Nacházíte se na: Theofil > Panna Maria > Te, Matrem Dei, laudamus (Tebe, Matko Boží, chválíme)

Te, Matrem Dei, laudamus (Tebe, Matko Boží, chválíme)

sv. Bonaventura, 24.5. 2008

Mariánský hymnus světce a učitele církve Bonaventury z Bagnoreggia (+1274). Ač v něm Boží Matku nazývá zdánlivě "odvážnými" tituly, přesto tímto hymnem oslavuje na prvním místě Boha a Kristovo spásné dílo.

maria-1-vz.jpg

Te, Matrem Dei, laudamus,

Te, Mariam Virginem profitemur:

Te aeterni Patris Sponsam

omnis terra veneratur.

Tibi omnes Angeli et Arcnangeli:

Tibi Throni et Principatus fideliter deserviunt:

Tibi omnes Potestates et omnes Virtutes,

coeli coelorum et universae Dominationes

obediunt.

Tibi omnes Chori,

Tibi Cherubim et Serafim

exsuetantes assistunt.

Tibi omnis angelica creatura

inessabili voce proclamat:

Ave, Ave, Ave, Maria, Dei Genitrix,

Mater et Virgo.

Pleni sunt coeli et terra

majestatis gloriae Tuae.

Te gloriosus apostolorum chorus

sui Creatoris Matrem collaudat:

Te beatorum martyrum

coetus candidatus

Christi Genitricem glorificat:

Te gloriosus confessorum exercitus

Trinitatis templum appellat:

Te sanctarum Virginum chorea amabilis

virginiatis et humilitatis exemplum depraedicat:

Te coelestis curia Reginam honorat:

Te per orbem universum Ecclesia concelebrat,

Matrem divinae Majestatis,

venerandam Te

veram Regis coelestis puerperam,

sanctam quoque, dulcem et piam veneratur.

Tu Angelorum Domina, Tu paradisi janua:

Tu scala regni coelestis et gloria,

Tu thalamus, Tu arca pietatis et gratiae:

Tu vena misericordiae,

Tu Sponsa,

Mater Regis aeterni.

Tu templum et sacrarium Spiritus sancti,

totius sanctissimae Trinitatis nobile triclinium:

Tu Mediatrix Dei et hominum,

Amatrix mortalium:

Tu Agonizatrix pugnantium,

Advocata pauperum,

Miseratrix et refugium peccatorum:

Tu Erogatrix munerum,

Superatrix ac terror daemonum et superborum.

Tu mundi Domina, coeli Regina,

post Deum sola spes nostra:

Tu salus Te invocantium,

portus naufragantium,

miserorum solatium, pereuntium refugium:

Tu Mater omnium beatorum, gaudium plenum post Deum,

omnium supernorum civium solatium:

Tu Promotrix iustorum,

Congregatrix errantium,

promissio patriarcharum:

Tu veritas prophetarum,

praeconium et doctrina apostolorum,

magistra evangelistarum:

Tu fortitudo martyrum, exemplar confessorum,

honor et doctrina virginum.

Tu ad liberandum exsulem hominem

Filium Dei suscepisti in uterum.

Per Te, expugnato hoste antiquo,

sunt aperta fidelibus regna coelorum.

Tu cum Filio Tuo sedes ad dexteram Patris.

Tu ipsum pro nobis roga, Virgo Maria,

quem nos ad iudicandum credimus,

esse venturum.

Te ergo quaesumus,

Tuius famulis subveni,

qui pretioso sanguine Filii Tui

redempti sumus.

Aeterna fac, pia Virgo,

cum sanctis omnibus nos in gloria numerari.

Salvum fac populum Tuum, Domina,

ut simus participes haereditatis Filii Tui,

et rege nos et custodi nos in aeternum.

Per singulos dies, o Mater, Te salutamus

et laudare cupimus, usque in aeternum.

Dignare, o dulcis Maria,

nunc et semper nos sine delicto custodire.

Miserere, Pia, nobis,

miserere nobis.

Fiat misericordia Tua magna nobiscum,

quia in Te, Virgo Maria, confidimus.

In Te, o dulcis Maria, speramus,

defende nos in aeternum.

Te, Mater Dei, decet laus,

honor, imperium, virtus et gloria

in saecula saeculorum.

Amen 

Tebe, Matko Boží, chválíme,

Tebe, Marie, Pannou nazýváme,

Tebe, věčného Otce nevěstu

veškerá země uctívá.

Tobě všichni Andělé a Archandělé,

Tobě Trůny a Panstva věrně slouží,

Tebe všechny Moci a všechny Síly,

nebesa nebes a veškerá Panstva

jsou poslušna.

Tobě všechny Kůry,

Tobě Cherubové a Serafové

s jásáním přisluhují.

Tobě veškeré andělské Stvoření

nepřestávajícím hlasem volá,

Zdrávas, Zdrávas, Zdrávas, Maria, Rodičko Boží,

Matko a Panno.

Plna jsou nebesa i země

vznešenosti Tvé slávy.

Tebe slavný apoštolů sbor

jako Matku svého Stvořitele spolu velebí,

Tebe blažených mučedníků

bělostné shromáždění

jako Rodičku Krista oslavuje:

Tebe slavné vyznavačů vojsko

nazývá chrámem Trojice,

Tebe svatých panen tanec líbezný

prohlašuje za vzor panenství a pokory,

Tebe dvůr nebeský jako Královnu ctí,

Tebe po celém světě církev spolu oslavuje,

Matku Božské Velebnosti,

aby ctila Tebe

jako pravou nebeskou Rodičku Krále,

a chválí Tebe jako svatou a sladkou a zbožnou.

Tys Královna Andělů, Tys brána rajská,

Tys žebřík Jakobův a sláva.

Tys komnata, Tys archa zbožnosti a milosti,

Tys ložisko milosrdenství,

Tys Nevěsta,

Matka věčného Krále,

Tys chrám a svatyně Ducha svatého,

celé Nejsvětější Trojice vznešený útulek,

Tys Prostřednice mezi Bohem a lidmi,

Milovnice smrtelných,

Tys Zápasnice bojujících,

Přímluvkyně ubohých,

Slitovnice a útočiště hříšníků,

Tys Prositelka za dary,

Tys Vítězka nad démony a pyšnými.

Tys světa Paní, nebes Královna,

po Bohu jediná naše naděje,

Tys spása Tebe vzývajících,

přístav trosečníků.

ubohých útěcho, hynoucích útulek,

Tys, Matko, blahoslavených všech po Bohu radostí nejplnější,

potěšení všech nebešťanů,

Tys Povyšovatelka spravedlivých,

Shromažditelka bloudících,

zaslíbení patriarchů,

Tys pravda proroků,

poselství a nauka apoštolů,

učitelka evangelistů,

Tys statečnost mučedníků, příklad vyznavačů,

sláva a ozdoba panen.

Tys pro vysvobození vyhnance člověka

přijala Syna Božího v život svůj.

Tebou, po vypuzení starého nepřítele,

je otevřeno věřícím království nebes.

Ty se Synem svým sedíš po pravici Otcově.

Ty, Panno Maria, popros za nás toho,

o kterém věříme,

že nás přijde soudit.

Tebe tedy prosíme,

přispěj na pomoc služebníkům Svým,

kdo jsme vykoupeni

předrahou krví Syna Tvého.

Ve věčné dej slávě, Přemilá Panno,

bychom se všemi svatými byli započteni.

Spasen učiň lid svůj, ó Paní,

abychom byli účastni dědictví Syna Tvého

a řiď nás a chraň nás na věky.

Každého dne, ó Matko, Tebe zdravíme

a žádáme si Tebe chválit až na věky.

Račiž, ó sladká Maria,

nyní i vždycky bez hříchu, nás ochraňovat.

Smiluj se nad námi, Přemilá,

smiluj se nad námi.

Budiž veliké milosrdenství Tvoje s námi vždy,

protože Tobě, Panno Maria, důvěřujeme.

V Tebe, ó sladká Maria, doufáme,

braň nás navěky.

Tobě, Matko Boží, náleží chvála,

čest, vláda, velebení a sláva

na věky věků.

Amen

(Mírně upraveno redakcí Revue Theofil.)

 

Od téhož autora:

Zdroj života je v Tobě
Buď člověkem modlitby!

Sestrám o dokonalé lásce Boží
Modlitba před Nejsvětější svátostí 
Svatost jako cesta k moudrosti 
O Božském Srdci Páně 
Modlitba apoštolova  
Pod křížem

   

Související články:

Epifanius ze Salaminy: Chvalozpěv o Panně Marii, Bohorodičce 
Roberto Zavalloni: Učení sv. Antonína Paduánského o Marii 1/6 
Étienne Gilson: Učení sv. Bonaventury o devateru andělských kůrů  
Lukáš Drexler: "Skrze ni, s ní a v ní" neboli o duchovním mateřství Panny Marie  
Gabriel od P. Marie Bolestné: Věřím v Tebe, Maria, Matko mého Boha a Matko má!
Ludvík M. Grignion z Montfortu: Pojednání o pravé zbožnosti k Nejsvětější Panně
Lukáš Drexler: Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu - mariánský mystik 
Lukáš Drexler: Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření" 
Mikuláš Ďurkáň: Hlas otců církve o Panně Marii prostřednici
Gabriel od sv. Marie Magdaleny: Maria Prostřednice
Reginald Garrigou-Lagrange: Ve škole Panny Marie
Reginald Dacík: Svatý Bernard, Pěvec Matky Boží  
Mechtilda Magdeburská: O pozdravu naší Paní
Jacek Salij: Mariánská dogmata a Písmo svaté
Jan Maria Vianney: Panna Maria, prostřednice 
Emilián Soukup: Maria - Matka božské milosti 
Venantius Fortunatus: O Gloriosa Domina
Efrém Syrský: Píseň o Nejsvětější Panně
Lukáš Drexler: Panna Maria - Matka Boží
René Laurentin: Maria, naše Matka 
Lukáš Drexler: Odevzdat se Marii
Lukáš Drexler: Maria souznělá 

 

[RSS]

Přečteno 3398x

další články