Nacházíte se na: Theofil > Panna Maria > "Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha"

"Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha"

sv. Sofronios, 23.3. 2021

Svatý jeruzalémský patriarcha Sofronios (+638) ústy archanděla Gabriela, "posla radosti", opěvuje velikost milosti i velikost té, jíž se této milosti dostalo od Boha při události Zvěstování, to jest Panny Marie, kdy Veliký se v ní stal malým, abychom se my malí mohli touto milostí opět stát velikými před tváří Boha v Nebi.

 

zvestovani-004-upr-2-men.jpg
 

 

„Proto Ti rovněž, Panno nejchvályhodnější, říkám: ‚Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha.‘ Nalezla jsi milost, jakou žádná jiná z žen nenalezla; nalezla jsi milost, jaké nikdo nedoznal; nalezla jsi milost, jaké nikdo nedošel. A jakou že milost? Slyš: ‚Hle, počneš v lůně a porodíš Syna, a dáš Mu jméno Ježíš. On bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. A Pán Bůh Mu dá trůn Jeho otce Davida a On bude kralovat nad domem Jákobovým na věky, a Jeho království nebude mít konce‘ (Lk 1,31-33). Byl jsem k Tobě poslán z nebe, abych Ti to oznámil; poslal mne Ten, který se má z Tebe narodit, abych Ti s jasností ohlásil tuto radostnou zvěst; byl jsem poslán, abych Ti dal poznat tato slova a výroky. Slovo Otce mi přikázalo, abych Ti je předložil, uložil mi to Jednorozený Syn Boží. To poselství mi uložil na výšinách, a hle, vidím Ho dlít zde; tento úkol mi svěřil v nebi, a hle, vidím Jej přebývajícího v Tobě, Panně. Byl věčným Ten, který sestoupil do Panny; neznal čas Ten, jehož jsi v čase počala; byl bez těla Ten, který se tělesně narodil z Tebe; byl neomezený Ten, který v Tobě zaujal místo."

 

[Sofronios: Řeč II. Na Zvěstování Nejsvětější Bohorodičky (Oratio II. In Sanctissimae Deiparae Annuntiationem), 28; in PG 87, 3249-3252. Na základě polského znění (in: Teksty o Matce Bożej. Ojcowie Kościoła Greccy i Syryjscy, Niepokalanów 1981, s. 129) a řeckého textu (in: J.-P. Migne: Patrologia graeca, Paris 1865) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Související články:

Augustin: Vírou uvěřila, vírou počala  
Tomáš Akvinský: O zvěstování blahoslavené Panny
Hans Urs von Balthasar: Maria, paměť církve 1/3 - Mariino rozjímání  
Lukáš Drexler: Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření"
Roberto Zavalloni: Učení sv. Antonína Paduánského o Marii 3/6   
Mechtilda Magdeburská: Kterak poroučet Ave Maria naší Paní 
Germán I. Konstantinopolský - Zdrávas, Nejčistší! 
Mechtilda Magdeburská: O pozdravu naší Paní 
Paschasius Radbert: Zdrávas, Neposkvrněná! 
Antonín Paduánský: Maria - zářivá duha  
Vidět Marii znamená vidět Ježíše  

 

[RSS]

Přečteno 652x

další články