Nacházíte se na: Theofil > Svátosti > My jíme našeho Boha

My jíme našeho Boha

Jan Tauler, 31.5. 2021

Rýnští mystici nebyli jen mystiky subtilní spekulace, ale také vroucího niterného přilnutí ke Kristu, a to Kristu eucharistickému, jak ukazuje úryvek z kázání jednoho z nich, Jana Taulera (+1361), který jasně vyznává, že Kristu "bylo málo být pouze naším bratrem", když se jako Bůh stal člověkem, On "se chtěl stát naším pokrmem".

 

kalich-a-chleb-009-upr-3-men-2.jpg 

 

„Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm."

Evangelium Janovo, 6,56

 

Náš milovaný Pán řekl: „Mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj. Kdo mě jí, zůstává ve mně a já v něm." V těchto slovech se vyjevuje veškerá hloubka Kristovy pokory. On mlčí o tom, co je největší, a mluví pouze o tom, co je nejmenší. Největším je jeho ctihodné Božství, on však hovoří o těle a krvi, ačkoliv Božství a jeho svatá duše jsou (v Nejsvětější Svátosti) rovněž skutečně přítomné. Jeho nevýslovná, všepřevyšující láska se podivuhodně ukazuje v tom, že mu bylo málo být pouze naším bratrem, přijmout naši ubohou, slabou a zkaženou přirozenost - stal se totiž člověkem, aby se člověk stal Bohem. S tím se však nespokojil, ale chtěl se stát naším pokrmem. Proto sv. Augustin řekl. „Není žádného jiného, tak velkého lidu, jako je lid křesťanský, k němuž by jeho bůh přišel tak blízko, jako náš Bůh přišel k nám."

My jíme našeho Boha. Jak podivuhodné a nevýslovné lásky bylo třeba, aby se vymyslelo něco tak podivuhodného! A tato láska přesahuje veškeré chápání, tato jeho láska k nám je tak nevýslovně velká, že musí zasáhnout každé lidské srdce.

Není nic v tomto hmotném světě, co by bylo člověku tak důvěrné a vnitřní, jako je jídlo a pití, jež člověk požívá ústy. A právě proto, že se (Kristus) chtěl s námi sjednotit v tom, co je nám nejbližší a nejvnitřnější, zvolil právě tento podivuhodný způsob.

 

[Jan Tauler: Kázání, 30 (úryvek). Na základě polského překladu (Mistrz Eckhart, Jan Tauler, Bł. Henryk Suzo, Św. Katarzyna ze Sieny: Eucharystia dar miłości, Kraków 2005) a s ohledem na německé znění (Die Predigten Taulers, Berlin 1910) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Více o Janu Taulerovi

 

Od téhož autora:

Píseň lásky  
Adventní píseň
Bytí a způsob přátel Božích
Jarní práce na vnitřním člověku  

  

Související články:

Efrém Syrský: Duch a Oheň 
Jan van Ruysbroeck: Myšlenky o Eucharistii  
Cyprián: Chléb náš vezdejší dej nám dnes ...  
Jan Zlatoústý: Slovo proměňuje chleba a víno v tělo a krev Krista 
Emilián Soukup: Eucharistie prvních křesťanů 1 - Nejstarší svědectví 
 Germanus od sv. Stanislava: Zvláštní úcta sv. Gemmy Galgani k Nejsvětější svátosti  
Caesarius z Arles: Jako se tělo posiluje pozemským pokrmem, tak se duše sytí slovem Božím  
Johannes Marienwerder - Dorota z Montau: Čím více kdo miluje Pána, tím více po něm prahne  
Jan Evangelista Urban: Jediná Boha hodná oběť: Kristus na Kříži, Kristus v eucharistii  
Klement Alexandrijský: Skutečný chléb z nebe je tělo Kristovo, tělo zmrtvýchvstalé  
Ambrož Milánský: Tato svátost, kterou přijímáš, se uskutečňuje Kristovými slovy  
Hilarius z Poitiers: Jako Syn žije z Otce, tak my žijeme ze Syna skrze jeho tělo
Marie-Vincent Bernadot: Podstata křesťanského života: zůstávat v Ježíši 
Tertulián: Požíváme a ctíme eucharistii a značíme se znamením Kříže  
Fulgentius z Ruspe: Jsme vpravdě tím, co tajemně slavíme při oběti  
Basil Veliký: Jak přistupovat k přijímání Těla a Krve Kristovy? 
Kateřina Sienská: "Toto tělo je Sluncem, Sluncem pravým"
Hilarin Felder: Sv. František z Assisi a Eucharistie (1/2) 
Tomáš Akvinský: Drahocenná a obdivuhodná hostina 
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Jako přirozené světlo 
Karel Boromejský: Eucharistie přepodobňuje v Boha 
Lukáš Drexler: Jsou křesťanští mystici breathariáni? 
Petr Julián Eymard: Nejsvětější Svátost je všechno
Jan z Jenštejna: De Corpore Christi - O Těle Páně 
Mechtilda z Hackebornu: Cena jediné mše svaté  
Henri J. M. Nouwen: Ježíšova konkrétní láska 
Irenej z Lyonu: Eucharistie, záruka vzkříšení 
Juliana z Norwiche: Ježíš, naše pravá Matka 
Cyril Jeruzalémský: O těle a krvi Kristově
Ambrož Milánský: Svatá Eucharistie 
René Laurentin: Nejzazší dar Lásky 
Jan Maria Vianney: Svaté přijímání
Eucharistie - dar ukřižované Lásky
Elias Vella: Já v tobě a ty ve mně 
Justin: To čiňte na mou památku 
Ambrož Milánský: O Tajemstvích 
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve
Charles Journet: Ta malá hostie
Bl. Jindřich Suso a eucharistie 
Sv. Augustin o eucharistii 

  

eucharistia-2-4.jpg

 

[RSS]

Přečteno 714x

další články