Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Kráčím od Tvého lidství ke Tvému Božství a od Tvého Božství ke Tvému lidství

Kráčím od Tvého lidství ke Tvému Božství a od Tvého Božství ke Tvému lidství

sv. Anděla z Foligna, 4.1. 2021

Svatá středověká františkánská mystička Anděla z Foligna (+1309) správně nazírá tu pravdu, kterou hlásali už apoštolové a po nich církevní otcové, totiž že Ježíšovo lidství je cestou k Jeho Božství a že Jeho Božství se nám dává pro naši spásu skrze Jeho svaté tělo, které On přijal z Panny Marie, obětoval na Kříži a učinil je nástrojem naší spásy. Jednoduše řečeno, že Ježíšovo lidství se stalo pramenem nestvořeného Božství pro celý stvořený svět, když se Stvořitel stal tvorem, aniž by přestal být Stvořitelem.

 

andela-z-foligna-001-men1.jpg
 

 

Ó Ježíši Kriste Stvořiteli! Ó Ježíši Kriste tvore! Ó pravý Bože a pravý člověče, ó pravé tělo, pravá krvi, pravé údy pravého těla! Ó podivuhodné spojení, souzvuku nezměrností! Pane, kráčím od Tvého lidství ke Tvému Božství, od Tvého Božství ke Tvému lidství, jdu a vracím se. Duše se setkává v nazírání s nevýslovným Božstvím, jež v sobě nese poklady bohatství a moudrosti.

Ó nehynoucí poklade Božství! V Tobě čerpám výživné rozkoše a vše, co pravím, i vše, co nejsem s to říci. Vidím Ježíšovu drahocennou duši se všemi ctnostmi, dary Ducha Svatého, vidím celou oběť svatou a bez poskvrny[1].

Vidím to tělo, cenu našeho vykoupení. Vidím krev, z níž čerpám spásu života. A pak vidím, co nedovedu říci. - Zde, pod tímto závojem je Ten, jemuž se klaní Panstva, před Nímž se v bázni chvějí Duchové a Mocnosti[2]. Ó kdyby se otevřely naše oči jako jejich, jaké divy by se děly v nás, blížíme-li se tajemství s úctou a pokorou!

 

[Český překlad převzat z knihy M. V. Bernadot O. P.: Eucharistií k Nejsvětější Trojici, Velké Meziříčí 1928, a mírně upraven a doplněn redakcí Revue Theofil.]

 

Od téže autorky:

O cestách smíření  
Být zcela přetvořen v Krista  
Jeho ranami jsme uzdraveni  

 

Související články:

CH.-V. Héris: Tajemství Vtělení  
Řehoř Veliký: Ten, který je věčný, se ukázal v čase  
Řehoř Naziánský: Největší zázrak - zázrak mého spasení  
Petr Chrysolog: Bůh narozen z člověka, lidé narozeni z Boha  
Origenes: Jak je možné poznat Boha a obdržet od něho spásu?  
Jan Evangelista Urban: Největší dar od nejsvětější Panny - Tělo Kristovo   
Hilarius z Poitiers: Jako Syn žije z Otce, tak my žijeme ze Syna skrze jeho tělo  
Lev Veliký: Jeden a týž prostředník mezi Bohem a lidmi, Bůh i člověk Ježíš Kristus  
Henri-Dominique Simonin: Sv. Cyril Alexandrijský, obhájce Božího mateřství Panny Marie  
Irenej z Lyonu: Slávou Boží je živý člověk, životem člověka je patření na Boha  
Aelred z Rievaulx: Narodil se tělesně, abychom se my narodili duchovně 
Hilarius z Poitiers: Vtělení Boha Slova je zárukou naší nesmrtelnosti 
Cyril Alexandrijský: Ježíš Kristus dal své tělo za život všech lidí  
Absconditus: Bůh nemůže mlčet, neboť je odvěké Slovo
Maxim Vyznavač: Bůh na sebe vzal naši přirozenost 
Irenej z Lyonu: Zjevení Syna se rovná poznání Otce 
Fulgentius z Ruspe: Sám sebe za nás obětoval
Řehoř Naziánský: O podivuhodné výměně  
Atanáš Alexandrijský O vtělení Slova 
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve

 

Poznámky:


[1] Srov. Žid 9,14; viz též „1. eucharistickou modlitbu" Římského misálu. Pozn. red. RTh.

[2] „Panstva", „Duchové" a „Mocnosti" jsou názvy pro různé andělské řády. Více k tomu viz např. v článku: Étienne Gilson: Učení sv. Bonaventury o devateru andělských kůrů. Pozn. red. RTh.

 

[RSS]

Přečteno 749x

další články