, kterým byl pomazán, a jeho druhové, to jsou proroci, spravedliví, apoštolové a všichni, kteří docházejí účasti v jeho Království, tj. jeho učedníci.

 

[Irenej z Lyonu: Důkaz apoštolského zvěstování (Demonstratio Apostolicae Praedicationis), 48. Na základě polského překladu (Ireneusz z Lyonu: Wykład nauki apostolskiej, Kraków 1997) a s přihlédnutím k překladům latinskému (Irenaeus Lungdunensis: Demonstratio Apostolicae Praedicationis, Friburgum Brisgoviae 1917) a anglickému (Irenaeus: The Demonstration of the Apostolic Preaching, London 1920) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Zjevení Syna se rovná poznání Otce  
Tři články naší víry: Otec, Syn a Duch Svatý 
Až přijde Kristus, uvidí lidé Boha 
Důkaz apoštolského zvěstování  
Eucharistie, záruka vzkříšení  
Kristus je králem všech lidí 
Seslání Ducha Svatého  

  

Související články:

Nejsvětější Trojice
Augustin: O Trojici (De Trinitate) 
Antonín Salajka: O trojjediném Bohu  
Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyonu 
Atanáš Alexandrijský: Trojice je svatá a dokonalá
Lukáš Drexler: Quicumque - Athanášské vyznání víry
  
Hans Urs von Balthasar: Trojjediné sebezřeknutí Lásky  
Dominik Pecka: Trinitární základ křesťanských mysterií  
Atanáš Alexandrijský: List o usneseních Nicejského koncilu   
Jean-Baptiste Chautard: Přesvatá Trojice, plnosti božského života!
František od Panny Marie: Účast Panny Marie na životě Nejsvětější Trojice 
Henry Edward Manning: Duch Svatý - sjednotitel Otce a Syna i Boží Církve 
Jan van Ruysbroeck: Jednota v Trojici, Trojice v Jednotě - jeden všemohoucí Bůh  
Marie od Vtělení (Guyart): Uchvácena a pohlcena viděním Nejsvětější Trojice  
Polská biskupská konference: Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice 
Hilarius z Poitiers: Křtěte národy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého 
Lukáš Drexler: Lidská sexualita "eucharistická" a jako obraz Trojice  
Origenes - Jeroným: Syn z Otce - Bůh z Boha, Světlo ze Světla 
Basil Veliký: Kdo přijímá Ducha, přijímá zároveň Otce i Syna
Mechtilda Magdeburská: Kterak duše chválí Svatou Trojici
Augustin: Otec, Syn a Duch Svatý - jeden a pravý Bůh  
Mechtilda Magdeburská: Nebeský šenk Svaté Trojice  
Mechtilda Magdeburská: Jak Bůh sebe chválí a zpívá 
Bernard Przybylski: Matka Boží a Nejsvětější Trojice 
Řehoř z Nyssy: Proti Eunomiovi (Contra Eunomium) 
Adrienne von Speyr: Vzývání Nejsvětější Trojice 
 Albert Veliký: Modlitba k Nejsvětější Trojici  
František Saleský: List o narození Páně 
Alžběta od Trojice: Můj Bože, Trojice 
Lukáš Drexler: Arianismus, ariánství 
Marian Zawada: Rodinnost Boha
Andělská chvála Trojice svaté  
Lukáš Drexler: Bůh

 

nejsvetejsi-trojice-8.jpg

 

Poznámky:


[1] V originálním, tj. řeckém, dnes ztraceném textu byly pravděpodobně výrazy: hypostasis, dynamis a úsia, v lat. překladu jsou výrazy: substantia, virtus a essentia. Pozn. překl.

[2] V řecké předloze byl pravděpodobně výraz oikonomia. Pozn. překl.

 

[RSS]

Přečteno 839x

další články