Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Kříž je spojení nebe se zemí

Kříž je spojení nebe se zemí

Emilián Soukup, 14.9. 2021

Známý dominikánský teolog a zejména překladatel a editor českého vydání Akvinského "Teologické sumy" Emilián Soukup (+1962) níže uveřejněná slova sice primárně adresoval kněžím, ale vše z nich je stejně tak platné pro každého křesťana, který má svoji existenci odvíjet a čerpat od Kristova Kříže, od Krista ukřižovaného a Jemu se připodobnit, zejména v tak velké lásce, jakou Kristus vyjádřil i uskutečnil právě na Kříži, který se stal nástrojem i znamením našeho vykoupení pro moc Boží lásky.

 

ukrizovani-jezise-krista-124-upr-3-men-2-ram-2.jpg
 

 

Kříž je spojení nebe se zemí, nebe s lidskou duší. To je život věčný, aby poznali tebe, pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše Krista.[1] Kde poznáme lépe Ježíše Krista nežli na kříži? Kde poznáme nápadněji skutečnost spojení nebe se zemí a skutečnou existenci nebe na zemi, skutečnou možnost zalétnout do nebe a spojit se s jeho poklady? Jako k sobě patří tyto dva pojmy: láska a nebe, tak k sobě patří láska, nebe a kříž. Zadívej se na svůj kříž, pozoruj svaté rány Ukřižovaného, každá krůpěj bude šeptat neodolatelným kouzlem: Na zemi stékala tato krev, aby ji učinila schopnu nebes. Nos autem gloriari oportet in cruce Domini nostri Jesu Christi, per quem est salus, vita ... per quem liberati sumus [„My se však máme chlubit křížem Pána našeho Ježíše Krista, skrze nějž je spása, život ... skrze nějž jsme osvobozeni"].[2] Osvobozeni od pout země, abychom se účinně mohli vznést k nebi.

Kříž Kristův učiní nezapomenutelným slovo svatého Pavla: Kristus zemřel za všechny lidi, aby ti, kterým dal život, nežili více sobě, nýbrž tomu, jenž je svou smrtí spasil[3]. Kříž až do posledních důsledků ukazuje lásku, jakou člověk miluje Boha více nežli sebe. Kříž Kristův volá do všech věků a do všech kněžských duší, že nelze Boha milovat jen slovy, že je třeba jej milovat láskou, která nás činí jemu podobnými, která nás proměňuje v Ježíše ukřižovaného a do našeho vnějšího i vnitřního života vtiskne jeho svaté rány. Že láska kněžské duše musí být taková jako láska apoštolů, kteří se radovali, že jim bylo dopřáno trpět pro jeho jméno, kteří neznali větší slávy svého života ani větší nadějnosti své práce nad snášení protivenství kříže. Že láska kněžské duše musí být taková jako svatého Pavla, jenž líbal své okovy, když se mu zařezávaly do těla, miloval je jako viditelné znamení svého otročení Kristu. Jak zaleze všechno sobectví před tímto kázáním kříže!

Kdo nemiluje Boha cele, z celé duše, z celé mysli, z celého srdce, má své bohatství a svůj poklad ještě jinde nežli v Bohu. Duše rozdvojená. Hle, jak je Spasitel na kříži bytost jednotná, jak je kříž navěky nejdokonalejším výrazem této celosti lásky. Zahleďte se na svůj kříž a řekněte jen to slovo a řekněte je třeba i latinsky: Totaliter [„Zcela"]. Zachvějete se nad touto celostí lásky. Neboť celou svou lidskou duši vydal utrpení z lásky, na celém jeho těle není zdravého místečka, jež by si ukryl a ochránil od bolesti, z lásky. A na kříž vystoupil, aby ukázal, že i všechna jeho práce, celý jeho život až pod kříž byl ucelen v této výlučné lásce a jí byl cele věnován.

Bez kříže by nám bylo smutno. Křižem jsme se stali dědictvím Ježíše Krista, pravého Boha. Bez kříže bychom museli zoufat smutkem a smutnou beznadějí nad nejlepšími snahami svého života. Byli bychom neúrodná půda my a všechno kolem nás. Byli bychom zpustlá vinice. On však koupil tuto půdu, svým křížem ji zpracoval, svou krví ji zavlažil.

 

[Emilián Soukup: Kříž knězův, Praha 1932, s. 35-36; jazykově upraveno (archaismy, slovosled) a doplněno poznámkami pod čarou redakcí Revue Theofil.]

 

Související články:

Chvála Kříže 
Bonaventura: Pod křížem
Jacopone da Todi: Kříž Páně 
Vladimír Losskij: Velikost Kristova kříže  
Pavel Evdokimov: Láska podle míry Boha  
Jan Damašský: Kristův Kříž převyšuje vše  
Tomáš Akvinský: Proč Kristus zemřel na kříži 
Tomáš Špidlík: Tajemství kříže z hlediska teologie 
Bratr Roger, Matka Tereza: Pán Ježíš umírá na kříži 
Efrém Syrský: Kristův kříž, záchrana lidského pokolení  
František Saleský: Hora Kalvárie je pravou univerzitou lásky    
Ludvík Maria Grignion z Montfortu: Okružní list přátelům Kříže 1  
Cyril Alexandrijský: Skrze kříž se Kristus stal Králem nad světem  
Hans Urs von Balthasar: Ježíšova smrt je interpretem jeho života  
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí  
Přechod od Starého Zákona k Novému je přechodem od těla k Duchu  
Bruno Forte: Ukřižovaný Bůh je zjevením krásy, která zachraňuje  
Lactantius: Dřevo pomazané krví beránka je symbolem Kříže  
Wincenty Myszor: Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyonu 
Terezie od Ježíše: Chci pro tebe, co jsem chtěl pro sebe 
Wacław Hryniewicz: V kříži je příslib nové budoucnosti 
Jan Damašský: Drahocenné a úcty hodné dřevo Kříže  
Růžena z Limy: Kříž - jediné pravé schodiště do ráje 
Theodor Studita: Vzácný a životodárný Kristův kříž 
Ondřej Krétský: Kříž je slávou i povýšením Krista 
Fulgentius z Ruspe: Sám sebe za nás obětoval 
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj 
Jan Zlatoústý: Kříž je světlem celého světa 
Elisabeth Leseur: Per Crucem ad Lucem 
Kateřina Sienská: Nepřátelé Kříže  
Silvestr Maria Braito: Kristus Král  
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve  
Jindřich Suso: Povzbuzení duši 
Silvestr Braito: Kříž nad vodou 
Zrozeni Bohem v bolesti Kříže  

  

Poznámky:


[1] Srov. J 17,3. Pozn. red.

[2] Jedná se o starobylou antifonu, odkazující na Gal 6,14 a dodnes užívanou při mši na Svátek Povýšení svatého Kříže. Pozn. red.

[3] Srov. 2Kor 5,15. Pozn. red.

 

[RSS]

Přečteno 983x

další články