Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 2

Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 2

Jaroslav Ovečka, 6.5. 2008

Pokračování rozboru spisu "Duchovní píseň" španělského mystika sv. Jana od Kříže (1542-1591) z pera českého jezuity, v němž autor tentokrát ukazuje, která část Janova díla popisuje daný stupeň duchovního vývoje duše.

jan-od-krize-2.jpgJak již bylo řečeno, Duchovní píseň obsahuje ce­lý vývoj mystického života nazíravé duše. Po Před­mluvě, v níž se obrací k Matce Anně od Ježíše, sv. Jan podává celou báseň Kde jsi se skryl a pak v „Před­mětu"[1] mezi básní a výkladem naznačuje dispozici básně a tím i výkladu. Přesněji tu dispozicí podává uprostřed knihy v PS 22,3.

Báseň i výklad počínají v té chvíli, kdy se duše, asketicky již značně vyspělá a od Boha vyvolená k ještě vyššímu zdokonalení, z lásky k Bohu a ovšem z jeho vnuknutí a s jeho pomocí účinně rozhodne k tomu stupni a způsobu duchovního života, který sv. Jan ve Výstupu na horu Karmel nazývá činnou (aktivní) nocí smyslů - a popisují její duchovní vývoj až do té doby včetně, kdy je již na nejvyšším bytostném mysticky spojivém stupni, totiž v duchovním sňatku. Tento vývoj se u sv. Jana dělí na cestu očist­nou, osvětnou neboli nazíravou a spojivou[2].

Cesta očistná je líčena ve slokách I.-V. Duše se na ní cvičí v námahách a hořkostech umrtvování a v rozjímání o duchovních věcech. Srovnáme-li to podle Výstupu na horu Karmel a Temné noci, očistná cesta je zde v PS jen období činné (aktivní) noci smyslů. Vyplývá to z toho, že sv. Jan očistné cestě v PS připisuje jen rozjímání (PS 22,3).

O cestě osvětné pojednávají sloky VI.-XIII. Odpo­vídá, vezmeme-li opět srovnání s Výstupem a Nocí, době od počátku trpné (pasivní) noci smyslů až do konce trp­né noci ducha, tedy do duchovního zasnoubení včetně, k němuž dojde ve sloce XIII.

Cesta spojivá je popsána ve slokách XIV.-XL. Ve slokách XIV.-XXI. obsahuje vylíčení období stavu duchovního zasnoubení, tj. posledního zdoko­nalování a přípravy duše na duchovní sňatek; ve sloce XXII. dojde k duchovnímu sňatku; ve slo­kách XXIII.-XXXV. jsou líčeny různé stránky stavu duchovního sňatku; posledních pět slok XXXVI.-XL. jedná o touze duše - Nevěsty po ne­beské blaženosti, po níž jedině ona ještě v tomto dokonalém stavu prahne.

Nyní můžeme přistoupit k podání prozaického převodu jednotlivých slok se stručným souhrnem výkladu, který jim sv. Jan dává v Duchovní písni.

Pokračování.

(Převzato s laskavým svolením České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 3, 1936. Pro lepší srozumitelnost mírně jazykově upraveno redakcí Revue Theofil.)

 

Více o sv. Janu od Kříže

 

Jan od Kříže: Duchovní píseň
Jaroslav Ovečka: Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 1
Jaroslav Ovečka: Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 2
Jaroslav Ovečka: Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 3

 

Zkratky:

N = Temná noc
Vp = Výstup na horu Karmel
Ps = Duchovní píseň, první redakce
PS = Duchovní píseň, druhá redakce
Pn = Plamen lásky žhavý, první redak­ce
PN = Plamen lásky žhavý, druhá redakce

 

Související články:

M. Konečná: Jan od Kříže - životopis
Jan od Kříže: Jak dobře znám já zdroj 
Jan od Kříže: O Slovu Božím - Del Verbo divino  
Jan od Kříže: Poučení, která uchovala M. Magdaléna od Ducha Svatého 
P. Markovič: Stručné dějiny křesťanského výkladu Písně písní do sv. Bernarda z Clairvaux 
P. Markovič: Všeobecný úvod ke Kázáním na Píseň písní sv. Bernarda z Clairvaux
Terezie od Ježíše: Výkřiky za bloudící

 

Poznámky:

[1] V současném českém vydání Duchovní písně in sv. Jan od Kříže: Duchovní píseň, Kostelní Vydří 2000 je tato část nazvaná „Téma" (s. 31). Pozn. RTh.

[2] Též označovanou jako sjednocující. Pozn. RTh.

 

[RSS]

Přečteno 2172x

další články